26 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30990

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ

KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ

PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.