13 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30977

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DENİZ TEKNOLOJİLERİ VE SANAYİSİ TEKNİK KOMİTESİNİN

OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/16)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi ürünlerine ilişkin sanayi ve teknoloji politikalarının belirlenmesi, sektörün sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi ürünlerine yönelik olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin (DENİZ-TEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) DENİZ-TEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesini,

c) Genel Müdür: Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,

d) Sekretarya: DENİZ-TEK’in sekretarya görevini yapmak üzere Genel Müdürlükçe görevlendirilen ilgili daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

DENİZ-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

DENİZ-TEK’in oluşumu

MADDE 5 – (1) DENİZ-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.

b) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye.

d) Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen bir üye.

e) Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye.

f) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

g) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ğ) Savunma Sanayii Başkanlığını temsilen bir üye.

h) Deniz Kuvvetleri Komutanlığını temsilen bir üye.

ı) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen üniversitelerden iki üye.

i) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.

j) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.

k) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasını temsilen bir üye.

l) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.

m) Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

n) Türk Armatörler Birliğini temsilen bir üye.

o) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini temsilen bir üye.

ö) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Gemi Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

p) Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Anonim Şirketini temsilen bir üye.

r) Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü temsilen bir üye.

s) Yalova Tersaneciler Derneğini temsilen bir üye.

(2) DENİZ-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) DENİZ-TEK üyeliğinde görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilir.

(4) DENİZ-TEK üyeliğinin görev süresinin dolması sebebiyle sona ermesi durumunda, yeni üye bilgisi otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilir, değişiklik bildirimi yapılmadığı takdirde, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilir.

DENİZ-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) DENİZ-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir.

b) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. DENİZ-TEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak DENİZ-TEK Başkanına veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe iletir.

c) DENİZ-TEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

ç) DENİZ-TEK’in Başkanlığını Genel Müdür ya da onun yetkilendireceği Bakanlık temsilcisi yürütür.

d) DENİZ-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe görevlendirilen ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülür.

e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği DENİZ-TEK Sekretaryası tarafından, toplantıyı müteakiben üyelere gönderilir.

f) DENİZ-TEK tarafından gerek görülen durumlarda, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir. Gözlemciler DENİZ-TEK üyelerinin sahip olduğu haklara sahip değildir.

DENİZ-TEK’in görevleri

MADDE 7 – (1) DENİZ-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin; üretim, ithalat ve ihracatın mevcut durumunu tespit ve analiz etmek ve geliştirici önerilerde bulunmak.

b) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ülkemiz ile diğer yabancı ülkeler arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

c) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

ç) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuat taslaklarını inceleyerek bunlara ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

d) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.

e) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

f) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisinin geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak.

g) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisi konusunda üniversite sanayi işbirliğine yönelik önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

DENİZ-TEK’in kararlarının niteliği

MADDE 8 – (1) DENİZ-TEK’in kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.