9 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30973

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALZEME VE ÜRETİM

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde malzeme bilimi ve üretim teknolojileri alanında nitelikli araştırmalar yapmak, yapılan buluşları ve uygulamaları destekleyerek hızlandırmak, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine katkı sunmak, uygulamalı disiplinler arası nitelikli lisansüstü eğitime destek sağlamak ve bunların toplum yararına dönüştürülmesini sağlayarak akademi, sanayi ve devlet desteğini bir araya getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)  Malzeme ve yeni nesil üretim teknolojileri alanında ilgili enstitüler bünyesinde gerçekleştirilmek üzere uygulamalı disiplinler arası lisansüstü öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak.

b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan Ar-Ge birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

c) Araştırmacılardaki motivasyonu artıracak, araştırma yapmaya imkân tanıyacak ve güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir alt yapıyı oluşturmak.

ç) Sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek Ar-Ge faaliyetlerine yönelik araştırmaları yapmak ve bunları sanayiye aktarmak.

d) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.

e) Mevcut cihazların günün koşullarına göre gelişen talepleri karşılayacak şekilde geliştirilmesini ve cihazların kalibrasyon, belgelenmesi ve akredite çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin ve sanayi kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlamak.

g) Üniversitenin nitelikli proje yürütme potansiyelini artırmak.

ğ) Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikli araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme faaliyetleri kapsamında yürütülecek projeler için gerekli test, analiz çalışmaları yapmak.

h) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.

ı) Merkez bünyesinde ileri teknoloji malzemeleri konularında çalışma gruplarını oluşturmak ve teşvik ederek disiplinler arası çalışmalara öncülük etmek.

i) İlgili ulusal ve uluslararası, merkez, enstitüler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, proje pazarı, konferans, kongre, eğitim ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve elde edilen çıktıları paylaşmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan iki öğretim üyesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek.

c) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

ç) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkezin personel ve diğer kaynaklarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

g) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yürütür. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yürütülür.

(2) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Gerekli olması halinde bilgi almak ve danışmak amacıyla müdür yardımcısı ve sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini değerlendirmek ve uygulamaya geçirilmesi konusunda karar almak, hazırlamak ve Müdüre sunmak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini incelemek ve çalışma esaslarını belirlemek.

e) Teknopark teknoloji transfer ofisi aracılığı ile Merkezin endüstriyel sertifikalı eğitim ve yüksek katma değerli ürün bilgisi aktarma ve koordinasyonu konusundaki ilkeleri belirlemek.

f) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir, mevcut grupları değiştirebilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar konusunda deneyimi olan ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az beş en çok yirmi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Bu üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile üç yıllığına görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcıları, Teknoloji Fakültesi Dekanı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere toplanarak merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Merkez sekreteri, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.

(4) Danışma Kurulunun idari yetkisi bulunmamaktadır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek, Müdür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak, bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimlilik arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

Destek hizmetleri

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.