4 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30968

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 2337-8 PİMLER - BÖLÜM: 8 METRİK VİDA DİŞLİ VE KONİK UZUNLUĞU SABİT

KONİK PİMLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2019/19)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, anma çapı 5mm ≤ d ≤ 50mm olan, sertleştirilmemiş, ucuna kadar metrik vida dişli ve konik uzunluğu sabit konik pimlerin boyutlarını ve teknik teslimat şartlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 2337-8 (Mayıs 2001) “Pimler – Konik – Dışı Kısmî Vida Dişli”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 28/01/2019 tarihli toplantısında revizyonu yapılan ve yayımına karar verilen TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 7/5/2001 tarihli ve 24395 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan TS 2337-8 “Pimler – Konik – Dışı Kısmi Vida Dişli” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.