19 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30983

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2017 tarihli ve 30112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansütü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunması yapmak isteyen öğrencilerden enstitüler kurul kararlarına istinaden tezleri ile ilgili yayın şartı isteyebilir. Yayın şartı istenmesi durumunda tez savunması için ilgili enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde öğrencinin tez çalışmasından üretilmiş bir makalesinin yayımlanması veya yayımlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı veya ilgili alanda ulusal/uluslararası bir etkinlikte sunum şartını yerine getirdiğini belgelemesi veya Üniversite yayını olarak yayımlanması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2017

30112

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/1/2018

30305

2-

19/2/2018

30337

3-

30/4/2019

30760

4-

3/8/2019

30851