15 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30979

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamına giren otomatik tartı aletleri ile 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) kapsamına giren tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (g), (l) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Muayene kartı: Tartı aletinin piyasaya arzından sonraki muayenesinin ne zaman, kimler tarafından yapıldığını gösteren belgeyi veya raporu,”

“l) Tartı aleti: Otomatik tartı aletlerini ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletlerini,

m) Teknik eğitim: Tartı aletlerinin muayeneleri konusunda alınan ve belgelendirilen teorik ve pratik eğitimi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yapılan muayene sonrası uygun bulunan tartı aletleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muayeneyi yapanlarca damgalanır.

(5) Periyodik, stok veya tamir sonrasındaki ilk muayenesi yapılarak damgalanan her bir tartı aleti için muayeneyi yapanlarca muayene kartı düzenlenir ve bir kopyası kullanıcıya verilir.”

“(7) Tartı aletlerinin muayeneleri bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde belirtilen hükümlere göre yapılır.

(8) İl müdürlüğü ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarının kullandığı etalonların iki yılda bir izlenebilirliğinin sağlanmasından Bakanlık sorumludur. Yetkili muayene servislerince tartı aletinin muayenesinde kullanılan etalonların kalibrasyonları ise en fazla iki yıl süreli olacak şekilde, ilgili doğruluk sınıfı ve nominal değerdeki kütle alanında akredite edilmiş laboratuvarlarda yaptırılır. Kalibrasyonu yapılan etalonlar OIML R 111-1 tavsiye dokümanında belirtilen ilgili doğruluk sınıfına ait maksimum izin verilebilir hata sınırları içinde olmak zorundadır. Kalibrasyon süresi geçen etalonlar kalibrasyonları yapılıncaya kadar kullanılamaz.”

“(11) Yetkili muayene servisleri, muayenelerde Bakanlık internet sitesinde yayımlanan güncel formları kullanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Piyasaya arz edilmiş veya kullanımda olan tartı aletlerinden periyodik, ani, şikayet veya stok muayeneleri sonunda tamire sevk edilenler ile tamir ettirilenlerden tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra veya ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış olanların ise her yer değiştirmeleri halindeki ilk muayeneleri yetkili muayene servisleri veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarınca periyodik muayene yetkisi dahilinde yapılır.”

“c) 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için tartı aletinin periyodik muayene yetkisine göre grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına/yetkili muayene servislerine müracaat etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcıların tespiti halinde, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanır.”

“ç) Geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısı tarafından muayene başvurusu yapıldıktan sonra muayene yetkisine göre, söz konusu tartı aletinin muayene ve damgalama işlemi en geç 20 gün içinde tamamlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için tartı aletinin markası, modeli, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı bilgilerle; ikinci fıkrada belirtilenler için yetkili muayene servislerine, üçüncü fıkrasında belirtilenler için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir. Servislere/grup merkezlerine doğrudan yapılan müracaatlarda Bakanlık internet sitesinde yayımlanan form kullanılır. Başvuru sahibine, müracaat edildiğini gösteren elektronik veya fiziki bir belge verilir. Söz konusu belgenin, tartı aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.”

“ç) Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları ile yetkili muayene servisleri, başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlamak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen yetki kapsamındaki tartı aletlerinden en az altı tanesi için yetkili muayene servisi belgesi başvurusunda bulunulur.

(6) Teknik eğitim; ilgili tartı aleti konusunda faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlardan veya onaylanmış kuruluşça ilgili tartı aleti konusunda yetkilendirilmiş imalatçılardan yetki başvurusunda bulunulacak her bir tartı aleti için birer gün alınır.

(7) Yetkili muayene servisinin başka bir adreste daha faaliyet göstermek amacıyla yaptığı yetki başvurusunda bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde tüm gereklilikler sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde 17 nci maddenin altıncı veya onuncu fıkrasına aykırı bir durum tespit ederse yetki belgesini iptal eder. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(7) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde 17 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, on birinci veya on beşinci fıkrasına aykırı bir durum tespit ederse, yetkili muayene servisi yazılı olarak uyarılır. Aynı yıl içerisinde söz konusu fıkralarda belirtilen hususlara üç defa aykırı davranıldığının tespiti halinde yetki belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.”

“(13) Faaliyetlerine son vererek işyerini kapatan veya kapattığı tespit edilen yetkili muayene servisinin belgesi iptal olur. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz.

(14) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili muayene servisine Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü, sekizinci, dokuzuncu, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci, altıncı ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yetkili muayene servisleri, başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlamak zorundadır. Servisler almış olduğu başvuruları başka bir yetkili muayene servisine devredemez.”

“(6) Tartı aletinin tasarımı, imalatı, uygunluk değerlendirmesi ve satışını yapanlar ile tamir ve ayar faaliyetlerini yürütmekte olanlar; yetkili muayene servisi olamaz ve yetkili muayene servislerinde çalışamaz.”

“(11) Teknik personel, yetkisi kapsamındaki tartı aletine ait teknik düzenlemelerin ilgili kısımları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır.”

“(15) Yetkili muayene servisinin muayenede kullandığı etalonlar 5 inci maddenin sekizinci fıkrasına uygun olmalıdır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tartı aleti kullanıcısının servise başvuru yaptığı halde periyodik muayenenin Kasım ayının sonuna kadar yapılmaması, yetkili muayene servisinin kapanması veya Bakanlıkça yetkisinin iptal edilmesi durumlarında, bu servisin almış olduğu başvurulara ilişkin muayenelerin o yılın sonuna kadar yapılmasından/yaptırılmasından il müdürlüğü sorumludur. İl müdürlüğü bu muayeneleri kendisi yapabileceği gibi konum, personel ve teknik altyapı kriterlerini dikkate alarak diğer yetkili muayene servislerine de verebilir/dağıtabilir. Bu muayenelere ilişkin ücretler 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde belirtildiği şekilde ödenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yetki kapsamının genişletilmesi

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Mevcut yetkili muayene servisleri, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen yetki kapsamındaki tartı aletlerinden en az altı tanesi için muayene yetkisine sahip olmak zorundadır. Belirtilen tarihe kadar yetki kapsamını tamamlamamış servislerin yetki belgeleri iptal olur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-5’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2013

28755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/5/2016

29719

2-

30/12/2016

29934

3-

10/6/2017

30092

4-

11/10/2019

30915

 

Eki için tıklayınız.