23 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30987

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Gerekli hallerde askerlik durumuna ve adli sicil kaydına ilişkin belgeler istenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde kaydını şahsen ya da noter kanalıyla belirlediği vekil vasıtasıyla yaptırması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir gün önce biter. Eğitim-öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. Yaz öğretimi, bitmiş olan güz ve bahar yarıyıllarının devamıdır ve aynı akademik yıla aittir.

(2) Eğitim-öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimde belirtilir ve eğitim-öğretim yılı dönemi tamamlanmadan bir sonraki eğitim-öğretim akademik takvimi Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Önlisans ve lisans diploma programına, akademik yılın bahar yarıyılında kayıt olarak eğitim-öğretime başlayan veya kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının güz döneminde bir yarıyıl kayıt donduran öğrenci için normal öğrenim yılı, ilk defa kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının başlangıcı (güz yarıyılı) esas alınarak hesaplanır ve uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim dili

MADDE 11 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim; Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölümlerde Türkçe; yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan bölümlerde ilgili yabancı dilde; karma eğitim-öğretim yapılan bölümlerde ise en az %30 oranında ilgili yabancı dilde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Öğretim” ibareleri “Eğitim-öğretim” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “öğretim” ibaresi “eğitim-öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “ikinci sınıftan itibaren,” ibaresi ile beşinci fıkrasının ilk cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6)  Yıllık öğrenim ücretini veya AKTS kredi öğrenim ücretini ödediği halde akademik takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt yenilemeyen öğrencinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu alarak başarısız olduğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin dersleri olmak üzere 12 nci madde hükümleri çerçevesinde, ekle-sil süresini takip eden hafta içerisinde öğrenci otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak yapılır ve tamamlanır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “öğretim” ibareleri “eğitim-öğretim” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir.”

“(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde, öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir.”

“(8) Anadalında kayıt donduran çift anadal ve yan dal öğrencileri, çift anadal ve yan dal yaptıkları programlarda da kayıtlarını dondurmak zorundadırlar. Anadal program kaydını donduran öğrencinin kayıt dondurduğu ilgili yarıyıl/yarıyıllarda çift anadal veya yan dal yaptıkları programlardan kayıt oldukları derslerin notları transkripte aktarılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri akademik takvimde belirlenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir. Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere dersin yürütülmesine bağlı olarak gerekli sayıda dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav tarihi akademik takvimde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Süren çalışma işareti (S); dönem sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan staj ve benzeri çalışmalara verilir. Uzatma süresi sonunda S işareti, G veya K başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile yapılır.  Dersin öğretim elemanı tarafından öğrencinin sınav notu ile ilgili maddi hata tespit edilmesi durumunda ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur. Öğrencinin itirazının veya dersin öğretim elemanının başvurusunun geçerlik kazanması için not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin itirazı veya dersin öğretim elemanının başvurusu dekanlığın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili program başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden, program başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş kişiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu oluşturulur. Öğrencinin itirazına veya dersin öğretim elemanının başvurusuna ilişkin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı komisyon raporu ekli olarak ilgili dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurul kararı sonucu öğrenci otomasyon sistemine aktarılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2017

30037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2017

30129

2-

27/2/2018

30345

3-

18/10/2018

30569