8 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30972

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

ç) Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sürekliliği ve kalıcılığı olan eğitim süreçleri sunmak.

b) Önbilgi, tutum ve beceri ölçütlerine dayalı öğrenci eğitiminin uygulanmasını sağlamak.

c) Öğrencilere pozitif bilim ağırlıklı dersler ile öğrenme süreçlerini doğrudan ve olumlu yönde etkileyecek dersleri bir arada vermek.

ç) Eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında, ulusal ve uluslararası önemli projelere ve bilim ile teknoloji etkinliklerine ev sahipliği yapmak ya da katılmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

b) Toplumun bilimsel bilgiye erişilebilirliğini artırmak.

c) Çocuklarda bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yolu ile üniversite kültürünün oluşturulmasını sağlamak.

ç) Çocukların, ailelerin ve eğitmenlerin Enstitü ortamında yeni eğitim modellerini tanımalarını sağlamak ve onlara çağın gereksinimlerine uygun eğitimler vermek.

d) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukların, diğer bireylerle aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürütmek ve çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarda işbirliği yapmak.

f) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak akademisyenlerin bilimsel uygulama ve araştırma yapmasına imkân sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Enstitüde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır.  Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu Kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkeze bağlı birimlerin veya çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Enstitü öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda plan ve programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programı önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

ç) Merkezde, bir yıl içerisinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek.

d) Merkezde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Enstitüden, diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk şartı aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak, öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.