3 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30967

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/50)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/62)

MADDE 1 – 8/11/2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yayımını izleyen yedi gün içerisinde” ibaresi “9/12/2019 tarihi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.