8 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30972

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel ve teknolojik mirasını, İslami İlimleri ve farklı coğrafyalarda bu ilimlere katkı sağlayan şahsiyetler ve eserlerini, Fuat Sezgin ve çalışmaları hakkında derinlemesine inceleme ve araştırmalar yapmaktır. İlgili alanlarda ulusal ve uluslararası kongre veya sempozyum, çalıştay ve paneller düzenleyerek farklı ülkelerde aynı maksatla kurulmuş veya kurulacak olan merkezlerle iş birliği yapılmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslami İlimler başta olmak üzere ve İslam Bilim Tarihi ve teknolojik mirasını birçok yönden incelemek ve araştırmalar yapmak.

b) Fuat Sezgin ve çalışmaları hakkında derinlemesine incelemeler ve araştırmalar yapmak.

c) İslami İlimler ve İslam Bilim Tarihi ve teknolojik mirası üzerine çalışmalar yapmakta olan ülkeler ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler çerçevesinde araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlamak.

ç) Genelde İslami İlimler ve İslam Bilim Tarihi, özelde ise Fuat Sezgin ve çalışmaları hakkında bilimsel yayınlar yapmak, uluslararası kongre ve sempozyum, çalıştay ve paneller düzenlemek.

d) Merkezin araştırma ve uygulama alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı çerçevesinde iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak oluşturmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

e) İslami İlimler ve İslam Bilim Tarihi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde alınan kararları, ilgili protokol ve anlaşmaların kabulü ve benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgili araştırmacıların ve kamunun bilgisine sunmak.

f) Merkez bünyesinde araştırma yapmaya elverişli nitelikte bilgi, belge, fotoğraf, harita ve benzeri dokümanların yer aldığı arşiv merkezi veya kütüphane ile sergi salonu oluşturmak. Sergi, arşiv veya kütüphane için özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin ve görsel malzemelerin bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle teminini sağlamak.

g) Çalışma alanlarında ve ilgili konularda projeler geliştirmek, bu konularda yapılacak lisansüstü tez ve araştırma projelerini teşvik etmek ve Merkezin amacına uygun olanları yayımlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda deneyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından en fazla iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

c) Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

d) Merkez elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

e) Merkeze, yayımlanmak üzere sunulan kitap ve projelerin değerlendirilmesi için ulusal veya uluslararası hakem tayin etmek, sunulan eserlerin yayınlanması hususunda karar vermek.

f) Yapılacak sempozyum, seminer, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına karar vermek.

g) Yerel çerçevede, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek, protokol taslaklarını hazırlamak ve imzalanmak üzere Rektörlük makamına sunmak.

ğ) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevlerine son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkez ile iş ve ekonomi dünyası ve kamu kurumları arasında sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal alanlarda ilişki kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.