20 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30984

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNİN TEŞKİLATI İLE ÇALIŞMA USUL

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş, görev, yetki ve organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Hâkim ve savcı adayını,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Bakan: Adalet Bakanını,

ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

f) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

g) Danışma Kurulu: Başkanlığa önerilerde bulunmak üzere Akademi bünyesinde oluşturulan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hedefler ve İlkeler

Hedefler

MADDE 4 – (1) Akademinin hedefleri şunlardır:

a) Toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte yetkin hâkim ve savcılar yetiştirmek.

b) Yargı sisteminin daha etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, hâkim ve savcılara hukuka ve insan haklarına uygun, adil ve hızlı yargılama becerisi kazandırmak.

c) Hukuk ve adalet alanındaki gelişmeler ile mevzuatta meydana gelen değişikliklerin uygulamaya yansıtılması ve uygulama birliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk ve adalet alanında ihtiyaç duydukları eğitimleri gerçekleştirmek suretiyle toplumun adalet bilincini güçlendirmek.

d) Adalete olan güveni arttırmak için etkin eğitimler sunmak.

e) Hukuk ve adalet alanında bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

f) Hukuk ve adalet alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve projeler geliştirmek.

İlkeler

MADDE 5 – (1) Akademinin ilkeleri şunlardır:

a) Temel hak ve özgürlüklere saygı.

b) Bilimsel özerklik.

c) Etik değerlere bağlılık.

ç) Adil yönetim.

d) Şeffaflık ve hesap verebilirlik.

e) Katılımcılık.

f) Güvenilirlik.

g) Çözüm odaklılık.

ğ) Ehliyet ve liyakat.

h) Evrensellik.

ı) Fırsat eşitliği.

i) Etkinlik ve verimlilik.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilata İlişkin Esaslar

Kuruluş

MADDE 6 – (1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bilimsel, idari ve mali özerkliği olan, özel bütçeli, Bakanlıkla ilgili ve merkezi Ankara’da bulunan Akademi bir kamu tüzel kişisi olarak kurulmuştur.

(2) Akademi, Başkanlık ve Danışma Kurulundan oluşur.

Başkanlık

MADDE 7 – (1) Başkanlık, Başkan ve daire başkanlıklarından oluşur.

(2) Başkanlık, daire başkanlıkları, merkezler ve müdürlükler şeklinde teşkilatlanır.

(3) Akademi bünyesinde Başkanlık onayı ile uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaya yönelik birimler oluşturulabilir, kurulan birimler kapatılabilir ya da görev alanları değiştirilebilir.

(4) Akademide yeteri kadar tetkik hâkimi ve idari personel bulunur.

Başkan, atanması ve görevleri

MADDE 8 – (1) Başkan, Cumhurbaşkanı kararı ile üç yıl için atanır. Başkan kadrosunun boşalması hâlinde Bakan tarafından görevlendirme yapılabilir.

(2) Başkan Akademinin en üst amiridir.

(3) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Akademiyi yönetmek ve temsil etmek.

b) Akademinin düzenli, verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

c) Akademinin görev, hedef, strateji ve ilkelerinin gerçekleştirilmesi için gereken koordinasyonu sağlamak ve planlamaları yapmak.

ç) İdari gözetim ve denetim yapmak.

d) Danışma Kurulu toplantılarına katılarak, Akademinin faaliyetleri hakkında bilgi vermek.

e) Akademinin, yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

f) Mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Daire başkanının atanması ve görevleri

MADDE 9 – (1) Daire başkanı, Bakan tarafından atanır.

(2) Daire başkanı iş bölümüne göre verilen görevleri yerine getirir, görevli olduğu birimlerde yapılan iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde yürütülmesi konusunda gereken koordinasyonu sağlar ve Başkan tarafından verilen diğer işleri yapar.

Tetkik hâkiminin atanması ve görevleri

MADDE 10 – (1) Meslekte fiilen beş yılını tamamlamış olup, üstün başarısı ile Akademinin faaliyetlerinde yararlı olacağı düşünülen hâkim ve savcılar muvafakatleri alınmak suretiyle Bakan tarafından, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca Akademiye tetkik hâkimi olarak atanabilir veya görevlendirilebilir.

(2) Tetkik hâkiminin görevleri şunlardır:

a) İş bölümüne göre verilen görevleri yerine getirmek.

b) Sorumlu olduğu birimlerin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

c) Birimindeki personelin yıllık ve mazeret izinleri ile disiplin işlemlerini yürütmek.

ç) Adayların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik danışmanlık yapmak.

d) Başkan ve daire başkanı tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri ve Görevleri

Hizmet birimleri

MADDE 11 – (1) Akademinin hizmet birimleri daire başkanlıkları, merkezler ve müdürlüklerdir.

(2) Daire başkanlıkları şunlardır:

a) Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

b) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

c) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

ç) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

(3) Merkezler ve müdürlükler şunlardır:

a) Araştırma ve Geliştirme Merkezi.

b) Ölçme ve Değerlendirme Merkezi.

c) Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi.

ç) İnsan Hakları Merkezi.

d) Uzaktan Eğitim Merkezi.

e) Kurumsal İletişim Müdürlüğü.

f) Yayın ve Kütüphane Müdürlüğü.

Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 12 – (1) Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Adayların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin plan ve programları hazırlamak ve uygulamak.

b) Adaylarla ilgili Akademi tarafından yapılması gereken idari iş ve işlemleri yürütmek.

c) Hâkim ve savcılara verilecek eğitimlerin plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak, bu amaçla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

ç) Noterler, avukatlar ve eğitim öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen kişilere verilecek eğitimlerin plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.

d) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programlarını uygulamak, bu amaçla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

e) Hazırlanan eğitim modüllerinin ve materyallerinin kullanılmasını sağlamak.

f) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 13 – (1) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hukuk ve adalet eğitimi alanında; yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mesleki ve akademik iş birliği yapmak, koordinasyon sağlamak.

b) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ile hukuk ve adalet eğitimi alanında iş birliği yapmak.

c) Yabancı ülkelerin hâkim ve savcı eğitimi veya hukuk eğitimi alanındaki yetkili kurumlarıyla işbirliği yapmak, eğitim programı geliştirmek ve yürütmek.

ç) Yabancı ülkelerin hâkim ve savcı eğitimi alanındaki yetkili kurumlarıyla eğitim amacıyla karşılıklı değişim programları geliştirmek.

d) Başta üniversiteler olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve araştırmalar gerçekleştirmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 14 – (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Personelin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim planları yapmak ve uygulamak.

c) Akademiye ait yazışma, evrak kayıt, dokümantasyon ile arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Akademinin ihtiyaçları ve birimlerin talepleri dikkate alınarak mali mevzuat doğrultusunda satın alma ile ihale işlemlerini yürütmek.

d) Akademinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik ve temizlik hizmetleri ile teknik, alt yapı, bilgi işlem, bakım-onarım iş ve işlemlerini yürütmek, koordine etmek.

e) Akademi içerisinde bulunan yatılı ve sosyal tesislerin işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

f) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvurulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

g) Akademiyi ilgilendiren davalar ile takip iş ve işlemlerini yerine getirmek.

ğ) Akademiye ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 15 – (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Akademinin stratejik planını hazırlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.

b) Akademinin stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak bütçe teklifini hazırlamak.

c) Akademinin performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında rapor hazırlamak.

ç) Akademinin mali raporlarını ve kesin hesabını hazırlamak.

d) Akademinin bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

e) Bir önceki malî yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı malî tabloları içeren yıllık raporu hazırlamak ve en geç bir sonraki yılın nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları ve bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak.

f) Akademinin gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, Akademinin nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek.

g) Akademinin harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

ğ) Akademinin hesap planları ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

h) Akademinin görev kapsamına giren işlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak, yayımlamak.

ı) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

i) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen diğer görevleri yapmak.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma ve Geliştirme Merkezi

MADDE 16 – (1) Araştırma ve Geliştirme Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılar ile adayların yetkinliklerini artırmak üzere nitelikli eğitim sunulması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

b) Hâkim ve savcılar ile adayların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları sonucunda uygulanacak eğitim modül ve materyallerini hazırlamak ve güncellemek.

c) Alanında uzman kişilerden oluşan eğitici havuzu belirlemek ve eğitici eğitimi programları düzenlemek.

ç) Eğitim modüllerinin uygulanmasında simülasyon, kurgusal duruşma, vaka analizleri, seminer, uzaktan eğitim gibi kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmek.

d) Eğitime ilişkin ölçme-değerlendirme ve izleme-değerlendirme araçlarını geliştirmek.

e) Mesleki ve kişisel gelişime yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak, Bakanlık ile diğer kurumların yürüttüğü projelere destek vermek.

f) Adalet ve hukuk bilincini geliştirerek yargıya duyulan güvenin artırılmasını sağlamaya yönelik kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde projeler yürütmek.

g) Akademinin kurumsal kapasitesi ve eğitim programlarını hizmet kalite ve standartları yönünden geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerine cevap vermek.

h) Akademinin görev alanına ilişkin mevzuat çalışmalarını hazırlamak.

ı) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

MADDE 17 – (1) Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Akademi tarafından gerçekleştirilen her türlü eğitim programına yönelik ölçme, değerlendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek.

b) Aday eğitimleri sonucunda yapılan bitirme sınavlarına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

c) Akademi tarafından gerçekleştirilen eğitim programları ile sınavlara ilişkin yıllık değerlendirme raporlarını hazırlamak ve yayımlamak.

ç) Hazırlanan rapor ve çalışmaları uygulama birimlerine ileterek müteakip planlama ve uygulama süreçlerinde değerlendirilmesini sağlamak.

d) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi

MADDE 18 – (1) Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılar ile adayların, yargı etiği ilkelerine uygun davranışlar geliştirmelerine yönelik eğitim programları planlamak ve yürütmek.

b) Hâkim ve savcılar ile adayların, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitim programları planlamak ve yürütmek.

c) Hâkim ve savcılar ile adayların, lisansüstü eğitim yapmasını sağlamak üzere işbirliği yapmak.

ç) Hâkim ve savcılar ile adayların, yabancı dil alanında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla kurslar hazırlamak ve uygulamak.

d) Hâkim ve savcılar ile adaylara yönelik uygun görülen alanlarda kurs, söyleşi, konferans ve ziyaret gibi sosyal ve kültürel etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

İnsan Hakları Merkezi

MADDE 19 – (1) İnsan Hakları Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılar ile adayların insan hakları konusundaki farkındalıklarını artırmak ve eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla seminer, çalıştay, kongre, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

b) İnsan hakları konusunda simülasyon, atölye çalışmaları, sertifika programları, kurgusal duruşma ve benzeri eğitim etkinlikleri düzenlemek.

c) İnsan Hakları Merkezi Kütüphanesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Uzaktan Eğitim Merkezi

MADDE 20 – (1) Uzaktan Eğitim Merkezinin görevleri şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan konularda uzaktan eğitim modül ile materyalleri geliştirmek ve güncellemek.

b) Dijital eğitim platformu geliştirmek, ihtiyaç duyulan konularda bu dijital platform aracılığıyla çevrimiçi ve çevrimdışı uzaktan eğitim organizasyonları düzenlemek.

c) Eğitime ilişkin mobil uygulamalar geliştirerek işletimini sağlamak, eğitimle ilgili hazırlanan tüm modül, materyal ve verileri bu mobil uygulamalar aracılığıyla hâkim ve savcılar ile adayların hizmetine sunmak.

ç) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

MADDE 21 – (1) Kurumsal İletişim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumsal misyona ve vizyona uygun olarak kurumsal kimliği oluşturmak.

b) Kurum kültürünün yerleşik ve sürekli hale gelmesi için faaliyetlerde bulunmak.

c) Akademinin kurumsal iletişim stratejisini belirlemek.

ç) Akademinin basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini yönetmek.

d) Kurumsal farkındalığın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmek.

e) Başkanın özel kalem hizmetlerini yerine getirmek.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yayın ve Kütüphane Müdürlüğü

MADDE 22 – (1) Yayın ve Kütüphane Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Hukuk ve adalet eğitimi alanında; bilimsel, akademik, ulusal, uluslararası, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak, tercüme etmek ve yayımlamak.

b) Hukuk ve adalet eğitimi alanında; sosyal ve kültürel dergiler hazırlamak ve yayımlamak.

c) Akademinin tanıtımını ve faaliyetlerini içeren bülten, broşür, katalog gibi eserler hazırlamak ve yayımlamak.

ç) Akademide, kütüphane ile bilgi bankası kurmak ve bunlarla ilgili tüm işlemleri yapmak.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu ve Görevleri

Danışma Kurulu

MADDE 23 – (1) Danışma Kurulu; Bakanın görevlendirdiği bakan yardımcısının başkanlığında, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlıkta görev yapan üst kademe kamu yöneticileri arasından Bakanın belirlediği üç kişi.

b) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev yapan hâkimler arasından seçilen birer kişi.

c) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, birinci sınıfa ayrılmış olmak kaydıyla; adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkimler arasından seçilen birer kişi, Cumhuriyet savcıları arasından seçilen bir kişi.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin hukuk fakültelerinde ve eğitim bilimleri alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilen birer kişi.

(2) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Yargıtay üyeleri arasından üç kişiyi, Danıştay Başkanlık Kurulu Danıştay üyeleri arasından iki kişiyi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu kendi üyeleri arasından bir kişiyi üç yıl için Danışma Kurulu üyesi olarak belirleyebilir.

(3) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) bentlerinde sayılan kişiler üç yıl için seçilir.

(4) Süreli olarak seçilen üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yeni seçilecek üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

(5) Görev yaptığı kurum, kuruluş ve kurullardaki görevleri sona eren üyenin, Danışma Kurulu üyeliği de sona erer.

(6) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 24 – (1) Danışma Kurulu aşağıda belirtilen hususlarda Başkanlığa önerilerde bulunur:

a) Eğitim planları ve yıllık faaliyetler.

b) Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefler.

c) Akademi faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların çözümü.

ç) Akademinin görev alanına giren diğer konular.

(2) Danışma Kurulu ayrıca mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirir.

Danışma Kurulunun toplantı usul ve esasları

MADDE 25 – (1) Danışma Kurulu, Danışma Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantının gündemi, yeri ve zamanı üyelere bildirilir.

(2) Toplantı gündemi Danışma Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Danışma Kurulu Başkanının uygun görmesi ile gündem dışı konular da gündeme dâhil edilebilir.

(3) Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı, Danışma Kurulu Başkanının belirleyeceği yer ve zamanda çoğunluk aranmaksızın yapılır.

(4) Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Danışma Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Danışma Kurulu toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.

(5) Başkan, toplantılara katılarak Akademinin faaliyetleri hakkında Danışma Kurulunu bilgilendirir. Başkanın toplantıya katılamaması halinde görevlendireceği daire başkanı katılır.

(6) Danışma Kurulu Başkanı, toplantılara alanında uzman kişiler ile kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcilerini de davet edebilir.

(7) Toplantı içeriği ve alınan kararlar tutanağa bağlanır ve Danışma Kurulu üyelerince imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Öğretim Elemanları ve Eğitim Kurulları

Öğretim elemanı olarak görevlendirme

MADDE 26 – (1) Bakan tarafından atanan veya görevlendirilen tetkik hâkimleri arasından meslekte fiilen sekiz yılını tamamlamış üstün başarılı, tercihen eğitim ve ders anlatma tecrübesi olan, lisansüstü eğitim almış, yabancı dil bilen, mesleki ve bilimsel eseri bulunanlar öğretim elemanı olarak görevlendirilebilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri Başkanın talebi, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile muvafakatleri alınmak suretiyle Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilebilir. Bu kişiler hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Bu şekilde atanan veya görevlendirilenlere ihtiyaç duyulması halinde eğitici eğitimi programı düzenlenebilir.

(4) Öğretim elemanları, Akademi tarafından hazırlanan eğitim modüllerine uygun eğitim verirler. Eğitimler sırasında mevzuat, güncel içtihatlar ve kaynaklar kullanılır. Bu amaçla hazırlanan materyallerden faydalanılır.

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 27 – (1) Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılar ile adaylara eğitim vermek.

b) Adayların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik danışmanlık yapmak.

c) Noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere eğitim vermek.

ç) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda düzenlenecek olan uzmanlık ve sertifika programları ile kurslarda eğitim vermek.

d) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklere katkıda bulunmak.

e) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik Başkan tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Ders vermek üzere görevlendirilenler

MADDE 28 – (1) Başkanın talebi üzerine yetkili makam, kurul veya organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi, hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler Akademide ders vermekle görevlendirilebilir.

(2) Hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilerin görevlendirilmeleri için meslekte fiilen beş yılını tamamlamış olmaları şartı aranır.

(3) Akademide görev yapanlar yetkin oldukları alanlarda ders vermek üzere Başkan tarafından görevlendirilebilir.

(4) Birinci fıkra uyarınca ders vermek üzere görevlendirilenlere ihtiyaç duyulması halinde eğitici eğitimi programı düzenlenebilir.

(5) Birinci fıkra uyarınca görevlendirilenler, Akademi tarafından hazırlanan eğitim modüllerine uygun eğitim verirler. Eğitimler sırasında mevzuat, güncel içtihatlar ve kaynaklar kullanılır. Bu amaçla hazırlanan materyallerden faydalanılır.

Eğitim kurulları

MADDE 29 – (1) Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, öğretim elemanları ve ders vermek üzere görevlendirilen kişiler arasında etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, eğitim hizmetlerinin yeknesak şekilde belirlenen standartlara uygun, etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi amacıyla Ceza Hukuku Eğitim Kurulu, Özel Hukuk Eğitim Kurulu ve İdare Hukuku Eğitim Kurulu kurulur.

Eğitim kurullarının oluşumu ve görevleri

MADDE 30 – (1) Eğitim kurulları, Akademide görev yapan hâkimler ve öğretim elemanları ile ders vermek üzere görevlendirilenler arasından Başkan tarafından seçileceklerden oluşur.

(2) Eğitim kurulları aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Uygulanan eğitimi değerlendirmek ve müfredatı gözden geçirerek tavsiyelerde bulunmak.

b) Mevzuat ve uygulamalar ışığında eğitim modüllerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Eğitim programlarının, Akademi tarafından geliştirilen eğitim modül ve materyallerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Eğitim kurullarının çalışma usul ve esasları

MADDE 31 – (1) Eğitim kurulları, Başkanın daveti üzerine eğitim dönemlerinin öncesinde ve sonrasında veya Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde toplanır.

(2) Toplantılara alanında uzman kişiler ile kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri de davet edilebilir.

(3) Toplantı sonrasında eğitim değerlendirme raporu hazırlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gelirler

MADDE 32 – (1) Akademinin gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.

b) Akademiye yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.

c) Akademi tarafından yapılacak eğitim, öğretim ve diğer hizmetlerden alınacak ücretler.

ç) Yayın gelirleri.

d) Akademiye ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri.

e) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması suretiyle elde edilecek gelirler ile diğer gelirler.

Hizmetler ile yatılı tesislerin ücretlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Hâkim ve savcılar ile adaylara yönelik eğitim programları hariç olmak üzere Akademi hizmetleri ücretlidir.

(2) Akademide eğitim alanların faydalanması amacıyla yatılı tesisler kurulur.

(3) Akademideki yatılı tesis ve diğer hizmetler için ödenecek ücret 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca düzenlemeler dikkate alınarak Başkanlık tarafından belirlenir. Bu hizmetlere ilişkin ücret tarifesi her yılın Aralık ayında hazırlanarak yürürlüğe girer. Yeni ücret tarifesi yürürlüğe girinceye kadar önceki ücret tarifesi geçerli olur.

Denetim

MADDE 34 – (1) Akademinin denetimi adalet müfettişlerince yapılır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.