6 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30970

YÖNETMELİK

Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ostim Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkânlarla yüksek katma değerli bilgi, yöntem ve teknoloji üretmek ve geliştirmek.

b) Mühendislik alanında ve teknik alanlarda tasarımdan son ürüne kadar entegre araştırmaların yapılmasına imkân tanımak.

c) Yapılan ileri düzeyde araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilgi birikimine önemli katkıda bulunmak.

ç) Yüksek etkili bilimsel yayınlar yapılmasına ve ulusal ve uluslararası patentler alınmasına altyapı sağlamak.

d) Etkin işbirlikleri sonucunda sanayiye teknoloji transferi gerçekleştirmek.

e) Orta ve uzun vadede teknik alanlarda Türkiye’nin uluslararası konumunu yukarı taşımasının yanı sıra, ülkemizde önemli projelere yönelik çözümler getirilmesine katkılar sağlamak.

f) Alanında etkin ve yetkin uzman araştırmacılar yetiştirmek suretiyle Türkiye’nin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

g) Yurtiçi ve yurtdışında kamu ve özel sektör gerçek ve tüzel kişilerinin eğitim ihtiyaçlarına uygun planlamalar doğrultusunda;

1) Eğitim programları, mesleki teknik eğitimler, mesleki gelişim eğitimleri, eğitici eğitimleri, sertifika ve sınav programları gerçekleştirmek.

2) Görsel, işitsel, uzaktan veya yüz yüze eğitim programları geliştirmek, eğitim materyalleri hazırlamak, altyapısını kurmak ve uygulamak.

3) Eğitim, araştırma, uygulama, AR-GE, danışmanlık, çözüm ortaklığı, işbirliği ve benzeri alanlarda programlar hazırlamak ve uygulamak; proje hazırlamak ve uygulamak, proje grupları kurmak.

4) Staj ve işbaşı eğitim programları düzenlemek, ortak eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

5) İlgili meslek alanlarında meslek standartlarının ve yeterliliklerinin belirlenmesinde görüş vermek ve davet halinde aktif olarak yer almak.

6) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna süreci araçlarına uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

7) Yetkilendirilmiş olmak kaydıyla ulusal yeterliliklere dayalı ve akredite edilmiş sınav ve belgelendirme organizasyonu ile diğer ulusal ve uluslararası sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

8) Üniversitenin diğer birimleri ile merkezin faaliyetleri kapsamında ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

9) Üniversite ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım ve duyurusuna yönelik kitap, dergi, broşür ve benzeri basın ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek.

10) Akademik ve idari personel ile öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, projeler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

h) Rektörlükçe verilen diğer görevleri yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak mühendislik bilimleri alanlarında farklı disiplinlerden araştırma yapan bilim insanı ve uzmanları bir araya getirerek ilgili kurumların ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak.

b) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ile ilgili konularda Türkiye’deki tüm sanayi kuruluşları, üniversiteler ve kamu araştırma laboratuvarları ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri organizasyonlar ile ilgili alanda insan gücü eğitimine katkıda bulunmak.

ç) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları veya çalışanları arasından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılarını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her akademik yıl başlamadan bir ay öncesinde Merkezin yıllık faaliyet planı ve bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Her akademik yıl sonunu takip eden bir ay içinde, yürütülen faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek.

g) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

i) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve komisyonları koordine etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlığında, Müdür, her fakülteden Dekan tarafından belirlenecek bir öğretim elemanı, Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından belirlenecek bir öğretim elemanı, Üniversitenin Kurul, Komite ve Konseylerinde görevli olanlardan Rektör tarafından belirlenecek bir kişi ve Rektör tarafından seçilecek dört sektör temsilcisi olmak üzere 11 kişiden oluşur.

(3) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından bir yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin faaliyet ve bütçe planlarını değerlendirmek.

c) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

d) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

e) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.

g) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

ğ) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

h) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

ı) Açılması planlanan eğitim programlarında görevlendirilecek öğretim elemanlarını ve eğitmenleri belirlemek.

i) Faaliyet sonunda verilecek belgeleri belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili faaliyette bulunan ve en az 1/3’ü Üniversite çalışanlarından olmak üzere Rektör tarafından belirlenecek en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, ilk toplantısında bir başkan seçer. Danışma Kurulu sekreterliği Müdür tarafından yürütülür.

(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve Merkezin faaliyetleri ve verilecek olan hizmetlerin planlanması, pazarlanması ve geliştirilmesi ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı Müdürün teklifi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 15 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Merkezin gelirleri

MADDE 16 – (1) Merkezin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

a) Rektörlükçe bütçeden ayrılacak ödenekler.

b) Merkez faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel sektör kuruluşları, benzeri araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fon, yardım ve krediler.

ç) Yayın gelirleri ve telif ücretleri.

d) Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve diğer gelirler.

Merkezin giderleri

MADDE 17 – (1) Merkezin giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

a) Yönetim giderleri.

b) Merkez faaliyetleri için yapılacak harcamalar.

c) İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar.

ç) Telif, danışmanlık, bilirkişilik, patent hakları, yayın, tanıtma ve reklam ücret ve giderleri.

d) Her türlü bilimsel toplantı, araştırma, uygulama, eğitim ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar.

e) Üyesi bulunulan ulusal ve uluslararası kuruluşlara ödenecek aidat.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda yapılacak olan yurtiçi ve yurtdışı yolluk, yevmiye ve diğer seyahat giderleri, bilimsel toplantılara katılma ve kayıt ücretleri, eğitici ücretleri.

g) Yapılan projelere ve işletilen tesislere ait giderler.

ğ) Ulaştırma ve haberleşme giderleri.

h) Bütçe giderleri.

ı) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti bu yetkisini, kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.