17 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30981

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK İÇİ VE HİZMET

İÇİ EĞİTİM HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen meslek içi ve hizmet içi eğitim ile öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülecek olan; hâkim ve savcılara yönelik meslek içi eğitimler ile noterler, serbest veya kamuda çalışan avukatlar, hukuk sınıfı subaylar, eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere verilecek hizmet içi eğitimlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 119 uncu maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

e) Danışma Kurulu: Başkanlığa önerilerde bulunmak üzere Akademide oluşturulan kurulu,

f) Hizmet içi eğitim: Hâkim ve savcı sınıfı dışında hukuk ve adalet alanında çalışan diğer kişilere yönelik eğitimleri,

g) Hukuk sınıfı subay: 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen subayları,

ğ) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Kurulunu,

h) Meslek içi eğitim: Hâkim ve savcılara yönelik düzenlenen eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitimin Niteliği, Hedefleri ve İlkeleri

Eğitimin niteliği

MADDE 5 – (1) Meslek içi eğitim; hâkim ve savcıların ihtiyaç duydukları konularda eğitim almayı talep etme hakkı ile görev ve yetki alanları ile ilgili eğitim programlarına katılma ödevini ifade eder.

(2) Hizmet içi eğitim; hukuk ve adalet alanında çalışan kişilere yönelik ilgili kurum, kuruluş ve kurulların talebi ile düzenlenir.

Eğitimin hedefleri

MADDE 6 – (1) Eğitimin hedefleri şunlardır:

a) Mesleki bilgi, beceri, birikim ve yeterlilik düzeyinin artırılması suretiyle mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlanması.

b) Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek hukuki problemlere ilişkin alternatif çözüm üretebilme becerisinin geliştirilmesi.

c) İnsan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, hızlı ve etkin yargılama yapabilme becerisinin geliştirilmesi.

ç) Hukuk ve adalet alanındaki uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi.

d) Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin uygulamaya yansıtılması ve uygulamada birliğin sağlanması.

e) Yargı eğitimi alanındaki uluslararası temel belgeler, ilgili kurumların stratejik planları, reform belgeleri ve eylem planları çerçevesinde eğitim programları düzenlenerek mesleki yetkinliğin geliştirilmesi.

f) İlgililere, uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi kazandırılması, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının gösterilmesi ve bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması.

g) Evrensel hukuk anlayışının içselleştirilmesine katkı sağlanması.

ğ) Meslek etiği bilincinin geliştirilmesi.

Eğitimin ilkeleri

MADDE 7 – (1) Eğitimde esas alınacak başlıca ilkeler şunlardır:

a) Katılımcılar arasında fırsat eşitliğini gözetmek.

b) İhtiyaç duyulan alanlara yönelik eğitim vermek.

c) Uygulamada sıkça karşılaşılan veya ihtisas gerektiren soruşturma, kovuşturma ve davalara yönelik eğitimler vermek.

ç) Uzmanlık gerektiren bir göreve atanan hâkim ve savcılara atandıkları görevin niteliğine uygun programlar düzenlemek.

d) Uygulama birliğinin sağlanabilmesi, hukuki müzakerelerde bulunulabilmesi ve yargısal sorunlara ilişkin deneyimlerin paylaşılabilmesi için programlar yapmak.

e) Görev, yetki ve mevzuat değişikliklerini kapsayacak şekilde karşılaşılması muhtemel sorunlara ilişkin uyum eğitimi vermek.

f) Gerektiğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, eğitimler için bilgi, belge, araç, gereç ve eğitici sağlamak.

g) Eğitimi kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, plana uygunluk, süreklilik, uygulamaya yönelik olma ilkelerine uygun olarak yürütmek.

ğ) Eğitim yapılacak ortamları eğitimin gereklerine göre hazırlamak.

h) Eğitim programlarını hâkim ve savcıların yargısal görevlerini aksatmayacak şekilde planlamak ve uygulamak.

ı) Eğitim konularının belirlenmesinde gereklilik ve öncelik sıralamasını gözetmek.

i) Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için ölçme ve değerlendirme yapmak.

j) Eğitim programlarını değişen ihtiyaçlar ile hukukî, sosyal, ekonomik, teknolojik ve mesleki gelişmelere uygun olarak geliştirmek.

k) Uzmanlık gerektiren alanlarda, alanında uzman eğiticilerden yararlanmak.

l) Eğitimin konularına göre ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve koordinasyon içerisinde olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek İçi Eğitim

Meslek içi eğitim

MADDE 8 – (1) Meslek içi eğitim Akademi tarafından düzenlenen yıllık eğitim planı çerçevesinde yürütülür.

(2) Yıllık plan haricinde de Akademiye yapılan başvuru üzerine ihtiyaç duyulan alanlarda meslek içi eğitim programları düzenlenebilir.

(3) Akademinin taraf olduğu ulusal ve uluslararası projeler kapsamında; hâkim ve savcılara yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri meslek içi eğitim olarak değerlendirilir.

Konuların belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Eğitim konularının belirlenmesinde;

a) Mevzuat ve reform belgelerine, Başkanlığın ve ilgili diğer kurumların stratejik planları ile eylem planlarına ve ilgili ulusal, uluslararası raporlarda belirtilen hususlara öncelik verilir.

b) İlk derece, bölge adliye veya bölge idare mahkemeleri, Bakanlık ve Kurul ile yüksek mahkemelerden görüş alınır.

c) Akademi tarafından kurulacak interaktif ortamda hâkim ve savcıların eğitime ilişkin talepleri dikkate alınır.

ç) Akademi tarafından, ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmak suretiyle yapılacak ihtiyaç analizlerinin sonuçları değerlendirilir.

Yıllık eğitim planının hazırlanması

MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından 9 uncu maddedeki usullere göre belirlenen konulara ilişkin Danışma Kurulunun görüşü alınarak yıllık eğitim planı hazırlanır.

(2) Yıllık eğitim plan taslağında eğitim programlarının;

a) Konusu ve amaçları,

b) Hedef kitlesi ile katılımcı sayısı,

c) Kongre, konferans, şûra, sempozyum, seminer, çalıştay, panel gibi bilimsel ve kültürel toplantı türlerinden hangisiyle yapılacağı,

ç) Yapılacağı yer, tarih ve süresi,

belirtilir.

(3) Yıllık eğitim planı Kurul ile Bakanlığa gönderilir ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

Yıllık eğitim planının uygulanması

MADDE 11 – (1) Akademi, yıllık eğitim planında belirlenen yöntem uyarınca eğitim programlarının uygulanma usul ve esaslarını, içeriğini, eğiticilerini ve eğitim materyallerini belirler.

(2) Akademi, eğitim programlarının yapılacağı konaklama ve eğitim tesislerini belirler, bu amaçla gerekli görülmesi halinde hizmet satın alabilir.

(3) Akademi, yıllık eğitim planının amaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

Katılımcıların belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Planlanan eğitim programlarına katılmak isteyen hâkim ve savcıların talepleri Başkanlık tarafından toplanır ve katılımcıların belirlenmesi için Kurula gönderilir.

(2) Yüksek mahkemelerin, Kurulun ve Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli hâkim ve savcılar, yetkili makamın izni ile eğitim programlarına katılabilir.

(3) Eğitim programına yeterli talep olmaması durumunda gerektiğinde resen katılımcı görevlendirilmesi Kuruldan talep edilebilir.

(4) Eğitim programına katılma izni verilenlerin listesi Kurul tarafından Başkanlığa bildirilir.

Yıllık plan dışı eğitim

MADDE 13 – (1) Akademi, ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık eğitim planı dışında da meslek içi eğitim programı düzenleyebilir.

(2) Yüksek mahkemeler, Kurul, Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yıllık eğitim planı kapsamı dışında hukuk ve adalet alanında eğitim talepleri değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde eğitim programı düzenlenebilir.

(3) Bu madde uyarınca düzenlenen meslek içi eğitim programları yukarıdaki usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilir.

Eğitimin değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Akademi tarafından, meslek içi eğitimlerin değerlendirmesi yapılır. Bu kapsamda eğitimlerin hâkimler ve savcılar üzerindeki etkinliği ve verimliliği araştırılır. Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının tespitine yönelik etki analizleri yapılır.

(2) Eğitim programının etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesinde yardımcı olmak ve gelecek eğitim dönemlerine katkı sağlamak üzere eğitim öncesinde, döneminde ve sonrasında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak öğretim elemanları ile katılımcıların görüş ve düşüncelerinin alınmasına yönelik anket, gözlem ve görüşme gibi ölçme ve değerlendirme araçları uygulanır ve sonuçlar raporlanır. Hazırlanan raporlar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

İşbirliği

MADDE 15 – (1) Eğitim programları, eğitimin konusu ve amacına göre gerektiğinde Yüksek mahkemeler, Kurul, Bakanlık, ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet içi eğitim

MADDE 16 – (1) Noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere talepleri halinde hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda eğitim programları hazırlanabilir.

(2) Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine hukuk sınıfı subaylara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenir.

Eğitimin düzenlenmesi

MADDE 17 – (1) Eğitim programları;

a) Noterler için Türkiye Noterler Birliğinin,

b) Serbest avukatlar için Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baroların,

c) Hukuk sınıfı subaylar için Milli Savunma Bakanlığının,

ç) Kamu kurum, kuruluş ve kurullarında çalışanlar için ilgili kurum, kuruluş veya kurulların

talepleri üzerine Akademi tarafından düzenlenebilir.

(2) Kabul edilen eğitim talebi, ilgili kurum, kuruluş veya kurullara bildirilir.

Konuların belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Eğitim konuları, ilgililerin talepleri dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

(2) Eğitim konularının belirlenmesinde;

a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklere,

b) Uygulamada sıklıkla karşılaşılan hukuki problemlere,

c) İnsan haklarına ve evrensel hukuk anlayışına,

ilişkin konulara öncelik verilir.

Eğitim programının hazırlanması

MADDE 19 – (1) Eğitim programı işbirliği içerisinde hazırlanır.

(2) Eğitimin;

a) Konusu ve amaçları,

b) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, panel gibi toplantı türlerinden hangisiyle yapılacağı,

c) Yapılacağı yer, tarih ve süresi,

hazırlanan programlarda belirtilir.

(3) Eğitime katılacaklar, talepte bulunan kurum tarafından belirlenir.

(4) Akademi tarafından hazırlanan eğitim programı, ilgililere bildirilir.

Eğitim programının uygulanması

MADDE 20 – (1) Akademi, eğitim programının uygulanma usul ve esaslarını, içeriğini, eğiticilerini ve eğitim materyallerini belirler.

(2) Akademi, eğitim programının yapılacağı eğitim ve konaklama tesislerini belirler, bu amaçla gerekli görülmesi halinde hizmet satın alabilir.

(3) Akademi, eğitim programının amaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

(4) Eğitimler, talep eden kuruluşlarca belirlenecek tesislerde de yapılabilir.

(5) Hizmet içi eğitim programının uygulanması için gerekli harcamalar, ilgili kurum, kuruluş ve kurullar tarafından karşılanır ve eğitim masrafları eğitim başlamadan önce akademinin ilgili hesabına yatırılır.

Eğitici görevlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Akademi, hizmet içi eğitim kapsamında kalan kurumlar tarafından düzenlenen eğitim programlarına talep edilen konularda eğitim vermek üzere eğiticiler görevlendirebilir.

Eğitimin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Akademi, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak suretiyle eğitimin etkinliğini ve verimliliğini ölçebilir, rapor hazırlayabilir. Hazırlanan raporlar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğiticilerin belirlenmesi

MADDE 23 – (1) Meslek içi ve hizmet içi eğitimde;

a) Yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri,

b) Hâkimler ve savcılar,

c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri,

ç) Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler,

d) Akademide çalışan alanında uzman kişiler,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar, avukatlar, hukuk müşavirleri, noterler, hukuk sınıfı subayları ve alanında uzman kişiler,

f) Yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar,

g) Özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar,

eğitici olarak belirlenebilir.

(2) Eğiticiler belirlenirken tercihen eğitim ve ders anlatma tecrübesi olan, mesleki ve bilimsel eseri bulunan, yabancı dil bilen, üstün başarısı ile eğitim faaliyetinde faydalı olacağı değerlendirilen kişilere öncelik verilir.

Ders ücreti

MADDE 24 – (1) Akademi tarafından meslek içi ve hizmet içi eğitimlerde ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere, verdikleri her ders için 2802 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi gereğince ücret ödenir.

Uzaktan eğitim

MADDE 25 – (1) Akademi, meslek içi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirebilir.

(2) Uzaktan eğitim ile teknolojinin sağladığı çoklu ve interaktif ortam imkânları kullanılarak meslek içi ve hizmet içi eğitimin başarısını arttırmak için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılabilir.

(3) Uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir merkez kurulabilir.

Sorumluluk

MADDE 26 – (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içinde programa ilişkin belirlenen kurallara uyar.

(2) Mazereti nedeniyle programa katılmak istemeyenlerin talepleri ilgisine göre Kurula veya bağlı oldukları kurum ve kuruluşa bildirilir.

(3) Mazereti bulunmaksızın eğitim programlarına katılmayanlar, mazeret talebi Kurul veya bağlı oldukları kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmemesine rağmen eğitim programına katılmayanlar ile derslere devam etmeyenler Kurula veya bağlı oldukları kurum ve kuruluşa bildirilir.

Belge verilmesi

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimlere katılanlara eğitimin konusu, süresi, tarihi ve yerini belirten belge verilebilir.

Eğitim materyalleri

MADDE 28 – (1) Eğitim programlarına katılanlara, yüksek mahkeme içtihatları, sıklıkla karşılaşılan suç ve davalar ile diğer pratik bilgiler içeren mesleki konularda kitap, bülten, dergi, broşür, CD, DVD ve benzeri gereçler dağıtılabilir.

(2) Programlarda sunulan tebliğler, çalışma raporları ve açılış konuşmaları yayın haline getirilebilir.

(3) Eğitim materyalleri ve ikinci fıkra uyarınca oluşturulan dokümanlar internet ortamında yayınlanabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 29 – (1) 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî, İdarî ve Askerî Yargı Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik ile 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Hizmet İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.