19 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30983

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2018 tarihli ve 30421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Okan Üniversitesine” ibareleri “İstanbul Okan Üniversitesine” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d), (e), (f), (ı), (i) ve (j) bentlerinde  yer alan “Okan Üniversitesine”, “Okan Üniversitesi” ve “Okan Üniversitesini” ibarelerinin başına “İstanbul” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ulusal veya uluslararası dergilerde bir yayın (kongre bildirileri de dâhil) yapma zorunluluğu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uluslararası hakemli dergilerde bir yayın yapma zorunluluğu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesindeki “Okan Üniversitesi” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/5/2018

30421