13 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30977

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SAYAÇLAR KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG/2013-5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG/2019-32)

MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG/2013-5)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; elektrik, su, gaz, ısı sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ve uygulamalar konusunda çalışmalara alt yapı oluşturacak komisyonun oluşturulması ve bunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; elektrik, su, gaz, ısı sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar konusunda karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Sayaçlar Komisyonu (SAYKOM)’nun kurulması ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Cihaz: Hacim dönüştürme cihazını,

c) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

ç) Sayaç: Elektrik, su, gaz ve ısı sayacını,

d) SAYKOM: Sayaçlar Komisyonunu,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) SAYKOM aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen 3 üye,

b) Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

c) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Metroloji Enstitüsünü temsilen 1 üye,

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Araştırmalar Merkezini temsilen 1 üye,

f) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen 1 üye,

g) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen 2 üye,

ğ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

h) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi temsilen 2 üye,

ı) Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen 1 üye,

j) Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğini temsilen 2 üye,

k) Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneğini temsilen 1 üye,

l) Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneğini temsilen 2 üye,

m) İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

n) Sayaçların/cihazların uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösteren her ulusal onaylanmış kuruluşu temsilen 1 üye,

o) Sayaç/cihaz imal eden her yerli firmayı temsilen 1 üye,

ö) Sayaç/cihaz ithal eden firmalarca ayrı ayrı her sektör için kendi aralarında seçecekleri 1 üye,

p) Bakanlık tarafından yetkilendirilen her ısı sayacı servisini temsilen 1 üye.”

(2) Komisyon üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kurum/kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kurum/kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Her üye 1 oy hakkına sahiptir.

(3) Komisyon toplantılarına, görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum/kuruluş tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

(4) Yapılacak toplantılara toplantının gündemine göre birinci fıkrada belirtilen üyeler katılım sağlarlar.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Toplantılar, Bakanlık tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yapılır. Komisyon üyelerinin talebi üzerine Bakanlığın uygun görmesi durumunda da toplantı yapılabilir.”

“e) Toplantıda alınan kararlar elektronik ortamda üyelere gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/3/2013

28603

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2015

29422