23 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30987

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache sertifikasını,

h) DSH: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang sertifikasını,

ı) ZDfB: Zertifikat Deutsch für den Beruf sertifikasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) İngilizce hazırlık programı, güz-bahar ve yaz olmak üzere 3 akademik yarıyıldan oluşur. Ancak, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) ile Meslek Yüksek Okulu (%30 Almanca) hazırlık programları, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur; bu programlar için yaz öğretimi düzenlenebilir. Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) hazırlık programı, güz-bahar ve yaz olmak üzere 3 akademik yarıyıldan oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Meslek Yüksek Okulu (%30 Almanca)” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Meslek Yüksek Okulu (%30 Almanca) programı öğrencilerinden TestDaF, Goethe-Zertifikat, DSH, Deutsches DSD II, ZDfB, Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) sınavlarının birinden B1 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olduğunu belgeleyenler, Almanca yeterlik sınavından muaf tutulur. Belirtilen bu sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu sınavı Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)” ibaresinden sonra gelme gelmek üzere “ve Meslek Yüksek Okulu (%30 Almanca)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) hazırlık programında eğitim-öğretim aşağıda belirtilen 3 grupta yapılır:

a) A grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): Öğretim süresi bir yarıyıl olup bu süre sonunda A grubunda başarılı olan öğrenci, bir üst gruba (B grubuna) devam eder. Başarısızlık halinde, A grubunda öğrenime devam edilir.

b) B grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları B1-B2 Düzeyleri): Öğretim süresi bir yarıyıl olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenci, bir üst gruba (C1 grubuna) devam eder. Başarısızlık halinde, B grubunda öğrenime devam edilir.

c) C1 grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları C1 Düzeyi): Öğretim süresi bir yarıyıl olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenci, yerleştirildiği programa geçmeye hak kazanır. Aksi halde C1 grubunda öğrenimini tekrarlar.

(6) Meslek Yüksek Okulu (% 30 Almanca) programının öğretimi aşağıda belirtilen iki grupta yapılır:

a) A grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): Öğretim süresi bir yarıyıl olup bu süre sonunda A grubunda başarılı olan öğrenci, bir üst gruba (B1 grubuna) devam eder. Başarısızlık halinde, A grubunda öğrenime devam edilir.

b) B1 grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları B1 Düzeyi): Öğretim süresi bir yarıyıl olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenci, yerleştirildiği programa geçmeye hak kazanır. Aksi halde B1 grubunda öğrenimini tekrarlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2018

30405

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2019

30838