22 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30986

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt birim: Merkezin faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan işlevsel birimleri,

b) Alt birim yöneticisi: Merkezin faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan işlevsel birim yöneticilerini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) KARGİS: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının tamamının aktif olarak kullanabileceği web tabanlı Kariyer İzleme ve Geliştirme Sistemini,

d) Kariyer danışmanı: Merkezde görev yapan kariyer danışmanlarını,

e) Merkez (KARGEM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Merkez temsilcisi: Merkezin, Üniversitenin farklı eğitim birimlerindeki temsilcilerini,

g) Mezun: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mezunlarını,

ğ) Müdür: Merkezin Müdürünü,

h) Öğrenci: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerini,

ı) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öğrenci ve mezunların kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı oluşturmalarına yardımcı olmak; potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak; kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak; kariyer gelişimlerini izlemek ve iş hayatına atılmalarına yardımcı olmak; böylelikle ülkenin maddi kaynaklarının verimli kullanımına ve beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilerin ve mezunların, kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı geliştirmelerine rehberlik etmek, bu amaca uygun ölçme ve değerlendirme ve bilgilendirme hizmetleri sunmak.

b) Farklı mesleklere yönelik sertifika programları, kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler tasarlamak, planlamak, yürütmek ve eğitim programlarının akreditasyon süreçleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

c) Öğrencileri ve mezunları yurt içi ve yurt dışı staj ve iş olanakları hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek, bu amaçla özel işletmeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirmek, protokoller oluşturmak.

ç) Öğrencileri ve mezunları, Üniversite dışındaki organizasyonlar tarafından düzenlenen kariyer geliştirme etkinlik ve fırsatları hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek, bu organizasyonlara erişimlerini sağlamak.

d) Üniversitenin akademik birimlerinde düzenlenen kariyer etkinliklerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak.

e) Tüm eğitim birimlerinde KARGİS’in tanıtımını yapmak ve aktif öğrencileri sisteme entegre etmek.

f) Mezunlarla iletişim kurmak ve onları KARGİS sistemine entegre etmek.

g) Deneyim ve tecrübe sahibi başarılı meslek mensupları, akademisyenler, girişimciler ve mezunlarla kariyer söyleşileri gerçekleştirmek.

ğ) Öğrencilerin ve iş dünyasının bir araya geleceği, bilgi alışverişinde bulunacağı ve kaynaşacağı, Üniversite genelinde kariyer zirveleri düzenlemek.

h) Öğrenci adaylarını Üniversite hakkında bilgilendirmek; Üniversitenin tercih edilirliğini arttırmak.

ı) İstihdam politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynayan merkezi yönetim kuruluşları ile bilgi alışverişinde bulunmak ve Üniversite arasında köprü kurmak.

i) Kariyer danışmanlarının, kariyer danışmanlığı konusunda gelişimlerine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olacak iki müdür yardımcısını, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından herhangi birini vekil bırakır, ancak vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Alt birim yöneticilerine ve kariyer danışmanlarına hedef koymak, faaliyet planlarını incelemek, faaliyet sonuçlarını denetlemek.

b) Alt birim yöneticilerinin ve merkez temsilcilerinin görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) KARGİS’in işlerliğini ve gelişimini sağlamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkez ile tüm paydaşlar arasında hayata geçirilen proje ve protokolleri yürütmek.

f) Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Rektöre rapor sunmak.

g) Merkezi temsil etmek.

ğ) Üniversite bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen kariyer gelişimi ile ilgili etkinliklere destek vermek.

h) Üniversitenin farklı eğitim birimleri tarafından yürütülen kariyer geliştirme faaliyet ve etkinliklerini Merkez temsilcileri aracılığı ile desteklemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, alt birim yöneticileri, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa Müdürün başkanlığında toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi hakkında Rektöre öneride bulunmak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Merkez faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.

d) Merkez ile tüm paydaşlar arasında hayata geçirilecek proje ve protokolleri değerlendirmek ve karara bağlamak; yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Merkezde alt birim kurulması ve kapatılmasına ilişkin önerileri karara bağlamak, alt birim yöneticileri, Merkez temsilcileri ile kariyer danışmanlarının görevlerini düzenlemek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin amacına yönelik politika ve stratejileri oluşturmak, bunlara uygun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak.

g) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları, Üniversitenin mezunları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az bir kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birim yöneticisi

MADDE 14 – (1) Alt birim yöneticileri, alt birimler için Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine, üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde alt birim yöneticilerinin de görevleri sona erer. Süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Alt birim yöneticilerinin görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Merkez temsilcisi

MADDE 15 – (1) Merkez temsilcisi, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine, üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Merkez temsilcisinin görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kariyer danışmanı

MADDE 16 – (1) Kariyer danışmanı, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Kariyer danışmanlarının görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin, akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.