17 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30981

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi yayın esasları ile yayın kurulunun oluşumu, toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yayımlanacak eser ve işlenmelerin; seçilmesi, tercüme ettirilmesi, çoğaltılması, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi, satın alınması ve malî haklarının devralınması ile telif, tercüme, basım, satış ve dağıtımında uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 15 inci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

c) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini ve doğrudan elektronik ortamda hazırlanmış şeklini,

ç) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan, Akademinin görev alanıyla ilgili ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar, sinema, tiyatro olarak sayılan her nevi yazılı, sözlü ve görsel fikir ve sanat ürünlerini,

d) İşlenme: Başka eser veya eserlerden yararlanılarak meydana getirilen ve bu eserlere göre müstakil olmayıp, hazırlayanın da katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat ürünlerini,

e) Manyetik depolama üniteleri: Kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,

f) Nevi değişikliği: Roman, hikaye, şiir, tiyatro ve piyes gibi eserlerden birinin diğerine çevrilmesini,

g) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir ürünlerini,

ğ) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,

h) Yayın: Kitap, dergi, gazete, bülten, afiş, çeviri, broşür, görüntülü film, resim, fotoğraf ve benzeri yazılı, sözlü, görsel ve sanal eserleri,

ı) Yayın kurulu: Türkiye Adalet Akademisi yayın kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın İşleri, Yayın Kurulu ve Eserlerin İncelenmesi

Yayın işleri

MADDE 5 – (1) Türkiye Adalet Akademisi adına yapılacak her türlü süreli ve süresiz yayınlar için; imtiyaz sahibi, Akademi Başkanıdır.

(2) Türkiye Adalet Akademisi adına yapılacak her türlü süreli ve süresiz yayınlar için; sorumlu yazı işleri müdürü ve editörler Akademide görev yapan hâkimler veya diğer personel arasından Akademi Başkanı tarafından görevlendirilir.

(3) Yayın işlerinin yerine getirilmesi ve yayın kurulunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Akademi bünyesinde bir birim oluşturulur.

Yayın kurulunun oluşumu

MADDE 6 – (1) Başkan, Türkiye Adalet Akademisi yayınları yazı işleri müdürü ve yayın editörleri yayın kurulunun daimi üyesidirler. Yayın kurulu; daimi üyeler ile başkanın üniversitelerin hukuk fakültelerinden seçeceği dört öğretim elemanından oluşur.

(2) Başkan, yayın kuruluna başkanlık eder.

(3) Daimi üyeler, görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri sona ermiş sayılır. Üniversitelerin hukuk fakültelerinden seçilen üyelerin görev süresi bir yıldır, görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

(4) Yayın kurulunun boşalan üyeliğine aynı usule göre kalan süre için yeni üyeler seçilir.

(5) Yayın kurulu, gerekli gördüğü konularda uzmanların yardımına başvurabilir.

(6) Yayın kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanın belirleyeceği birim tarafından yürütülür.

Toplantı ve karar

MADDE 7 – (1) Yayın kurulu, Başkanın daveti üzerine en az beş üye ile toplanır. Başkanın yokluğunda, görevlendireceği kişi yayın kuruluna başkanlık eder.

(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde yayın kurulu başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) Yayın kurulu üyelerine veya üyelerin eşlerine, üçüncü derece dahil olmak üzere kan veya kayın hısımlarına ait eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması toplantılarına ilgili üye katılamaz.

(4) Akademi Başkanlığınca yapılan panel, konferans, sempozyum sonuçları ile ders notlarının yayımlanması, meslek öncesi, meslek içi ve hizmet içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kitap ve benzeri yayınların satın alınması için yayın kurulu kararı gerekmez.

Yayın kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Yayın kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Akademinin yıllık faaliyet programları çerçevesinde malî imkanlara göre bastırılması, çoğaltılması, yayımlanması veya sanal ortama aktarılması gereken eserleri ve işlenmeleri kararlaştırmak.

b) Akademinin yıllık performans programına ve bütçe imkânlarına uygun olarak yayınların içerik ve şekil yönünden geliştirilmesini ve düzenli yayımlanmasını sağlamak.

c) Yayımlanacak kitap ve dergilerin yayın ilkelerini belirlemek ve bu ilkeler etrafında eserlerin basım ve yayımını sağlamak.

ç) Akademi tarafından yayımlanacak dergilerde yer alacak eserleri belirlemek.

d) Görsel eserler ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlanmasını sağlamak.

e) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenlerin tercümesine karar vermek.

f) Araştırmacı ve uzmanlara hukuk ve adalet eğitimi alanında eserler hazırlatılarak yayımlanmasını sağlamak.

g) Her türlü yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan eserlerin satın alınması, süreli, yazılı ve görsel yayınlara abone olunması konusundaki talepleri incelemek ve uygun görülenlerin alımı için teklifte bulunmak.

ğ) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile diğer basın, yayın kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hukuk ve adalet alanında halkı aydınlatıcı hukuk yayınları hazırlanmasını temin etmek.

h) Yayın dizilerini tespit etmek ve bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve çevirmenleri belirlemek.

ı) Akademi kütüphanesine satın alınacak eserleri belirleyip alımlarını karara bağlamak.

Eserlerle ilgili işlerin yürütülmesi

MADDE 9 – (1) Eserlerin yayımlanması ile ilgili işler, Başkanın belirleyeceği birim tarafından yürütülür.

Eserleri inceleme usulü

MADDE 10 – (1) Yayımlanmak üzere Akademiye verilen her türlü eser ya da işlenmelerin incelenmesi, Başkanın belirleyeceği birim tarafından hazırlanacak raporun, yayın kurulu tarafından değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

Değerlendirme ilkeleri

MADDE 11 – (1) Yayın kurulu yayımlanması talep edilen eserleri, aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda değerlendirir.

a) Şekil yönünden;

1) Eser sahibinin daha önce yayımlanmadığını beyan eden bir dilekçesi ekinde, eserini ilan edilen yazım ve atıf kuralları çerçevesinde fiziki ve elektronik ortamda ilan edilen kurallara göre sunması,

2) Eserin sahibi tarafından imzalanması,

3) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve bunlara benzer eser ve içeriğinin basım teknolojisine uygun usul ve teknikle hazırlanması,

4) Fotoğraf ve diaların kaliteli bir basım için uygun olması,

5) Yabancı dilde hazırlanmış olmadıkça yayımlanması talep edilen eserin Türkçe dil bilgisi kuralları yönünden kontrol edilmiş olması,

6) İlan edilmiş bulunan yayın kurallarına uyulması.

b) Esas yönünden;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması,

2)  Suç teşkil etmemesi,

3) Kamu düzeni ve milli menfaatlere uygun olması,

4) Akademinin kuruluş amaç ve görevleri başta olmak üzere, faydalı olacağı değerlendirilen konularda; doğru bilgi verici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması,

5) Meslek mensupları, yargı çalışanları, uygulayıcılar, akademik çevreler ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması,

6) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanması.

İnceleme sonucunda yapılacak işlemler

MADDE 12 – (1) İncelenen eser veya işlenmelerin;

a) Aynen yayımı uygun görüldüğü takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygundur”,

b) Düzeltme, çıkarma veya ilaveler yapılması önerildiği takdirde, üzerine “Yapılacak Değişikliklerle Yayımlanması Uygundur”,

c) Yayımlanması uygun görülmediği takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygun Görülmemiştir”,

ibareleri yazılarak üyelerce imzalanır.

(2) Farklı görüş sahibi olan üye gerekçesini ayrıca bildirir.

(3) Eser veya işlenmelerin değerlendirme sonucu, eser veya işlenme sahibine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademi Yayınlarının Hazırlanması, Basımı, Dağıtımı ve Satış Şartları

Eserlerin ve işlenmelerin hazırlanması

MADDE 13 – (1) Akademi, basılı veya elektronik ortamda; telif, tercüme, araştırma, inceleme, bibliyografya, dergi, işlenme, çeviri, bülten, derleme, gazete, kitap, eğitim dokümanı, katalog, broşür, rapor, tez ve bunlar gibi Akademi tarafından yapılan eğitim kapsamında okutulan konularla ilgili ders kitabı niteliğinde yazılı eserler veya işlenmeler hazırlatabilir.

(2) Akademinin çıkardığı dergilerdeki işlenmeler hakemli ve hakemsiz olabilir. Hakemlerin seçimi ve hakemli işlenmelerin usulleri yayın kurulunun çıkaracağı yönerge ile belirlenir.

Yarışma ve ısmarlama yoluyla eser temini

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin yazdırılması ve yaptırılmasını sağlamak amacıyla Başkanın teklifi ve yayın kurulunun kararı ile ödüllü ve ödülsüz yarışma açılabilir veya ısmarlanabilir.

Eserin sonraki baskıları

MADDE 15 – (1) Baskısı yapılan eserin toplam yüzde yetmiş beşi satılınca sonraki baskılarının yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilmesi için durum Başkanın belirleyeceği birim tarafından Akademi Başkanlığına bildirilir.

Dağıtım

MADDE 16 – (1) Yayımlanan eserlerin dağıtımı, Başkanın belirleyeceği birim tarafından yapılır.

(2) Yayımlanan eserlerin ücretsiz dağıtımı, hukuk ve adalet alanı ile ilgili bulunan kişi ve kuruluşlara, üniversite kütüphanelerine, yayın değişimi yapılan kurumlara ve Başkanın uygun göreceği kişi ve kuruluşlara yapılır.

Satış şartları

MADDE 17 – (1) Yayın satış şartları şunlardır:

a) Aynı kitaptan en az on adet satın alınması halinde birim fiyatından yüzde yirmi, elliden fazla satın alınması halinde ise yüzde otuz beş indirim uygulanır.

b) Meslek mensupları ve yargı çalışanlarına, avukat ve noterlere, akademik personele ve öğretmenlere eserin birim fiyatından yüzde yirmi beş; hâkim ve savcı adayları, avukat stajyerleri ve kimlik ibrazı şartıyla öğrencilere, yüzde otuz beş indirim uygulanabilir.

c) Yayımlanan kitap ve derginin mevcudu on adet kalıncaya kadar satışı yapılır.

Yayınların maliyet hesabı

MADDE 18 – (1) Kitabın maliyeti; telif hakkı ücreti, kâğıt, baskı ve cilt bedelleri ile kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücretli veya ücretsiz kitaplar için yüzde elli oranında artırımından oluşur. Bulunan toplamın baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti belirlenmiş olur.

(2) Başkanın teklifi ve Yayın kurulunun onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzeltmeler

MADDE 19 – (1) Eser veya işlenme sahipleri, Başkanın belirleyeceği birim tarafından verilen süre içinde, basımevi düzeltmelerini bizzat yapmakla yükümlüdürler. Ancak gerekli görülen hallerde düzeltme işlemi Başkanın görevlendireceği bir veya birden fazla danışmana da yaptırılabilir.

(2) Eser veya işlenme sahipleri, muhtemel maddi hatalar konusunda, Akademi Başkanlığının tasarruf yetkisini kabul etmiş sayılır.

Yazar ve işleyene verilecek yayınlar

MADDE 20 – (1) Bastırılan eser ve işlenmelerde yazar ve işleyene bedelsiz olarak kitaplardan elli adet, dergide yazısı çıkanlara ise o sayıdan beş adet verilir. Yayın kurulu gerekli gördüğü hallerde dergide çıkan yazıların ayrı baskılarının yapılmasına karar verebilir.

Temlikname

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eser ve işlenmelerin sahipleri, eser veya işlenmenin ilk ve sonraki baskıları üzerindeki işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı ile işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını Akademiye devir ve temlik ettiğini bildirir bir temliknameyi Akademi Başkanlığına verir.

(2) Yayımlanacak eser ve işlenmelerin sahipleri, eser veya işlenme üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile üçüncü şahısların haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm sorumluluğu üstlendiklerini beyan eden, imzalı bir taahhütnameyi, Akademi Başkanlığına verir.

(3) Ortak eserlerle ilgili temliknameyi ve gerekli ise izin belgesini eser veya işlenme sahiplerinden birisi, diğerlerinin vekâletini almak suretiyle Akademi Başkanlığına verebilir.

(4) Tercüme eser teklifinde bulunanların 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olmaları zorunludur.

(5) Yayın kurulunca yayımlanması uygun görülen eser ve işlenmeler bir yıl içinde basılmadığı takdirde bunlara ilişkin sözleşmeler münfesih sayılır.

(6) Eser sahipleri, hakemler ve ilgililer ile yapılacak yazışmalar elektronik posta yoluyla yapılabilir. 

Eserlerin saklanması

MADDE 22 – (1) Akademi tarafından yayımlanan basılı, süreli, sesli ve görüntülü bütün eser ve işlenmelerin ilk ve sonraki baskılarının her birinden on adet ve satın alınan eser veya işlenmelerden ise beş adet olmak üzere arşiv oluşturulur.

Mali haklar

MADDE 23 – (1) Telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve basılacak eser inceleme ücretleri, yarışma, ısmarlama eser ücretleri, Yayın Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve düzeltme ile koordinatörlük ücretleri gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar hakkında 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5846 sayılı Kanun ile bu konuda çıkarılmış ilgili mevzuat ve milletlerarası sözleşme hükümleri göz önünde bulundurulur.

Yetki devri

MADDE 25 – (1) Başkan bu Yönetmelikteki görev ve yetkilerini devredebilir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.