22 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30986

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Girişimci adayı: İş fikrinin hayata geçirilmesi ve/veya geliştirilmesi amacıyla Merkeze başvuru yapmış gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Koordinatör: Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumlu kişiyi,

ç) Melek yatırımcı: Öğretim elemanı veya girişimci adayının projelerine mali destek sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

d) Mentor: Girişimcilik konusunda tecrübeli gerçek veya tüzel kişileri,

e) Merkez (TEKMER): Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Öğrenci: Üniversite öğrencilerini,

ğ) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez; Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliği ve ulusal/uluslararası bağlantıların güçlendirilerek, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimci adaylarının yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan temel girişimcilik ve yerel kalkınma konularında, evrensel yaklaşımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerin geliştirilerek zenginleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan hazırlama, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, üretim planı, iş planı hazırlama, muhasebe, dış ticaret, pazar planı ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları, liderlik, strateji, girişimciler için hukuk ve benzeri temel girişimcilik konularında; ders, seminer, kurslar, eğitim programları veya etkinlikler düzenlemek; kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek hizmetleri gibi imkânları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak.

b) Girişimci fikirleri gözden geçirmek ve pratik girişimcilik becerilerini geliştirmek için Merkezde ve Üniversitede bir girişimcilik kültürü oluşturmak.

c) Üniversitede öğretim elemanı, öğrenci ve girişimci adaylarına yönelik iş planı yarışmaları düzenlemek, iş planlarının geliştirilmesi ve ticarileşmesine destek olmak.

ç) Girişimciliğin motor görevi gördüğü yerel ekonomik kalkınma ile ilgili konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak veya yapılan araştırmalara katkıda bulunmak, araştırmaları ve araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek.

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

e) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi yerel ve bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, iyi ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek ve/veya projeler yürütmek.

f) Girişimcilik alanında düzenlenen yarışmalara öğrencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Kendi işini kurmak isteyen, küçük ve büyüme hedefli organizasyonlarda çalışacak öğrencilerin ve girişimci adaylarının Merkezde deneyim ve bilgi sahibi olmasını sağlamak.

ğ) Öğrenciler, öğretim elemanları ve girişimci adayları için melek yatırımcı ağları ile iş birliği yapmak, yeni yatırımcı ağları oluşturmak ve melek yatırımcılar ile Merkez içerisindeki öğrenciler, öğretim elemanları ve girişimci adaylarını bir araya getirecek faaliyetler düzenlemek.

h) Öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarının fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve yol göstermek üzere girişimcilik tecrübesi bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde liderlik, yenilikçilik ve girişimcilik alanına öncülük eden kişilerden mentor havuzu oluşturmak, mentorlar ile Merkez içerisindeki öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarını bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek, aynı zamanda bu kişilerin tecrübelerinin değerlendirilmesi ve toplumla paylaşılmasına olanak sağlayan organizasyonel ve fonksiyonel yapıları oluşturmak.

ı) Girişimcilikle ilgili konuların anlaşılması, cesaretlendirilmesi, başlangıcı, yönetimi ve büyümesini sağlamak amacıyla ulusal/uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek.

i) Girişimcilik, inovasyon, yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini araştırarak girişimcilik kültürü konusunda yayınlar hazırlamak; akademisyen, sanayici, girişimci ve iş adamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek.

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlamak, Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak.

k) Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek.

l) Teknoloji, iş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki gelişmeler ve yeni gelişmekte olan eğilimler konusunda araştırma ve incelemeler yapmak.

m) Sosyal girişimcilik kavramının toplumda yaygınlaştırılması amacı ile örnek sosyal sorumluluk projelerini koordine etmek ve hayata geçirmek.

n) Merkezin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

o) Merkezin amaçlarına yönelik kendine bağlı alt birimler kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bulunan, Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısına vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek.

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

e) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

(3) Müdür yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yapar.

(4) Koordinatör; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Girişimci ve girişimci adaylarına bedelli veya bedelsiz sağlanacak mekân, altyapı, destek hizmetleri gibi imkânların tahsisine ilişkin kuralları belirlemek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, öğretim elemanları ve idari personel ile endüstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişilerin bulunduğu Akademik ve Endüstri Danışma Kurullarından oluşur. Akademik Danışma Kurulu, Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az üç tam zamanlı öğretim elemanı veya en az lisans mezunu idari personelden; Endüstri Danışma Kurulu Rektör tarafından onaylanan, endüstride çalışmalar yürütmüş en az üç kişi olmak üzere yedi kişilik danışma kurulundan oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) TEKMER bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. Uygulama birimlerinin başkanları Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) TEKMER tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.