12 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30976

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2019 tarihli ve 30868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Yabancı dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı programına alınırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık sınıfı programında akademik yıl iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl, sınav süreleri dâhil olmak üzere on altı haftadan oluşur.”

“(9) Hazırlık sınıfı programında haftalık en az yirmi dört ders saati olmak üzere hangi derslerin kaç saat okutulacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl notlarının hesaplanmasında; %30 değerinde haberli/habersiz dört kısa sınav, %50 değerinde iki ara sınav, %10 değerinde portfolyo çalışması ve %10 değerinde ders öğretim elemanı performans notu ölçütleri esastır. Tüm sınavlardan alınan notların ağırlıklı ortalaması ile yarıyıl notu elde edilir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

(2) Eğitim-öğretim sistemi içinde nihai başarı için yılsonu ortalamasının hesaplamasında ise, iki yarıyıl notunun toplamının genel ortalaması %70 ve yılsonu final sınavı notu %30 etkilidir. Elde edilen puanlar toplanır ve çıkan sonuca göre öğrencinin geçme notu belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Belgelendirmek kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumlar hariç olmak üzere ara sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Olağanüstü durumunu belgelendiren öğrencilerin durumu Yüksekokul Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve uygun görülürse Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte bu öğrenciler için ilgili sınavların yerine geçen mazeret sınavı yapılır.”

“(7) Öğrencilerin devam durumları, ders öğretim elemanlarınca izlenir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, sınavdan önce Yüksekokul internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2019

30868