10 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30974

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abdullah Gül Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek amacıyla İngilizce hazırlık programında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce hazırlık programında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çeyrek (yarı sömestir): Sekiz haftalık öğretim süresini,

b) Hazırlık programı: İngilizce hazırlık programını,

c) İMS: YDYO İngilizce hazırlık programı seviye tespit ve muafiyet sınavını,

ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

d) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

f)  Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

g) YDYO: Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi YDYO Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Hazırlık programının amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık programının amacı, öğrenciye İngilizcenin temel kurallarını öğretmeyi, kelime dağarcığını geliştirmeyi, İngilizce okuduğunu, duyduğunu anlayabilmeyi ve kendini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamak suretiyle öğrenciyi, Üniversitenin İngilizce lisans ve lisansüstü diploma programlarına hazırlamaktır. 

Hazırlık programının yapısı

MADDE 6 – (1) Hazırlık programında öğrenci, aldığı ve başarılı olduğu her bir dersten kredi toplayarak programı bitirmek için gereken asgari kredi sayısına ulaşır ya da İMS’den başarılı olarak hazırlığı doğrudan geçer.  Hazırlık programında alınan krediler, öğrencinin lisans ve/veya lisansüstü eğitiminde alacağı derslerin toplam kredisine dâhil edilmez.

(2) Öğrencilerin hazırlık programında alacakları dersler, ilgi alanları dikkate alınmak suretiyle Üniversite tarafından yönerge ile belirlenir.

Öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Hazırlık programının normal öğretim süresi sekizer haftalık dört çeyrekten (yarı sömestirden) oluşan bir öğretim yılıdır.

(2) Hazırlık programını iki öğretim yılı içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Derslerin değerlendirilmesi, başarı ve itiraz

MADDE 8 – (1) Öğrencinin hazırlık programından başarılı sayılması için gereken şartlar, derslerin başarı puanlarının hesaplanmasında kullanılan sınav, ödev, proje, kanaat ve benzeri etkinliklerin ağırlıkları ve başarı notu ile ilgili esaslar, Senato tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

(2) Hazırlık programında verilecek dersler, bunların kredileri ve açılacağı dönem, öğretim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Derslerin süresi bir çeyrekle sınırlıdır.

(4) Derslerin değerlendirilmesi, başarı şartları ve ön şartlarla ilgili ayrıntılar, eğitim-öğretim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve YDYO’nun resmî internet sayfasında duyurulur.

(5) Sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler, notların ilanını takip eden beş işgünü içinde YDYO Müdürlüğüne başvurur. Başvurular, YDYO Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

İngilizce seviye tespit ve muafiyet sınavı

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Üniversiteye kabul edilen lisans veya lisansüstü öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterliği, İMS ya da Senato tarafından kabul edilen diğer dil sınavlarından biri ile belirlenir. İngilizce dil bilgileri yeterli sayılanlar, yerleştirildikleri lisans veya lisansüstü programa doğrudan kayıt yaptırabilirler. İngilizce dil bilgileri yeterli sayılmayanlar ise hazırlık programına alınırlar. İMS’ye mücbir nedenler dışında girmeyenlere telafi sınavı hakkı verilmez.             

(2) Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrenciler İMS’den muaf olup lisans veya lisansüstü programlara doğrudan kayıt yaptırabilirler:

a) Son iki yıl içinde alınmış olması koşuluyla, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından birinden belirlediği düzeyde puan almış olanlar.

b) En az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

c) Lisansüstü programa müracaat eden adaylardan Üniversitedeki bir lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, iki akademik yıl içinde bir lisansüstü programa başvurmuş olmak.

ç) En az son üç yılında İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında eğitim görmüş ve yükseköğretimini bu kurumlarda tamamlamış olanlar.

(3) Öğrencilerin hazırlık programından muaf olacakları dersler İMS’den aldıkları sonuca göre belirlenir.

(4) Hazırlık programında birinci ve/veya ikinci yılın sonunda başarılı olamayan öğrenciler, İngilizce yeterlik koşullarını sağlamak amacıyla bir sonraki öğretim yılının başında yapılan İMS’ye girebilirler.

(5) Hazırlık programına devam ederken birinci fıkrada belirtilen sınavlardan biri ile yeterliliğini kanıtlayan öğrenciler başvurmaları hâlinde hazırlık programından muaf sayılabilirler.

Akademik izin

MADDE 10 – (1) Hazırlık programına kayıtlı öğrenciler, çeyrek/dönem izni için YDYO’ya başvurabilirler. İznin kabulü ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Devamsızlık ve mazeret

MADDE 11 – (1) Hazırlık programında uygulanan devamsızlık ve mazeret ile ilgili esaslar Senato tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

Yaz okulu

MADDE 12 – (1) Hazırlık programı yaz okulunda uyulacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.