19 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30983

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin;

a) Eğitime başladıkları yarıyıla ait ders atamaları,

b) Hazırlık sınıfı bulunan programlarda hazırlık sınıfı ve birinci sınıf ilk yarıyıl ders atamaları,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen veya kayıt türüne göre ilan edilen tarihler arasında başvurmaları halinde, farklı yükseköğretim kurumlarında aldıkları ve Üniversitede harf notu oluşmayan tüm derslerine ait intibak ve muafiyet işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre kurullarca yapılır.

(2) Üniversitede farklı eğitim düzeylerinde iki programa kayıtlı olan öğrencilerin aynı yarıyılda aldıkları ortak derslere ait muafiyet işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre kurullarca yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için, o dersin yarıyıl ortalamasının en az 50 olması gerekir. 100 puan üzerinden verilen notun harf notuna dönüştürülmesinde; ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının veya girdikleri bütünleme sınavının ağırlıkları dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Sınav sonuçlarına itirazlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların akademik takvimde belirtilen ilan tarihinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar ilgili bölüm başkanlığına yapılır. İtiraz üzerine sınav evrakı öğretim elemanı tarafından incelenir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde düzeltme talebi bölüm başkanlığınca ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir ve inceleme sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, inceleme sonucuna üç iş günü içinde ikinci itirazda bulunabilir; bu durumda ilgili yönetim kurulu tarafından dersin öğretim elemanı dışında üç kişilik bir komisyon kurularak sınav evrakı tekrardan incelenir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde düzeltme talebi ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilgili bölüm başkanlığına, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Başvuruların, öğretim elemanı veya komisyon tarafından en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir.

b) Öğretim elemanının, sınav notlarına itiraz süresinden sonra notlar ile ilgili herhangi bir maddi hata tespit etmesi halinde, hazırladığı düzeltme formunu dersin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığı aracılığıyla ilgili dekanlığa/müdürlüğe göndermesi gerekir. Dekanlık/müdürlük, düzeltme işleminin tamamlanması için düzeltme formunu bir sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen danışman onay süresi sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir ve yapılan işlemi öğrenciye bildirir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir yarıyılın not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları ders/derslerden ortalama ile başarılı sayılırken, yarıyıl not ortalaması 2.00’dan az olan öğrenciler ise o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları ders/derslerden başarısız sayılırlar ve ilgili ders/dersleri tekrar ederler.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2013

28662

2-

26/1/2014

28894

3-

14/5/2014

29000

4-

31/8/2014

29105

5-

29/5/2015

29370

6-

22/2/2016

29632

7-

26/2/2017

29991

8-

12/5/2017

30064

9-

4/3/2018

30350

10-

26/11/2018

30607