23 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30987

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ EGZERSİZ VE

SPOR BİLİMLERİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma/koordinasyon grubu: Merkezin faaliyet alanlarında Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma/koordinasyon grubunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi ve özel sektör kuruluşlarını,

ç) İç paydaş: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Koordinatör: Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişiyi,

e) KYK: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

f) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ğ) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,

h) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

i) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,

j) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sportif performansın artırılması amacıyla spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Halk sağlığının korunması ve sporun yaygınlaştırılması amacı ile herkes için spor anlayışı doğrultusunda spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Merkeze başvuran ve spor içerisinde olan tüm bireylere (sporcu, antrenör, hakem, taraftar, idareci, personel, aile, egzersiz katılımcısı ve benzeri) ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.

ç) Merkeze başvuran iç ve dış paydaşlara ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.

d) Egzersiz ve spor bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan personel (hizmet öncesi, hizmet içi) yetiştirmek.

e) Egzersiz ve spor bilimlerinin çeşitli alt disiplinlerindeki eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, spor/rekreasyon ile ilgili konularda, iç ve dış tüm paydaşlarla işbirliği yapmak.

f) Egzersiz ve spor bilimleri ile ilgili tüm hizmetlerin verimliliğini ve niteliğini artırmak.

g) Egzersiz ve spor bilimleri ile ilişkili araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

ğ) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern spor bilimleri eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve spor bilimlerinin alt disiplinlerinde ulaşılabilir ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.

h) Egzersiz ve spor bilimleri alanında, beden eğitimi ve spor pedagojisi, egzersiz ve spor fizyolojisi, fiziksel aktivite, spor ve sağlık, hareket ve antrenman, spor biyomekaniği ve motor kontrol, rekreasyon, sporda sosyal alanlar, spor yönetimi, egzersiz metabolizması ve beslenme ile ilgili ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak isteyenlere kaynak sağlamak.

ı) Her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık yapmak.

i) Her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek ve önermek.

j) İlkyardım kursları ve cankurtaran kursları açmak.

k) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak.

l) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak; bölge spor adamları ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.

m) İhtiyaç duyulan yerlerde Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak yoluyla yeni uygulama modelleri ortaya koymak.

n) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle görüşebilecekleri ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak.

o) Spor ile ilgili araştırma grubunu ve diğer alanlarla ilgili bilimsel araştırma gruplarını kurmak, bu grupların; araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel ortamı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Spora katılım ve halk sağlığı ilişkisi içerisinde halk sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere yönelik araştırmalar yapmak.

b) Spor yapan bir toplumun geliştirilmesini sağlamak amacı ile iç ve dış paydaşlar ile işbirliği yapmak.

c) Toplumun spora katılım, spor-sağlık ilişkisi konularında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar; kurs, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversite öğrencilerinin spor yapma alışkanlığı kazanmaları, öğrencilerin spor bilimlerinin farklı alanları hakkında bilinçlenmeleri ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçlar doğrultusunda eğitsel faaliyetlerde bulunmak, spor bilimleri alanlarında çalışmak isteyenleri desteklemek.

d) Egzersiz ve spor bilimleri alanlarında hizmet almak üzere başvuran bireylere veya iç ve dış paydaşlara çağdaş, bilimsel ve güvenilir bir şekilde hizmet sunmak.

e) Egzersiz ve spor bilimleri alanında istihdam edilecek personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için spor bilimleri araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

f) Egzersiz ve spor bilimleri alanlarındaki tüm faaliyetlerin (eğitim, araştırma, uygulama) Türkiye’deki kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için iç ve dış paydaşlarla işbirliği içinde çalışmak.

g) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

ğ) Rektörlüğün ve yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

h) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, engelli ve özel grupları çalıştırmak; bu amaçlar doğrultusunda ekipman ve malzeme desteği sağlamak ve bu kişilerin ulaşımlarını sağlamak için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda araç ve araçlar satın almak ve/veya kiralamak, spor tesislerini engellilerin de kullanabileceği şekilde tasarlamak, bu kişilerin ulaşım araçlarının planlama çalışmalarını yapmak.

ı) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, egzersiz ve spor bilimleri alanında araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara bilimsel kaynak, katkı ve destek sağlamak.

i) Profesyonel ve amatör sporculara yönelik beslenme, sağlıklı yaşam, antrenman programları düzenlemek ve uygulamak; tüm spor branşları ile ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak, bu branşlarla ilgili yaz kış spor okulları, sertifika programları, akreditasyon, kurslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu branşlarla ilgili olarak spor bölümü öğrencilerine staj imkanı sağlamak; çocuk, genç ve yetişkinlere spor eğitimi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süre bitiminden önce aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları, görevlendirildikleri konularda Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmesinden Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkeze bağlı akademik, idari ve teknik personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak.

c) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son işgünü Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek ve personel ihtiyaçlarına ilişkin önerisini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkez için bir arşiv kurmak.

e) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımının gerçekleştirilmesi ile cihaz ve diğer demirbaş malzemeleri temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespitini sağlamak ve bu ihtiyaçların zamanında temin edilmesi için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılmasına yönelik görevleri yerine getirmek ve kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez ile ilişkili dekanlık, bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlıklarının Merkezin hizmetlerine ilişkin talep ve faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kuruluna teklif etmek.

h) Merkez bünyesindeki birimlerin verimli çalışmasını sağlamak; çalışma kurul ve komisyonlarının verimli çalışması için olanak sağlamak.

ı) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son işgününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.

i) Gerekli durumlarda koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

j) Gerekli durumlarda koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek.

k) Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

l) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

m) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üye dahil toplam en fazla sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa olağan toplantı yapar; gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen 5 işgünü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Müdür, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz, bir yılda toplam üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Yönetim Kurulunun raportörlüğü Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcılarından birisi tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin etkin ve verimli olarak sevk ve idare edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde eğitim, araştırma, uygulama faaliyetleri ile verilen tüm hizmetlerin yürütülmesi için gerekli kararları almak.

b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için yönetim esaslarını, ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe teklifi hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

d) Gerekli durumlarda Müdür tarafından sunulan koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik önerileri karara bağlamak.

e) Koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağına ilişkin hususları karara bağlamak.

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve iç/dış paydaşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

g) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesine yönelik Rektöre sunulacak önerileri karara bağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen 7 kişi ile Rektör tarafından doğrudan görevlendirilen Merkezin faaliyet alanları ile ilgili 4 uzman kişi de dahil olmak üzere 11 kişiden oluşur. Danışma Kurulunun başkanı, Rektör tarafından Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişarî nitelikte görüş bildirir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Danışma Kurulu Başkanının çağrısıyla olağan toplantısını yapar. Ancak Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde Danışma Kurulunun Başkanı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya da çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak ve Yönetim Kuruluna Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.