15 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30979

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE SANAT ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜSAM): Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; düşünce ve sanat konularında araştırmalar yapmak, bu amaçla yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, disiplinlerarası çalışmalar ve projeler yapmak ve önerilen projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla akademik işbirlikleri yapmak, araştırma projelerini maddi destekler, yayınlar, seminerler, sempozyumlar ve atölyeler aracılığıyla geliştirmek ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, düşünce ve sanat konularını ilgilendiren interdisipliner çalışmaları desteklemek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal veya uluslararası eğitim programları oluşturmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

c) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ç) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmak.

d) Sergi, gösteri, konser, festival gibi her türlü sanat ve kültür etkinlikleri düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

e) Kamuoyunu bilgilendirici görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

f) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.

g) Amacına yönelik olarak kütüphane, bilgi merkezi ve dokümantasyon merkezi kurmak.

ğ) Merkez adına süreli-süresiz yayın hazırlayarak yayımlamak.

h) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından önereceği bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yıllık çalışma ve bütçe raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararları toplantıya katılanların oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul ve esasları belirlemek.

c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet ve bütçe raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ve bütçesini hazırlamak.

d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

f) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından; Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişileri Danışma Kurulunda görevlendirebilir. Danışma Kurulunda resmî veya özel kuruluş elemanları da görevlendirilebilir. Danışma Kurulu en çok on beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine çoğunluk koşulu aranmadan toplanır. İhtiyaç durumunda şehir dışındaki üyeler telekonferans yöntemiyle toplantılara katılabilirler.

(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, özellikle yeni faaliyetler konusunda, ulusal ve uluslararası düşünce ve sanat etkinliklerine, bu konulardaki projelere, ulusal ve yabancı kuruluşlarla işbirliğine ve Merkez faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezde çalışacak araştırmacıların görevlendirilmesinde önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.