10 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30974

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Lisans mezuniyet koşulu olan 240 AKTS’yi başarmış olmak kaydıyla, Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında bir yarıyıl yurtdışında eğitime giden öğrencilerin mezuniyetlerinde gereken yabancı dil koşulu olarak toplamda en az 10 AKTS, iki yarıyıl gidenler için ise en az 8 AKTS değerinde yabancı dil dersi almaları ve başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/9/2018

30541 (Mükerrer)