15 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30979

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PİYASA İŞLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/12/2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EPİAŞ’ın gelir düzenlemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Fırsat maliyeti oranı: Tarifesi düzenlemeye tabi şirketler için uygulaması devam eden güncel reel getiri oranlarından hareketle Kurul tarafından belirlenen oranı,”

“e) Düzenlenmiş işletme gideri (DİG): EPİAŞ’ın faaliyeti ile ilgili olan ve PİGT hesabında dikkate alınan işletme giderlerini,”

“ğ) Piyasa işletim gelir tavanı (PİGT): EPİAŞ’ın bir tarife yılında toplayacağı gelirin üst sınırını,

h) Tarife teklifi: Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Kurul onayına sunulan, PİGT’nin karşılanması için uygulanacak piyasa işletim ücreti ile uygulamaya ilişkin yöntem bildiriminden oluşan teklifi,

ı) Yatırılan sermaye: EPİAŞ’ın kuruluş aşamasında bilançosunda yer alan ödenmiş sermaye tutarını,

i) Yatırılan sermayenin fırsat maliyeti (YSFM): Yatırılan sermayenin TÜFE oranında güncellenmesiyle elde edilen tutara, fırsat maliyeti oranının uygulanması ile hesaplanan tutarı,”

“k) Piyasa işletim ücreti: Piyasa işletim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken gelir ihtiyacının karşılanabilmesi kapsamında belirlenen bedeli,

l) Yöntem bildirimi: EPİAŞ tarafından sunulan ve ilgili tarife dönemi boyunca uygulanmak üzere Kurul onayıyla yürürlüğe giren düzenlemeyi,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında sağladığı hizmetler neticesinde oluşan maliyetlerden hareketle hesaplanan PİGT’nin piyasa işletim ücreti ile karşılanması esastır. PİGT aşağıdaki eşitliğe uygun olarak hesaplanır:

PİGTt= YSFMt + DİGt + ARGEt + GFDBt-2

PİGTt         : t tarife yılı için geçerli piyasa işletim gelir tavanını,

YSFMt       : t tarife yılı için hesaplanan YSFM değerini,

DİGt           : t tarife yılı için öngörülen DİG tutarını,

ARGEt       : t tarife yılı için öngörülen ARGE tutarını,

GFDBt-2     : (t-2) tarife yılı için geçerli piyasa işletim gelir tavanı ile (t-2) tarife yılında gerçekleşen piyasa işletim geliri arasındaki farkın paranın zaman değeri dikkate alınarak hesaplanan değerini,

ifade eder.

(2) EPİAŞ, tek sunucu olarak sağladığı temel hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu geliri ve bu gelirin karşılanmasını sağlayacak piyasa işletim gelir tavanı kalemlerine ilişkin tarife teklifini Yönetim Kurulu kararı ile oluşturur ve Kurul tarafından onaylanmak üzere Kuruma sunar.

(3) EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler dışında, faydalanılması zorunlu olmayan hizmetler ile ilgili bedeller ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurumun bilgisine sunulur. EPİAŞ’ın bu kapsamdaki gelirleri, ilgili hizmetler için EPİAŞ tarafından katlanılan maliyetlerin ayrıştırılmış olması koşuluyla, GFDB hesabında dikkate alınmaz.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetler hariç olmak üzere, ilgili mevzuat kapsamında EPİAŞ’a verilen görevlerle ilgili öngörülen ek maliyetler gelir tavanı içerisinde ya da gelir tavanı dışında tutularak katılımcılara yansıtılabilir. Söz konusu maliyetlerin katılımcılara piyasa işletim gelir tavanı dışında tutularak yansıtılması halinde EPİAŞ’ın bu kapsamda elde ettiği gelirler, ilgili hizmetler için EPİAŞ tarafından katlanılan maliyetlerin ayrıştırılmış olması koşuluyla, GFDB hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uygulanacak bedel ve komisyonlar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan tarife teklifi” ibaresi “Tarife teklifi” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “zorunlu” ibaresi “gerekli” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) EPİAŞ, tarife çalışmalarına baz olacak veri, bilgi ve belgeler ile bu Tebliğe uygun olarak hazırlayacağı tarife teklifi ve Yöntem Bildirimini yeni tarife dönemi başlamadan en geç 2 (iki) ay önce Kuruma sunar. Tarife teklifinde sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi, belge ve çalışmaya ihtiyaç duyulması hâlinde, Kurum tarafından EPİAŞ’a gerekli bilgilendirme yapılarak eksikliklerin belirlenecek süre içerisinde giderilmesi istenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zorunlu” ibaresi “gerekli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/12/2015

29570