19 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30983

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL LİSANS

VE YAN DAL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.