22 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30986

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait devamsız veya başarısız olduğu ve genel not ortalamasını (GNO) yükseltmek için daha önce başarılı olduğu dersleri alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.