24 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30988

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddelerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“dd) Su bazlı oyuncak: Hobi boyaları, parmak boyaları, cam boyaları, yapıştırıcılar ve sabun köpüğü gibi oyuncaklar dahil olmak üzere içeriğinde su bulunan oyuncağı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III’ün 12 nci maddesinde yer alan tablodaki krom (VI) elementi ve kurşun elementine ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Krom (VI)

0,02

0,005

0,053

”

“

Kurşun

2

0,5

23

”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kısım C’de yer alan tablonun 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

4

Bisfenol A

80-05-7

0,04 mg/l (göç limiti) – (TS EN 71-10 ve TS EN 71-11’da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kısım C’de yer alan tablonun 6, 7, 8 ve 9 uncu satırlarında yer alan “su oyuncağı” ibaresi “su bazlı oyuncak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kısım C’de yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

10

Fenol

108-95-2

5 mg/l (göç limiti) (polimerik materyalde TS EN 71-10 ve TS EN 71-11’da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

10 mg/kg (içerik limiti) (koruyucu olarak TS EN 71-10 ve TS EN 71-11’da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2016

29847

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2017

30025