9 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30973

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2011 tarihli ve 27990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitede doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına sahip öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en az bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde sona erer. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/7/2011

27990