6 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30970

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2018 tarihli ve 30414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav temel bilgiler ve uzmanlık alan olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Öğrencinin yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için Senato tarafından belirlenen esasları yerine getirmesi gerekmektedir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen akademik şartları sağlaması gerekir. Öğrenci elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde İngilizce olarak yazar ve tezini jüri önünde İngilizce sözlü olarak savunur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri 2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/5/2018

30414