15 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30979

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HEYELAN UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma/proje grupları: Merkezin çalışma/proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı ve etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölge, kır/kent ölçeğinde doğal ve doğal olmayan kütle hareketi (heyelan, çığ, kaya düşmesi) ve sel-taşkın sorunlarına yönelik projeleri uygulamak; kentsel/kırsal alan planlaması ve tasarım faaliyetlerini yürütmek; kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen işbirliği tekliflerini koordine etmek ve alana ilişkin bilimsel araştırma ve uygulamalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlamaktır.

(2) Merkezin, Üniversite bünyesinde fakülte ve enstitüler ile Üniversite dışındaki ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca işbirliği içindeki etkinlik alanları şunlardır:

a) Kütle hareketleri (heyelan, çığ, kaya düşmesi) konusuna yönelik bilimsel ve teknik araştırma çalışmalarını düzenlemek, yürütmek, yönetmek ve koordine etmek.

b) Kütle hareketleri konusunda, yurt içi ve yurt dışında bulunan organizasyonlarla işbirliği yapmak.

c) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

ç) Doğal ve yapılı çevreye ilişkin planlama ve tasarım süreçlerini yönetmek, ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve uygulama projeleri yapmak.

d) Yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşların araştırma, inceleme, bilimsel görüş, iş değerlendirme ve organizasyonu, bilirkişi hizmetleri, çeşitli plan, proje ve benzeri taleplerini karşılamak.

e) Uygulama ve araştırmalar için gerekli görülen araç, gereç, makine ve teçhizatı yurt içi veya yurt dışından kiralamak/satın almak.

f) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

g) Araştırma ve uygulama sonuçlarının eğitim ortamına geri beslemesini sağlayarak, bu ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinler arası eğitim olanaklarını geliştirerek lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretime katkıda bulunmak.

ğ) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üye olmak.

h) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında araştırma ve inceleme yapmalarına yardımcı olmak, yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi vb. yayımlarda bulunmak.

i) Araştırma, bilimsel yayın ve sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerinin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin yürütülmesini denetlemek.

j) Sürdürülebilir ve eleştirel bir çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak, ilgili konularda toplumsal duyarlılığın oluşmasına destek olmak.

k) Merkezin görev tanım ve kapsamına uygun, Rektör veya Yetkili kurullarca verilecek çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından en çok bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil kütle hareketi sorunları alanında çalışma ve uygulamalarda bulunmuş öğretim üyeleri arasından, en az biri Üniversite dışından olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde kurulacak çalışma/proje gruplarını ve Danışma Kurulunu oluşturmak.

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve istemleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, analiz ve inceleme yapmak.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve görüş almak amacıyla oluşturulur. Merkezin faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri; kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri; diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri; alanında başarılı özel sektör kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, çevre, bölge ve kır/kent ölçeğinde çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla 20 üyeden oluşur. Danışma Kurulunda Merkezin bir önceki dönem Yönetim Kurulundan bir üye yer alır.  Müdürün gerekli gördüğü hallerde ve en az yılda bir kez olmak üzere toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma/proje grubu

MADDE 13 – (1) Çalışma/proje grupları, Merkezde yürütülen projelerde çalışacak Üniversite akademik personeli ile diğer üniversite ve kuruluşlardan aktif olarak çalışacak elemanlardan oluşur. Müdür, proje/çalışma gruplarının doğal üyesidir. Proje grupları Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Araç ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin araç ihtiyacı, ihtiyaç halinde Rektörlük tarafından arazi koşullarında kullanılabilecek araçlar vasıtasıyla karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.