9 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30973

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik; Merkezin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; teorik hukuk bilgilerini pratiğe dönüştürecek uygulamalar ile hukuk alanında bilimsel araştırmalar, hukuk temelli eğitimler, topluma hizmet uygulamaları ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hukuk bilimi ile ilgili araştırma ve yayın yapmak ve yaptırmak; bu tür faaliyetleri desteklemek.

b) Hukuk bilimine ilişkin konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

c) Merkezin amacı kapsamında; ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum ve örgütler ile ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek.

ç) Resmî veya özel kurumların meslek içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde uzmanlaşma kursları, seminerler ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek.

d) Sertifikalı veya sertifikasız hukuk temelli eğitimler, atölye çalışmaları, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

e) Uygulamaya yönelik hukuki sorunları saptamak; yargı organları, barolar ve benzeri kurumlarla iş birliğinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

f) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurmak.

g) Hukuk ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bu yayınları Merkeze kazandırmak.

ğ) Hukuk alanına ilişkin yüksek lisans ve doktora tez arşivi ile kütüphane oluşturmak.

h) Hukuk Fakültesi Dekanlığının koordinasyonunda staj uygulamalarına ilişkin her türlü etkinlikte bulunmak.

ı) Hukuki sorunlarla ve konularla ilgili gerçek ve tüzel kişilere ücretli veya ücretsiz danışmanlık yapmak, projeye dayalı çalışmaları yürütmek ve benzeri etkinliklerde bulunmak.

i) Bilişim hukuku ve dijital hukuk ile ilgili her türlü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

j) Hukukun dijitalleşmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, proje hazırlamak, projelere destek olmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için her türlü faaliyette bulunmak.

k) Kurgusal duruşma ve benzeri yarışmalar düzenlemek, bu tür yarışmalara katılmak.

l) Disiplinler arası mevzuat uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

m) Merkezin amacına yönelik her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanlarından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün diğer bir görev, rahatsızlık, ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

c) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve ilgili bölümlerle iş birliği yaparak Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Merkezin yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak raporları Rektör onayına sunmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur. 

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı ile Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararları toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını inceleyip onaylamak.

c) Eğitim, araştırma ve uygulama yapmak, kurs açmak; bunlara ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite içinden veya dışından görevlendirilmiş 10 üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hâllerde ve yılda en az 1 kez olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarının yapılabilmesi için toplantı yeter sayısı aranmaz. Danışma Kurulu, kararları toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez ile barolar, iş dünyası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin yurt içi/yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve işlem kapsamında alınan veya Merkeze bağışlanan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Rektörlüğe ait olur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.