22 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30986

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/11/2017 tarihli ve 30239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlaması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

e) Üniversitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, öğrencilere ve mezunlara kişisel eğilimleri, bilgi ve becerileri ile hayat tercihleri doğrultusunda kariyerlerini planlama desteği vermek.

f) Öğrencilerin ve mezunların kendilerini tanımalarını ve iş hayatında ihtiyaç duyacakları, müfredat içerisinde yer almayan, beceriler ile donanmalarını sağlamak.

g) Mezunların kariyerlerini izlemek, hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak.

ğ) Öğrenciler ve mezunlar ile farklı sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren toplantılar düzenlemek; öğrencilerin iş hayatını tanımaları, kariyer imkânlarını öğrenmeleri ve teknolojik gelişmeler sonucunda yarının önem kazanacak ve geçerliliğini yitirecek meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

h) Mezun veri tabanının oluşturulmasını, geliştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlayarak, Üniversitenin mezunları ile ilişkisini, mezunların Üniversiteye olan aidiyetlerini kuvvetlendirmek.

ı) KÜN Mezunlar Derneği ile ilişkileri yürütmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Merkezde görevlendirilen tüm personel Müdüre bağlı olarak çalışır. Süresi biten Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir.

(2) Müdürün herhangi bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri kendisine vekalet eder.

(3) Müdürün önerisi üzerine gerekli sayıda müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını belirlemek, stratejik planlamasını yapmak ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Geçmiş döneme ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yıllık hedeflerini belirlemek ve çalışma programını yapmak.

f) Daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak.

g) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasının yürütülmesini sağlamak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, her akademik yarıyılda en az bir kez olacak şekilde, tercihen ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör veya Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, Rektörlüğün onayına sunmak.

c) Merkez tarafından düzenlenen eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından önerilen daha önce açılmış ya da açılacak olan kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili fizibiliteleri hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin veya Mütevelli Heyetinin görevlendireceği amirin onayına sunmak.

d) Yeni açılacak veya içeriği değiştirilecek eğitim programlarının müfredatlarını Senato onayına sunmak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

f) Merkezin personel ihtiyacı ile bütçe önerisini karara bağlamak ve Mütevelli Heyeti onayına sunmak.

g) Merkezin personel görevlendirme ve hizmet alımı ihtiyaçlarını belirleyerek öncelikli olarak Üniversite bünyesinden karşılanmak üzere Rektörlük onayına sunmak.

ğ) Merkezin, başka kişi ve kuruluşlarla yapacağı iş birliklerinin genel çerçevesini belirlemek, bu kapsamda hazırlanan sözleşmeleri Rektörlük ve/veya Mütevelli Heyeti onayına sunmak.

h) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak ve birimlere ilişkin görevlendirmeler yapmak.

(2) Yönetim Kurulu yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Müdüre devredebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Danışma Kurulu

MADDE 10/A – (1) Müdür tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:

a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet gösterdiği alanlarda tecrübe sahibi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler Müdürün önerisi, Rektörün oluru ve Mütevelli Heyet onayı ile seçilir.

b) Danışma Kuruluna en fazla 5 üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

c) Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdürün veya Rektörün daveti üzerine toplanır.

ç) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağlamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı ile hizmet alımı oluşması durumunda Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç belirlenerek Rektör ve Mütevelli Heyet onayına sunulur. Personel ve hizmet alımı ihtiyacı Mütevelli Heyet tarafından karşılanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kariyer Yönetimi ve Mezun İlişkileri Ofisi

MADDE 11/A – (1) Kariyer Yönetimi ve Mezun İlişkileri Ofisi, Merkez bünyesinde öğrencilerin kariyer gelişimlerini takip etmek ve mezun ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan ofistir.

(2) Ofis personelinin iş dağılımı ve denetimi, Müdür tarafından yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2017

30239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2019

30653