4 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30968

YÖNETMELİK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yarışma sınavını, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarını ve denetime tabi olanların yükümlülüklerini düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 773 üncü ve 796 ncı maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere Genel Müdür onayı ile görevlendirilen müfettişi,

c) Başkanlık: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

ç) Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

e) Komisyon: Yeterlik sınavını yapan Yeterlik Sınav Komisyonunu,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müfettiş: Teftiş Kurulu Başkanını, Genel Müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarını,

ğ) Müfettiş yardımcısı: Resen görev yapmaya yetkili veya yetki verilmemiş Genel Müdürlük müfettiş yardımcılarını,

h) Sınav Komisyonu: Müfettiş yardımcılığı sınav komisyonunu,

ı) Şube Müdürlüğü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

i) Teftiş Kurulu: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığını,

j) Yarışma sınavı: Müfettiş yardımcısı adaylarından bilgi, tutum, davranış ve genel yetenek bakımından Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcısı unvanıyla görev yapabilecek olanların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Yeterlik sınavı: Müfettişlik için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Teftiş Kurulu; Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

(2) Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön incelemeleri Genel Müdür adına yaparlar.

(3) Müfettişlere; Genel Müdür ve Başkan dışındaki makam ve merciler tarafından emir ve görev verilemez.

(4) Teftiş Kurulunun; taşınır mal, yazı, muhasebe, arşiv, kütüphane ve diğer idari işleri Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Görev merkezi

MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır.

(2) Başkanın önerisi ve Genel Müdür onayıyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca, devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla, Genel Müdürlük merkez teşkilatının bulunduğu yer dışında müfettiş bulundurulması gerekli görülen taşra teşkilatının bulunduğu il merkezlerinde görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Merkezler aynı yolla değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

(3) Söz konusu görev merkezleri ve bunlara bağlı olan bürolarda, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında Başkanlıkça bir müfettiş görevlendirilir.

Başkanlığın görevleri

MADDE 6 – (1) Başkanlık, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel Müdürlüğün her türlü merkez ve taşra kuruluşunda, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemlerini geliştirmek.

b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) Müfettişlerin teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük Makamına sunmak.

ç) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri üretmek ve bunları Genel Müdüre sunmak.

d) Genel Müdürlükçe ruhsat, izin ve lisans verilen gerçek ve tüzel kişileri denetlemek, gerektiğinde ilgililer hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, sonucu hakkında rapor tanzim etmek.

e) Başkanlık ve müfettişlerle ilgili mevzuat düzenlemelerinin taslaklarını hazırlamak.

f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkanın atanması

MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

b) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlamak, Genel Müdürün onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

c) Genel Müdürün teftiş, inceleme ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı izlemek.

ç) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa hata ve eksikliklerinin giderilmesini sağlamak; raporlarda belirtilen kanaate iştirak etmemesi halinde alınacak olura Başkanlık görüşünü eklemek, alınan olur doğrultusunda raporları ilgili mercilere göndermek ve bunlar üzerinde yapılacak işlemleri izlemek.

e) Büro hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmasını teklif etmek ve yetişmelerini sağlamak.

g) Teftiş Kurulunun çalışması, Genel Müdürlüğün genel durumu, mevzuatın uygulanması ile ilgili önerileri gerektiğinde Genel Müdüre sunmak.

ğ) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

(2) Başkan, kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerin yerine getirilmesinden ve bu hususlarda aldığı karar ve uygulamalarından Genel Müdüre karşı sorumludur.

Başkana yardım

MADDE 9 – (1) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Genel Müdür onayı ile başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Başkana vekalet

MADDE 10 – (1) Başkanın herhangi bir sebeple görevinde bulunmadığı durumlarda Başkanlığa, başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiş olan müfettişlerden biri, başkan yardımcısı bulunmadığı durumlarda müfettişlerden Başkan tarafından uygun görüleni Genel Müdürün onayı ile vekalet eder.

(2) Herhangi bir nedenle Başkanlık kadrosunun boşalması halinde başkan vekili görevlendirmesi Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan müfettişler arasından Genel Müdürün onayı ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğü

MADDE 11 – (1) Şube Müdürlüğü Başkanın emri altında bir Şube Müdürü ve yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve bunların cevaplarını sevk etmek.

b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları yazmak, kayıt etmek ve ilgili oldukları yerlere göndermek, beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak.

c) İşleri biten rapor, yazı, evrak ve dosyaların düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve korunmasını sağlamak.

ç) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkukuna ait işlemlerini yürütmek.

d) Başkanlığın yıllık bütçesini, performans programını, faaliyet raporunu hazırlamak ve tahakkuk işlerini yapmak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Müdürlüğün idaresinden, Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı öncelikle Şube Müdürü sorumludur.

(4) Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları Şube Müdürü tarafından belirlenir.

(5) Yapılan işlerde gizlilik esastır. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye göstermez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişler

Müfettişlerin görevlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.

(2) Müfettişler görevlendirildikleri konularda ilgili mevzuata uygun şekilde yürütecekleri çalışmaları sonucunda hazırlayacakları raporları, gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunarlar.

(3) Denetim ve sonuçlarına ilişkin hazırlanan Olurlar, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile sonuç ifade eder. Genel Müdürün onay vermediği raporlar geçersizdir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Müfettişler, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar:

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki her türlü iş ve işlem ile ilgili olarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yapmak.

b) Başkanlıkça hazırlanıp, Genel Müdürün onayından geçen yıllık teftiş programını aksatmadan yürütmek.

c) Genel Müdürlükçe ruhsat, izin ya da lisans verilen gerçek veya tüzel kişilerin faaliyet ve işlemlerini Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri çerçevesinde denetlemek, gerektiğinde ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.

ç) Teftiş ve inceleme sırasında görev emrinin dışında kalanlar dahil olmak üzere öğrenmiş oldukları usulsüzlükler ve yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne göre işlem yaparak, durumu hemen Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca bulduğu takdirde delilleri toplamak ve Başkanlıkça verilecek emre göre hareket etmek.

d) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek hata, yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi, düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve önerilerini raporla Başkanlığa bildirmek.

e) Önceki teftiş raporlarını inceleyerek evvelce tenkit olunan hususların ne dereceye kadar düzeltilmiş olunduğunu, önceki teftişler dolayısıyla Genel Müdürlükçe verilmiş bulunan talimatların yerine getirilip getirilmediğini incelemek ve gerekirse bu konuda düzenleyecekleri ayrı bir raporla veya yazı ile durumu Başkanlığa bildirmek.

f) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını Başkanlığa sunmak.

g) Birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimi ve davranışlar yönünden yetiştirilmelerini sağlamak.

ğ) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sırasında Genel Müdürlük kuruluşu dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilgili incelenmesi veya soruşturulması gerektiği kanaatine varılan konuları, ilgili kurumlara ve kuruluşlara iletilmesi için Başkanlığa bildirmek.

h) Genel Müdürlüğün hizmetleri ile Teftiş Kurulunun verdiği hizmetlerin daha iyi ve kaliteli verilmesi için önerilerde bulunmak.

ı) Genel Müdür ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Müfettiş yardımcılarının bu maddede sayılan yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresi sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür. Yetki verilmemiş müfettiş yardımcıları yetkilerini birlikte çalıştıkları müfettişlerin gözetimi altında kullanabilirler.

Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri

MADDE 14 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konu ve görev emrinde belirtilen hususlarla ilgili olmak kaydıyla gerekli gördükleri bilgileri, gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım istemek, gerektiğinde diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(3) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler ile birim ve kuruluşlar gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

(4) Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında gerektiği durumlarda ceza ve/veya disiplin hükümlerine göre soruşturma açılmak üzere Başkanlığa yazılı bilgi verilerek Başkanlıkça verilecek emre göre hareket edilir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri

MADDE 15 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki şartlardan en az birinin gerçekleşmesi halinde usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge, bilgi ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı bunlara ait hesap, belge ve defterleri göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmak.

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

c) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

ç) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

(2) Görevden uzaklaştırılana ait rapor üzerinde yapılacak işlerin, diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

(4) Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir biçimde ortaya konması gerekir.

(5) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine yetkili amirine, Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir. Başkanca durum Genel Müdüre arz edilir.

(6) Teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılan memur ve diğer personel müfettişin Başkanlığa vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

Müfettişlerin sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Müfettişler; Genel Müdürden ve Başkandan aldıkları emirle görev yaparlar, aldıkları görevlerin sonuçlarını bir rapora bağlayarak Başkanlığa sunarlar.

(2) Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, yetkinlik, nezaket ve saygılı olmak gibi meslek ahlakına ve etik ilkelere uygun davranırlar.

(3) İdari icraya müdahale edemezler ve denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yaparlar.

(4) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

(5) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları, gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar ve gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar.

(6) Mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve yetkili makamlar tarafından verilen iş ve görevleri, süresinde ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludurlar.

(7) Refakatine verilen müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem verir ve bu amaçla refakat süresi boyunca müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

(8) Görevli bulundukları sırada veya sonrasında, bu işlerle ilgili şahıs ve kurumlara konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak yaptıkları görevle ilgili olanların teklif ve ikramlarını, hediyelerini kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

(9) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği ve müfettişlik saygınlığına zarar vermeyecek etik davranış ilkelerine aykırı olmayan hususlar bu yasaklara tabi değildir.

Yazışma yöntemi

MADDE 17 – (1) Başkanlıkça aksi belirlenmedikçe müfettişler, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ve yargı organlarıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığı ile yaparlar.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yazışmalarına mühür numaraları kullanılarak sayı verilir ve kayıtları tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Yarışma Sınavına İlişkin İşlemler

Yarışma sınavı

MADDE 18 – (1) Müfettişliğe müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için KPSS yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak, her sınav döneminde Genel Müdürlüğün belirlediği şartları haiz olmak ve açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

(2) Sınavın açılmasına Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayıyla karar verilir.

Sınav yöntemi

MADDE 19 – (1) KPSS’den Genel Müdürlükçe ilan edilen puan türlerinden yeterli ve geçerli puanı almış ve atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar aday arasında sıralamaya girmiş adaylar içinde yapılacak olan müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

(2) Yazılı sınav klasik veya test olarak yapılabilir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü sınava çağrılır.

(4) Sınav Komisyonunun uygun görmesi halinde yazılı sınav üniversiteler veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu durumda, sınava ilişkin hususlar Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Sınav Komisyonu, görevleri ve çalışma şekli

MADDE 20 – (1) Sınav Komisyonu, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla Başkanın başkanlığında, müfettişler, üniversitelerdeki öğretim üyeleri veya Genel Müdürlük içinden genel müdür yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı şeklinde görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı niteliklere sahip üç yedek üye belirlenir.

(2) Sınav Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır, sınavlara ilişkin yapılacak iş ve işlemleri kararlaştırır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

(3) Sınav Komisyonu, sınav sorularının hazırlanması, yazılı ve sözlü sınavların her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde yapılması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesiyle yükümlüdür.

(4) Ayrı ayrı tutanak düzenlenmesi suretiyle, hazırlanan sınav soruları kapalı ve mühürlü zarflar içinde saklanır, sınav günü ve saatinde sınav mahallinde Sınav Komisyonu Başkanınca açılır.

(5) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınavda müfettiş ve idari personel görevlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Sınavın yapılmasında Sınav Komisyonuna yardımcı olmak üzere, Başkan tarafından yeterince müfettiş ve idari personel görevlendirilebilir.

Yarışma sınavına gireceklerde aranan şartlar

MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,

b) Başkanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık eğitim veren mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde Başkanlıkça sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak,

c) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türüne göre asgari puanı almış olmak,

gerekir.

(2) Başkanlık, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

Sınav ilanı

MADDE 23 – (1) Yarışma sınavı ilanı; atama yapılması planlanan kadro sınıfı, derecesi, sayısı, adaylarda aranacak nitelikler, sınava katılma şartları, sınavın yapılacağı yer ve tarih, başvuruda istenilecek belgeler, başvuru yeri ve süresi, sınav konuları ve şekli, değerlendirme yöntemi, istenilen belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, sınav ilanı Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.

Yarışma sınavının yeri

MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı Ankara’da yapılır.

(2) Yazılı sınavın yeri yarışma sınavı ilanında belirtilir.

(3) Yazılı sınavını kazananların sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur ve kazananlara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru yeri, şekli ve süresi

MADDE 25 – (1) Sınava katılmak için başvurular, yarışma sınavı ilanında belirtilen gerekli belgelerle birlikte, süresi içerisinde, şahsen veya posta ile Başkanlığa yapılır.

(2) Belirlenen başvuru tarihlerinden sonra veya eksik belgelerle yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Yazılı sınava başvuru için gerekli belgeler

MADDE 26 – (1) Sınava girmek isteyen adaylardan;

a) Adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin bulunduğu aday formu,

b) İkametgah beyanı,

c) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Başkanlıkça onaylı örneği,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

f) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

g) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanı,

ğ) Adayın kendi el yazısı ile doldurulmuş özgeçmiş formu,

alınır.

(2) Süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.

(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylardan yazılı sınava girmek isteyenler, Başkanlığa şahsen müracaat etmek suretiyle sınav giriş belgesi alırlar.

(5) Müfettiş yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı sınava katılmaya hak kazananlara Başkanlıkça fotoğraflı ve numaralı sınav giriş belgesi verilir. Sınava, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri) ile birlikte sınav giriş belgesinin gösterilmesi suretiyle girilir.

(6) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ve belge sunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavının yapılacağı yer

MADDE 27 – (1) Yazılı ve sözlü yarışma sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenen ve yarışma sınavı ilanında belirtilen yerde yapılır.

Yazılı sınav konuları

MADDE 28 – (1) Yazılı sınav konuları; alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularının puanlamaları 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı yapılır.

(2) Yazılı sınav, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki alan bilgisi konularından yapılır:

a) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku,

2) Medeni Hukuk,

3) Borçlar Hukuku,

4) Ticaret Hukuku,

5) Ceza Hukuku,

6) Ceza Muhakemesi Hukuku,

7) İdari Yargılama Usulü Hukuku,

8) İdare Hukuku,

9) İcra ve İflas Hukuku,

b) Ekonomi (İktisat);

1) Mikro ekonomi,

2) Makro ekonomi,

3) Güncel ekonomik sorunlar,

4) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,

5) Para-banka,

6) Uluslararası ekonomi,

c) Maliye;

1) Maliye politikası,

2) Kamu gelir ve giderleri,

3) Kamu borçları,

4) Bütçe,

5) Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları,

ç) Muhasebe;

1) Genel muhasebe,

2) Muhasebe ve bilanço teorisi,

3) Bilanço analizi ve teknikleri,

4) Ticari hesap,

d) Yabancı dil;

1) Almanca,

2) Fransızca,

3) İngilizce,

4) İlanda belirtilecek diğer dillerden biri,

e) Kompozisyon,

f) Sınav Komisyonunca belirlenen diğer konular.

(3) Yazılı sınav, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki alan bilgisi konularından yapılır:

a) Genel yetenek ve genel kültür.

b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.

(4) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı yarışma sınavı ilanında belirtilir.

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 29 – (1) Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri Sınav Komisyonunca tespit edilir. Hazırlanan sorular Sınav Komisyonu üyeleri tarafından imzalanarak, her konunun sorusu ayrı bir mühürlü zarf içinde Sınav Komisyonu Başkanına sunulur.

Yazılı sınavın yapılma şekli

MADDE 30 – (1) Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri) bulundurmak zorunda olup, istenildiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

(2) Sınav saatinde adaylar sınav için belirtilen yerde hazır bulunurlar. Sınav için belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

(3) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Başkanlıkça görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Genel Müdürlük personeli gözcülük eder.

(4) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

(5) Soruların sınav başlama saatinde adayların huzurunda açıldığını, sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenir.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır.

(2) Değerlendirmede; sınav klasik yöntemle yapılmış ise her sorunun cevabına her üye tarafından ayrı ayrı not verilir. Her üyenin notlarının ortalaması alınarak sınav cevap kağıdının notu verilir. Test usulü uygulanmışsa Sınav Komisyonun kendi arasında belirlediği en az iki üyenin gözetiminde cevap anahtarına göre adayın notu belirlenir. Bu not sınav notu olarak tespit edilir.

(3) Genel Müdürlüğün yaptığı yazılı sınava giren müfettiş yardımcısı adayları, alan bilgisinden yapılan yazılı sınav notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sıralamasına tabi tutulur. Puana göre sıralama; 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen alan bilgisi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

(5) Alan bilgisi puanları eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının her ikisi de eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında ise Genel Müdürlüğün esas aldığı KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(6) Sınav cevap kağıtları değerlendirilip not verildikten sonra sonuçları ile birlikte bir tutanakla Başkanlığa teslim edilir.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 32 – (1) Yazılı sınavı kazanan adayların listesi hazırlanarak Genel Müdürlük internet sitesinde duyurulur ve kazananlara Başkanlıkça gerekli bildirim yapılır. Liste ile Başkanlık kayıtlarında uyumsuzluk olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınır.

Sözlü sınavı

MADDE 33 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(3) Sınav Komisyonu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Yarışma sınavını kazananların durumu, Sınav Komisyonu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puanların eşitliği halinde sıralamada yabancı dil puanı esas alınır.

(3) Yarışma sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak duyurulur. Ayrıca, yarışma sınavında başarılı olmak şartıyla ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday tespit edilir. Yedek adayların hakları sınavı kazananların ilanından itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılmaya hak kazananların göreve başlamaması veya atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanabilir. Listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Yarışma sınav sonucuna itiraz

MADDE 35 – (1) Yarışma sınav sonucuna itirazlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle bizzat Başkanlığa yapılır. Sınav Komisyonunca itirazlar en geç on beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 36 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Genel Müdürlük arşivinde saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atanma ve kıdem

MADDE 37 – (1) Müfettiş yardımcılığına atama yarışma sınavındaki başarı sırasına göre yapılır. Kendilerine tebligat yapılmış olmasına rağmen atanmak için istenilen belgelerle birlikte bir ay içerisinde müracaat etmeyen asıl adaylar haklarını kaybeder.

(2) Asıl adaylardan müracaat etmeyen veya ataması yapıldığı halde on beş gün içinde göreve başlamayanların yerine ya da atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde başarı derecesi yüksek olan yedek adaydan başlamak üzere atama yapılabilir. Sınav sonucu, atanmayanlar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(3) Müfettiş yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı yarışma sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki yarışma sınav notuna göre belirlenir.

Yetiştirilmede amaç

MADDE 38 – (1) Müfettiş yardımcılarına;

a) Kişiliklerini, müfettişliğin gerektirdiği mesleki bilgi, nitelik ve davranışlara göre geliştirmek,

b) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili mevzuat, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazandırmak,

c) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerde kullanılan tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgileri ve kurumsal kültürü kazandırmak,

ç) Rapor yazma konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,

d) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntem ve teknikleri konusunda becerilerini geliştirmek,

e) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesini sağlamak,

f) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmak,

amacıyla bir yetiştirme programı uygulanır.

Yetiştirme programı

MADDE 39 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci dönem çalışmaları: Bu dönemde müfettiş yardımcılarına, Teftiş Kurulunun yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturmalarla ilgili mevzuatın öğretilmesiyle ilgili çalışmalar yürütülür.

b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmalarında müfettiş yardımcıları, merkez ve taşra birimlerinin teftişi ile inceleme ve soruşturma görevlerinde müfettişlerin refakatinde görevlendirilmeleri suretiyle; teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmeleri ve mevzuat bilgilerini pekiştirmeleri sağlanır.

c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren ve en az bir yıl görev yapan müfettiş yardımcılarına yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilebilir. Resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları bizzat veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte vazife görürler.

Yetişme notu

MADDE 40 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak belirlenir.

a) Kurs ve seminer çalışmaları notu: Müfettiş yardımcılarının kurs ve seminerler sonucunda aldıkları notların ortalamasıdır.

b) Teftiş çalışmaları notu: Yetki verilen müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftişlerin sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

c) Etüt ve inceleme çalışmaları notu: Müfettiş yardımcılarına mevzuatla ilgili verilen araştırma, etüt ve inceleme görevlerinin sonucunda düzenledikleri rapor ve diğer çalışmalarına verilen nottur.

ç) Soruşturma çalışmaları notu: Yetkilendirilen müfettiş yardımcılarının yaptıkları inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

d) Özel not: Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve başarıları hakkında birlikte çalıştığı en az iki müfettiş ile Başkan tarafından ayrı ayrı verilen notların ortalamasıdır.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlar Başkan tarafından değerlendirilir.

(3) Belirtilen her bölüm için verilen notun 100 tam puan üzerinden 60 puandan, yetişme notu ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yetişme notu yeterlik sınavına kabul için baraj notudur.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 41 – (1) Müfettiş yardımcısı, iki yıllık fiili hizmet süresini tamamladığında Genel Müdürlüğün görev sahası ile ilgili konularda üç tez konusu seçer ve Başkanın onayı ile tez konusu belirlenir. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, müfettiş yardımcısı on beş gün içinde Başkanın önerisi doğrultusunda üç yeni tez konusu belirler. Tez konusunun ikinci defa uygun bulunmaması halinde tez konusu Başkan tarafından resen belirlenir.

Tez danışmanı

MADDE 42 – (1) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek için bir danışman belirler ve Tez Jürisinin onayına sunmak üzere Başkanlığa bildirir. Tez Jürisi gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir.

(2) Tez danışmanı, müfettiş yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

(3) Tez danışmanı, Başkan tarafından müfettişler arasından belirlenir.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

MADDE 43 – (1) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi teslim etmek zorundadır.

(2) Müfettiş yardımcısı tezini, tez danışmanı rehberliğinde hazırlar. Müfettiş yardımcısının hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır, müfettişliğe atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir ve hakkında idari işlem yapılır.

(3) Müfettiş yardımcısınca hazırlanan tez, belirlenen sürenin sonunda tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte üç nüsha halinde Başkanlığa teslim edilir. Teslim edilen tez ve raporlar beş gün içinde Tez Jürisine gönderilir.

(4) Süresi içerisinde tezini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere Tez Jürisinin kararı ile ilave süre verilir.

Tez Jürisi

MADDE 44 – (1) Tez Jürisi, 50 nci maddede belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulur.

Tez değerlendirme ve tez savunması

MADDE 45 – (1) Tez Jürisi, tez danışmanının değerlendirme görüşlerini de dikkate alarak tezi bir ay içerisinde inceler ve değerlendirir. Başkanlıkça belirlenen tarihte, müfettiş yardımcısı hazırladığı tezin savunmasını yapar.

(2) Tez Jürisi, müfettiş yardımcısının hazırlamış olduğu tezi ve tezin sözlü savunmasını tez konusunu göz önüne alarak değerlendirir.

(3) Tezin değerlendirilmesi oylama ile yapılır. Yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılan oylarda, yeterliğin tespitine oy çokluğu ile karar verilir.

Yeterlik sınavına çağırma

MADDE 46 – (1) Müfettiş yardımcısı olarak aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl süreyle Teftiş Kurulunda çalışarak yeterli yetişme notu alanlar ve belirlenen konularda hazırlayacakları tezin Tez Jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tabi tutulacakları yeterlik sınavının yazılı bölümünün tarihi, saati ve yeri Başkan tarafından en az iki ay önceden bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar.

(2) Yetişme notu 70 puandan aşağı olduğundan dolayı yeterlik sınavına çağırılmayanlar ise, aynı süre içerisinde Genel Müdürlükçe kendilerine bir bildirim yapılması suretiyle durumlarına uygun memur unvanlı kadroya atanırlar.

Yeterlik sınavından önce Teftiş Kurulundan çıkarılma

MADDE 47 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, performansına ve çalışmasına göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin, Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde durumlarına uygun kadrolara naklen atanırlar. Bu hususların en az iki müfettiş raporu ve Başkanın görüşü ile belgelendirilmesi esastır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı İşlemleri ve Müfettişliğe Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının, Genel Müdürlüğün görev ve çalışma alanını ilgilendiren mevzuat ve uygulaması, teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, davranış ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

(2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan yapılır:

a) 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen alan bilgisi konuları.

b) Genel Müdürlük mevzuatı ve Genel Müdürlükle ilgili diğer mevzuat.

c) Genel Müdürlük teşkilatı, politikası ve ilkeleri.

ç) Kamu personeli mevzuatı.

d) Denetim mevzuatı ve uygulaması.

e) Komisyonca, Genel Müdürlüğün görev alanı çerçevesinde belirlenen diğer konular.

Komisyon

MADDE 50 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak olan Komisyon, Başkanın teklifi Genel Müdürün onayıyla Başkanın başkanlığında dört müfettiş üyenin katılımıyla toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye belirlenir.

(2) Komisyon, sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve sözlü sınavı yapmakla görevlidir.

Yeterlik için yazılı sınav sorularının hazırlanması

MADDE 51 – (1) Yazılı sınavda sorular, teftiş usulleri, mevzuat, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usulleri olarak hazırlanır.

(2) Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir. Soru kağıtları Komisyon tarafından imzalanır ve cevap anahtarı kağıtlarıyla birlikte mühürlenir.

(3) Soru ve cevap anahtarı kağıtları ayrı zarflara konularak mühürlenir. Komisyonca imzalanır ve durum tutanakla tespit edilerek Başkana teslim edilir.

Yazılı sınavın yapılması

MADDE 52 – (1) Yazılı sınav, önceden belirlenip müfettiş yardımcılarına sınavın yapılacağı günden en az bir ay önce tebliğ edilen gün ve saatte yapılır. Bu süre zarfında müfettiş yardımcılarına herhangi bir görev verilmez. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

(2) Sınav sonunda; cevap kağıtları, ad bölümü kapattırıldıktan ve kaç adet verildiği belirlendikten sonra toplanır. Zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum tutanakla tespit edilerek Başkana teslim edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 53 – (1) Yazılı sınav cevap kağıtları Komisyon tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Okunup değerlendirilen cevap kağıtlarının baş tarafına, verilen not yazılır. Bütün kağıtlar değerlendirilip not verildikten sonra kapalı yerleri açılır, en yüksek not alandan başlamak üzere sıraya konularak sınav sonuç listesi düzenlenir, bu liste Komisyonca imzalanır ve sınav sonuçları tutanağa bağlanır.

(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubu için ele alınan notun 60’tan ve notların ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

(3) Yeterlik yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden başlamak üzere iki iş günü içinde yazılı olarak bizzat Başkanlığa yapılır. Komisyonca itirazlar en geç iki iş günü içinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye bildirilir.

Sözlü sınava çağrılma

MADDE 54 – (1) Yeterlik yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılan müfettiş yardımcılarına yapılan duyuruda sözlü sınavın günü ve saati belirtilir.

Sözlü sınavın yapılması

MADDE 55 – (1) Yeterlik sözlü sınavı, bildirilen gün ve saatte başlar. Müfettiş yardımcıları yazılı sınav başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alınarak yapılır.

Sözlü sınavın değerlendirilmesi

MADDE 56 – (1) Yeterlik sözlü sınavında tam not 100 puandır. Müfettiş yardımcılarına Komisyon Başkan ve üyelerinden her birisi tarafından not verilir. Notların ortalaması alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi düzenlenir ve Komisyonca imzalanarak tutanağa bağlanır.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik notu ve başarı sırası

MADDE 57 – (1) Sözlü sınavda da başarılı olan müfettiş yardımcılarının, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınır. Yeterlik notu 70 puandan az olamaz. En yüksek nottan başlamak üzere yeterlik sınavına ilişkin başarı listesi düzenlenir ve Komisyonca imzalanarak tutanağa bağlanır. Yeterlik sınav notunun eşitliği durumunda yetişme notu yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

Yeterlik sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavı sonucu başarı sırasına göre liste düzenlenerek duyurulur ve sözlü sınava katılanlara yeterlik sınavını kazanıp kazanamadıkları yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 59 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle bizzat Başkanlığa yapılır. Komisyonca itirazlar en geç on beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınavda başarı gösteremeyenler ile sınava katılmayanlar

MADDE 60 – (1) Sınavda başarısız olan müfettiş yardımcıları bir yıl daha çalıştırılarak ikinci bir yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen ya da ikinci defa girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen müfettiş yardımcıları öğrenim durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve Genel Müdürlükçe atanırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Atanma, Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Müfettişliğe atanma ve yükselme

MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları boş olan müfettişlik kadrolarına atanırlar.

(2) Müfettişler, yarışma ve yeterlik sınavındaki kıdemleri, mesleki yetenek, gayret, başarı ve kadro derecelerine göre müfettiş yardımcısı, müfettiş ve başmüfettiş unvanları şeklinde yükselirler.

(3) Müfettişler, mesleki yetenek, kıdem, gayret ve görevindeki başarı durumları göz önünde bulundurularak Başkanın yazılı görüş ve teklifi Genel Müdürün onayı ile başmüfettişlik kadrolarına atanırlar.

(4) Başmüfettişliğe aday olabilmek için, müfettiş yardımcılığı süresi dahil müfettişlikte 10 yıl doldurduktan sonra 1 inci derece kadroya atanmış olması gerekir.

Müfettişlerin kıdemi

MADDE 62 – (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

(2) Yeterlik sınavı sonucu müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı sıralarına göre belirlenir.

(3) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için ise yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

(4) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, yeterlik sınavındaki dönemlerinin en kıdemlisi sayılır.

 (5) Başmüfettiş ve müfettiş unvanını kazandıktan sonra Teftiş Kurulundan ayrılarak idari görevlerde bulunduktan sonra tekrar Teftiş Kuruluna dönenlerden, başmüfettiş unvanındakiler kıdem bakımından yeterlik sınavındaki dönemlerinin sonuna alınır. Müfettiş unvanıyla dönenlerin kıdemi, Teftiş Kurulundaki müfettişlik hizmet süresi esas alınarak belirlenir.

(6) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 63 – (1) Müfettişler kendi istekleri olmaksızın veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar ve görevlendirilemezler.

(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu veya en az iki müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 64 – (1) Müfettişliğe atandıktan sonra istifa ederek ayrılan, Genel Müdürlükte kendi isteği ile idari görevlere veya başka kurumlara nakil suretiyle atanan müfettişler, başvuruları halinde; uygun kadro varsa Başkanın önerisi Genel Müdürün onayıyla yeniden kıdemlerine uygun müfettişlik kadrolarına atanabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Teftiş Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Teftiş programlarının hazırlanması ve uygulanması

MADDE 65 – (1) Teftiş Kurulunun yıllık teftiş programı her yıl Ocak ayında teftiş edilecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve Teftiş Kurulu kadrosu göz önünde bulundurulmak suretiyle Başkan tarafından hazırlanarak Genel Müdürün onayına sunulur.

 (2) Teftiş grubuna ayrılmış müfettişlere zorunlu haller dışında teftişleri sırasında inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevi verilmez.

Teftiş programına ara verilmesi veya iptal edilmesi

MADDE 66 – (1) Teftiş programlarının belirlenen tarih ve dönemler arasında kesintisiz uygulanması asıldır. Ancak, iş yoğunluğu, acil ve zorunlu durumlarda, teftiş programına Başkanın teklifi ve Genel Müdürün izni ve onayı ile ara verilebilir, ertelenebilir veya programın tamamlanması için başka müfettişler görevlendirilebilir.

(2) Teftiş programının tamamlanmasının iş durumu veya bütçe imkanları itibarıyla mümkün olmaması halinde, Başkan programın iptali için durumu Genel Müdüre intikal ettirir ve alacağı talimata göre gereğini yerine getirir. Programın iptali durumunda, teftişi yapılamayan birimlerin teftişleri bir sonraki programda öncelikle yaptırılır.

Teftiş çeşitleri

MADDE 67 – (1) Teftişler, normal ve olağanüstü olmak üzere iki kısma ayrılır:

a) Normal Teftiş; bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, her yıl Başkanlıkça düzenlenen ve Genel Müdür tarafından onaylanan teftiş programlarına göre yapılır.

b) Olağanüstü Teftiş; Genel Müdür tarafından verilen emir ve normal teftiş sırasında müfettişlerce görülecek lüzum üzerine, program haricinde ve Genel Müdür izni ile Başkanın talimatına göre yapılabilecek teftiştir.

ONUNCU BÖLÜM

Birlikte Çalışma ve İşlerin Devri

Birlikte çalışma

MADDE 68 – (1) Yıllık teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Bu müfettiş ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında, teftiş ve incelemelere yön vermeyi, işlerin akışını izlemeyi ve sonuç alınmasını sağlayabilecek görüş, öneri ve önlemlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında, uygun bir zamanda veya istek halinde Başkana özet bilgi veya ön rapor verir ve grup çalışmalarının bitimini izleyen on gün içerisinde sonuçları rapor haline getirir.

(2) Ortak çalışmalarda; raporlar hariç, Genel Müdürlükle yapılan her türlü yazışmalar, grup kıdemli müfettişinin imzasıyla yapılır.

(3) Grup çalışmalarında işin esastan karara bağlanmasında kıdemli müfettişin görüşü esas alınır. Karara katılmayan müfettiş ve müfettiş yardımcısı kendi görüşünü gerekçeli olarak belirtir.

(4) Müfettişler görevlendirildikleri konuda Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatıyla, valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.

İşlerin süresinde bitirilememesi ve devri

MADDE 69 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendilerine verilen görevleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadır. Verilen sürede tamamlanamayacağı anlaşılan görevler hakkında Başkana zamanında bilgi vererek, alacakları talimata göre hareket ederler.

(2) Görevi erteleme veya devir zorunluluğu doğarsa; müfettiş ve müfettiş yardımcıları, uhdelerindeki görevleri, Başkanın yazılı izniyle erteleyebilir veya devredebilirler. Bu durumda; ertelenen görev, işin mahiyetine göre Başkanın takdiriyle ileri bir tarihe bırakılabileceği gibi, Başkanın yazılı emri veya onayı ile başka bir müfettişe ve/veya müfettiş yardımcısına da devredilebilir.

(3) Devredilmesi uygun görülen görevler için devri yapacak olan müfettiş veya müfettiş yardımcısı;

a) Bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığı, beliren görüş ve kanaate göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar ve işi devralan müfettişe imza karşılığı verir,

b) Devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir,

c) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshalarını bir yazı ile Başkanlığa gönderir, üçüncü nüshalarını kendisi muhafaza eder.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 70 – (1) Müfettişler, çalışmalarının neticeleri hakkında işin özelliğine göre aşağıda belirtilen raporları düzenlerler:

a) Teftiş raporu.

b) İnceleme raporu.

c) Ön inceleme raporu.

ç) Soruşturma raporu.

(2) Raporlarda gereksiz ayrıntılara ve tekrarlara yer verilmez, anlaşılır bir anlatımla, açık ve kesin delillere dayanan eleştiri ve düşünceler ile öneriler belirtilir.

(3) Raporlar gönderileceği yerler dikkate alınarak en az iki nüsha olarak düzenlenir, bir yazı ekinde Başkanlığa ve ilgili mercilere gönderilir.

(4) Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen raporları inceledikten sonra araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporları ile ilgili Genel Müdürden olur alarak gereği veya bilgi için raporları ilgili dairelerine gönderir.

Teftiş raporu

MADDE 71 – (1) Teftiş raporu, denetlenen birimin işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda düzenlenen rapordur. Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

(2) Cevaplı teftiş raporu; müfettişin tespit ve önerilerine denetlenen yerin cevap teşkil edecek açıklamalarını yapmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenir. Denetlenen yerin cevapları ve müfettişin son görüşünü de içeren cevaplı teftiş raporu Başkanlığa iki suret halinde sunulur. Bu raporların bir sureti Başkanlık arşivinde saklanır, diğer sureti de raporu uygulayacak ya da uygulamasını takip edecek birime gönderilir.

(3) Birime verilen/gönderilen rapor, müfettiş tarafından belirlenen süre içinde, teftiş edilen birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur.

(4) Gelen rapor en geç on iş günü içinde müfettiş tarafından son görüşü de eklenerek Başkanlığa verilir.

(5) Başkanlıkça cevaplı teftiş raporunda yer alan müfettişin tespit ve önerileri, denetlenen yer tarafından bu tespit ve önerilere karşılık olarak verilen cevaplar ile müfettişin son görüşü incelenir, raporda ve müfettişin son görüşünde varılan sonuçlara iştirak edildiği takdirde, müfettişin son görüşünde yer alan önerilerin gereğinin yerine getirilip getirilmediği Başkanlıkça takip edilir.

(6) Raporun haklı bir nedene dayanmadan süresinde cevaplandırılmaması halinde ise, durum, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirilir.

İnceleme raporu

MADDE 72 – (1) İnceleme raporu;

a) Yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer hukuki düzenlemelerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden düzenlenmesi gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve önerilerin,

b) Teftişlerde, cevaplı rapora yazılması gerekli görülmeyen konuların,

c) Genel Müdür tarafından inceleme talimatı verilen çeşitli konular hakkında yapılan inceleme ve varılan sonuçların,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenen raporlardır.

(2) İnceleme raporu, şikayet ve ihbar üzerine yapılan inceleme sonucunda; ön inceleme yapılmasını ve soruşturmayı gerektirir hal görülmediği durumlarda yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi ve yapılan incelemenin raporlanması amacıyla konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır. İnceleme raporu ve ekleri Genel Müdür onayını müteakip, Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Ön inceleme raporu

MADDE 73 – (1) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlarla ilgili olarak soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararında değerlendirmeye alınmak amacıyla yapılan inceleme sonuçlarının yer aldığı rapordur.

(2) Ön inceleme raporunda; ileri sürülen iddialarla ilgili eylemlerin soruşturma iznini gerektirip gerektirmediği ve ulaşılan sonucun hukuki dayanağı, herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilir.

(3) Yeterli sayıda düzenlenen ön inceleme raporları, yetkili mercie intikal ettirilmek üzere, Başkanlığa teslim edilir.

Soruşturma raporu

MADDE 74 – (1) Soruşturma raporu, yapılan soruşturma sonucunda cezai, mali ve disiplin önerileri içeren soruşturmalarda tanzim edilen rapordur. Bu raporlarda, soruşturma konuları ve işlenen idari suçların unsurları ile soruşturulanlar hakkında hangi kanun hükümlerine göre ne tür işlem yapılması gerektiği gibi hususlar açıkça belirtilir.

(2) Düzenlenen soruşturma raporlarının asıllarıyla yeter sayıdaki suretleri ilgili makam ve mercilere gönderilmek üzere Başkanlığa sunulur.

Yıllık faaliyet raporu

MADDE 75 – (1) Yıllık faaliyet raporu, Başkanlığın bir yıllık çalışmalarına göre, Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere dair görüş ve önerileri kapsayan ve Genel Müdüre özet bilgi vermek amacıyla Başkanlıkça hazırlanan rapordur.

Rapor yazma süresi ve adedi

MADDE 76 – (1) Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerini en kısa zamanda sonuçlandırıp, teklif ve önerilerinin etkili olabilme niteliğinin kaybolmaması, zaman aşımına sebebiyet verilmemesi ve ilgili mevzuatında belirlenen süreler varsa bu sürelerin aşılmaması için zaman geçirilmeden raporları düzenleyerek Başkanlığa teslim ederler.

(2) Raporlar gönderilecek ilgili makam ve merciler göz önüne alınarak yeteri sayıda düzenlenir.

(3) Müfettişlere verilen inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerine ilişkin raporlar, bilgi ve belge temini işlerinin tamamen sonuçlandırılmasından itibaren kanunlarda belirtilen süreleri aşmamak üzere bir ay içinde düzenlenip Başkanlığa verilmelidir.

(4) Müfettişler inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarını üçüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde ya da her halükarda görevlendirme tarihinden itibaren kanunlarda belirtilen süreleri aşmamak üzere en geç üç ay içinde verememeleri halinde, durumu gerekçeli bir yazı ile Başkanlığa bildirirler. İzin, rapor ve öncelikli diğer görevler gibi geçerli nedenlerin bulunması halinde, işin özelliği de dikkate alınarak durum Başkanlık tarafından değerlendirilir. Gerektiği durumda başka müfettiş göreve iştirak ettirilebilir veya başka müfettiş görevlendirilmesi yapılabilir.

(5) Kanunlarda ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde görevin tamamlanamaması ve raporların yazılamaması durumunda gerekli değerlendirme Başkanlıkça yapılır ve gerekli tedbirler alınır.

Raporların içeriği ve ekleri

MADDE 77 – (1) Müfettişler raporlarında görüş ve düşüncelerini, hiçbir etki altında kalmadan, tarafsız, belgelere ve gerçeklere uygun, gerekçeli bir şekilde belirtirler.

(2) Raporlar, kısa ve açık bir ifadeyle yazılır. Rapor ve eklerinde; silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılmaz.

(3) Raporların her sayfası ve ekleri müfettişler tarafından mühürlenerek imzalanır. Raporlara konulan tutanak, ihbar mektubu, ifade, belge, kayıt ve yazı örneği gibi eklerin sıra numarası, adedi, tarihi, sayısı ve konusu gösterilerek dizi pusulası düzenlenir.

(4) Raporlar, Başkanlığın belirlediği standart ve usullere uygun hazırlanır ve yazılır.

Raporlar üzerine yapılan işlemler

MADDE 78 – (1) Raporlar, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısı ve/veya rapor değerlendirilmesi için görevlendirilen bir veya birden fazla müfettiş tarafından incelenir. Raporlarda hata ve eksiklik ya da tereddütlü hususların bulunması halinde, Başkanlıkça raporu düzenleyen müfettiş veya müfettiş yardımcısıyla görüşülerek ve gerektiğinde iade edilerek hata, eksiklik veya tereddütlü konuların giderilmesi istenir. Müfettiş veya müfettiş yardımcısınca raporda ısrar edilirse Başkanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. İnceleme, ön inceleme ve soruşturma raporları ile ilgili Genel Müdürden olur alınır.

(2) Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra aşağıdaki süreç izlenir:

a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemler ilgili dairesince izlenir, sonuçları Başkanlığa bildirilir.

b) Raporlar üzerine Genel Müdürlükçe uygulanması yerinde görülen işlemlere ait talimatlar, Başkanlık tarafından raporu yazan müfettiş ve müfettiş yardımcısına, rapor birden fazla müfettiş tarafından yazılmış ise en kıdemlisine bir yazı veya elektronik posta ile gönderilir.

c) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görüşleri karşısında, konu hakkında ilgili dairenin görüş ve talimatında değişiklik olmaması halinde başkan konuyu iki kıdemli müfettişe yeniden incelettirir. İnceleme sonucu müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görüşleri doğrulanıyor ise Başkan ve Genel Müdür tarafından konu birlikte değerlendirilir, nihai karar Genel Müdür tarafından verilir ve makam oluru ile karara bağlanır.

ç) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının inceleme, ön inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi yapmasını sağlamaya yönelik önerileri, Genel Müdürce uygun görülmek koşuluyla öneriler başlığıyla ilgili birimlere bildirilmek üzere konuyla ilgili daire başkanlığına gönderilir.

d) Merkez teşkilatı birimlerinin teftiş raporları Genel Müdürün belirleyeceği usul ve esaslara göre değerlendirilir, talimatları verilir. Sonuçları Başkanlık tarafından Genel Müdür emri ile ilgili birimlere intikal ettirilir.

Sonuç bildirimi

MADDE 79 – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı, Genel Müdür tarafından onaya bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse, en geç üç ay içinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça aksi belirtilmedikçe her üç ayda bir gelişmeler hakkında Başkanlığa bilgi verilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Teftişe yardımcı olmak

MADDE 80 – (1) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş yöneticileri ve çalışanları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler istendiğinde gizli de olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını müfettişlere göstermek, vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadır.

(3) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş yöneticileri teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için müfettiş ve müfettiş yardımcılarına görevleri süresince uygun bir yer ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereci sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

(4) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftişe yardımcı olmaktan imtina edenler hakkında, ceza ve/veya disiplin hükümlerine göre soruşturma yapılması için keyfiyeti Başkanlığa yazı ile bildirir ve alacakları emre göre hareket ederler.

(5) Teftiş edilen birimlerden asılları alınan evrak ve belgelerin, müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri aslının yerine konulmak üzere alındığı birimlere verilir.

Teftiş sırasında izinler

MADDE 81 – (1) Teftişine başlanan birim görevlilerine daha önce verilmiş izinler varsa ve henüz izin başlamamışsa, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında müfettişin talebi üzerine denetim sonuna kadar izinler ertelenebilir.

(2) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça ve ihtiyaç olmadıkça izinlerinden geri çağrılmazlar.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında eğitim

MADDE 82 – (1) Müfettişler, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Müfettişlik mühür ve kimlik belgesi ile taşınır mallar

MADDE 83 – (1) Müfettişlere ve müfettiş yardımcılarına, beratıyla birlikte birer mühür ile Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanan fotoğraflı yetki ve kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

(2) Müfettiş yardımcılarına mühür ve kimlikleri, resen denetime yetkili kılındıklarında verilir.

(3) Müfettişlere görev sırasında kullanılmak üzere çanta, dizüstü bilgisayar gibi demirbaşlar ile gerekli olan diğer malzeme ve ihtiyaçları Başkanlık tarafından temin edilerek zimmetle verilir.

(4) Müfettişler görevlerinden geçici veya daimi olarak ayrıldıkları takdirde, zimmetlerinde bulunan kimlik belgesi, mühür ve taşınır malları eksiksiz teslim etmek zorundadırlar.

Görevde izin kullanımı

MADDE 84 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Başkanlığa bilgi vermeden ve Başkandan izin almadan, görevli bulundukları il hudutlarını terk edemezler. Resmi ve hafta sonu tatil günlerini yol gideri talep etmemek ve Başkanlığa önceden yazılı bilgi vermek şartıyla görev mahalli dışında diledikleri yerde geçirebilirler.

(2) Müfettişler; yürürlükteki mevzuata göre alacakları izinleri, bu izinlere hangi gün başlayacaklarını ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazı ile bildirirler.

(3) Müfettişler, bağımsız çalışmalarında Başkanlığa, birlikte çalışmalarda ise gruptaki en kıdemli müfettişe haber vererek, ulusal bayram, genel ve hafta tatili günlerini diledikleri yerlerde geçirebilirler.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 85 – (1) Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazıları zimmet defterine işlerler. Kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

(2) Gerekmesi halinde rapor ve yazışmalarının bir örneğini Başkanın izni doğrultusunda bürodan temin edebilirler.

Haberleşme ve yazışma yöntemi

MADDE 86 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görev merkezleri dışındaki yerlere görevli giderken, Başkanlığa hangi iş için nereye ve hangi tarihte gidileceğini belirten görev emirlerini ilgi tutarak varış ve ayrılış yazısı verirler.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; görevli olarak gittikleri yerlere varış ve buradan görev bitimi veya izinli ayrılışlarını, aynı gün içinde telefon, faks ve elektronik posta gibi haberleşme araçlarıyla Başkanlığa bildirirler. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları görevli bulundukları yerlerden Başkana bilgi vermeden ayrılamazlar.

(3) Teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak Genel Müdürlük birimleriyle doğrudan doğruya, başka kuruluşlarla ise Başkanlık kanalıyla haberleşme yaparlar.

(4) Gizli olmayan acele haberleşmelerde, duruma göre faks veya telefon kullanabilirler.

(5) Birlikte çalışmalarda, yazışma ve haberleşmeler gruptaki en kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 87 – (1) Müfettişlerin çalışma esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerine ait diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak talimatlar ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 89 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.