22 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30986

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“aa) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

bb) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “yabancı dil puanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak. Yabancı ülkelerde lisans programını tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin tezli yüksek lisans programlarına yapacakları başvurularda ALES sonucu yerine, ALES’e eşdeğer kabul edilen (GRE, GMAT ve benzeri) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar da kabul edilir.”

“ç) Eğitim dili Türkçe olan programlarda yabancı dil şartı aranıp aranmayacağı, yabancı dil şartının arandığı durumda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ve eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Üniversite Dil Yeterlilik Sınavından alınması gereken asgari puan ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının önerisi üzerine, Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve değerlendirmeye alınan adayların başarı durumu Genel Başarı Notu ile belirlenir. Genel Başarı Notu, ALES puanının %50’si, Lisans Genel Not Ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30’u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adayların genel başarı notları, lisans genel not ortalamasının %40’ı ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “derslerden en fazla iki derse,” ibaresi “derslere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2018

30613