18 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30982

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İSTATİSTİK SİSTEMİ VERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı, 169 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (cc) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ö) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“m) MAPEG: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,”

“cc) EİGM: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Elektrik veri setleri EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, EPİAŞ, EÜAŞ, TEMSAN, ÇŞB, DSİ ve ilgili alt paydaşlar,

b) Doğalgaz veri setleri EPDK, BOTAŞ, TPAO, MAPEG ve ilgili alt paydaşlar,

c) Petrol veri setleri EPDK, MAPEG, TPAO ve ilgili alt paydaşlar,

ç) Kömür veri setleri MAPEG, TTK, TKİ, EÜAŞ ve ilgili alt paydaşlar,

d) Maden veri setleri MAPEG, MTA, ETİ MADEN ve ilgili alt paydaşlar,”

“f) Yenilenebilir enerji veri setleri EİGM, MTA ve ilgili alt paydaşlar,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen paydaşlar hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2014

28962

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2014

29215