19 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30983

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE

İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Diğer aksam: Doğal çiçek soğanlarının soğan, yumru, korm, rizom ve benzeri gibi toprak altı aksamları/organları dışında kalan yaprak, gövde, çiçek, meyve, tohum ve benzeri gibi aksamlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Teknik komite kararı doğrultusunda Bakanlık il müdürlüklerinin gözetiminde toprak altı organları (soğan, yumru, rizom, korm  ve benzeri) dışında kalan aksamları (yaprak, gövde, çiçek, meyve, tohum ve benzeri) için hasat edilen doğal çiçek soğanları.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Komitesi, aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur. Komite Başkanı, komitedeki temsilciler arasından oy çokluğu ile seçilir. Komitenin sekretaryası BÜGEM tarafından yürütülür.

Kuruluşun Adı

Temsilci Sayısı

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

2

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu

7

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

1

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

1

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

1

Orman Genel Müdürlüğü

1

Jandarma Genel Komutanlığı

1

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

1

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

1

Bakanlıkça belirlenen İl Müdürlükleri

Birer kişi

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği

1

Yeterlilik sahibi firma temsilcileri

Birer kişi

Toplama yapılan bölgeleri temsilen bölge temsilcisi

Birer kişi”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teknik Komite, aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur. Komite başkanlığı BÜGEM Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı, Komite sekretaryası ise BÜGEM tarafından yürütülür. Gerekli hallerde Bakanlık tarafından uygun görülen ilgili kuruluş ve kişiler Teknik Komiteye oy hakkı olmaksızın katılımcı olarak çağrılır.

Kuruluşun Adı

Temsilci Sayısı

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

2

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu

7

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

1

Orman Genel Müdürlüğü

1

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının ihracatı için kooperatif, kooperatifler birliği veya firma dördüncü fıkrada belirtilen evraklar ile birlikte her yıl için bir önceki yılın sonuna kadar Genel Müdürlüğe başvurur. Başvurular, Teknik Komitede değerlendirildikten sonra yerinde tespit yapılması amacıyla ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

(4) Kooperatif, kooperatifler birliği veya firmanın, doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarını ihraç edebilmeleri için aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekir:

a) Kooperatif, kooperatifler birliği veya firmanın ticaret sicil gazetesi, kuruluş belgesi ve üyelerini bildiren resmi evrak, imza sirküleri,

b) İthalatçı firmayla noter onaylı resmi alım sözleşmesi,

c) Ön depo ve soğuk hava deposu tapusu veya kira sözleşmesi,

ç) Hasat edilen doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının ihracatı transferi sırasında kullanılacak soğutmalı araç veya araca ait sözleşme,

d) Doğal çiçek soğanlarının üretiminin yapılması durumunda yetiştirme, hasat ve ihracat dönemlerinde; üretimi yapılmıyorsa hasat ve ihracat döneminde çalıştırılmak üzere toplanan materyalin uygunluğu ve tanımlanmasında yetkili en az bir Ziraat Mühendisinin 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında istihdam edilmesi,

e) Operatör kaydının olması.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının üretimden elde edilebilmesi için kooperatif, kooperatifler birliği veya firmanın her bir tür için Bakanlık denetiminde en az 250 m2 anaç çiçek soğanı parseli ayırması gerekir. Anaç çiçek soğanı parselinden temin edilen üretim materyali ile yapılan üretimden doğal çiçek soğanlarının diğer aksamı elde edilebilir.

(6) Doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının üretimi ile ilgili işlemler üçüncü fıkra kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhracat yeterliliğine sahip olan firma, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen doğal çiçek soğanlarının ihracatını, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapar.

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının ihracatı, Teknik Komitenin uygun kararı doğrultusunda ve Bakanlığın izni ile il müdürlüğünün gözetiminde yapılır.”

“(5) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen çiçek soğanlarının ihracatı için kooperatif, kooperatifler birliği veya firmanın yeterlilik sahibi olma şartı aranmaz. Bu türlerin il müdürlükleri tarafından üretim alanlarında, ekim, dikim, vejetasyon ve hasat aşamalarının kontrol edilmesi kaydıyla ihracatına il müdürlüğünce izin verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Teknik Komite tarafından tespit edilen firmaların 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen doğal çiçek soğanlarının ihracat kontenjanları, Bakanlığın onayından sonra kesinleşir.”

“(8) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen doğal çiçek soğanlarının diğer aksamları için Teknik Komite tarafından yerinde tespit sonucu belirlenen ülke kotası 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre ihracat yeterliliği her yıl tespit edilen kooperatif, kooperatifler birliği veya firmaya aşağıda belirtilen kriterlere göre 100 puan üzerinden dağıtılır.

a) İhracata yeni başlayacak olan firma – 5 puan (toplam)

b) Kooperatif - Kooperatifler Birliği – 75 puan (toplam) (Bu puan her bir kooperatif üzerinden değerlendirilir.) (Toplam puan toplam kooperatif sayısına göre dağıtılır.)

c) Daha önce ihracat gerçekleşmesi yapan firma – 10 puan (toplam)

ç) Değerlendirme: 10 puan (toplam) (Kooperatif, kooperatifler birliği veya firmanın Yönetmelik hükümlerine uyumu, işletme kapasitesi, organizasyonu, tesis varlığı ve benzeri hususlar dikkate alınarak Komite tarafından dağıtılan puan)

d) (a), (b) ve (c) bentlerinden herhangi biri için o yıl başvuru olmaması durumunda bu bentlerdeki puanlamalar Teknik Komite tarafından değerlendirilir.

(9) 8 inci madde kapsamında her yıl belirlenen kotalar yalnızca belirlenen kooperatif veya firmaya ait olup kota devri yapılamaz.

(10) Hali hazırda kooperatif üyesi olan ihracatçılar 8 inci madde kapsamında kendi firmaları adına ayrıca başvuruda bulunamaz.

(11) İlgili yıl için kotasını kullanmayan firmalara 8 inci madde kapsamında bir sonraki yıl tekrar kota verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının ihracatı Bakanlıkça her yıl yayımlanan Tohumluk İhracat Genelgesi kapsamında dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yapılan başvurular için menşei/hasat belgelerine istinaden ilgili il müdürlüklerince yapılır. Bu madde kapsamında düzenlenen menşei/hasat belgeleri toplamanın yapıldığı il müdürlüğünce düzenlenir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2017

30014

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/7/2019

30825 (Mükerrer)