1 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30965

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanırlar. Öğrenci bir yarıyılda hiç almadığı veya devam etmediği için F1 notu aldığı derslerden, en fazla 40 AKTS derse kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler, mesleki yabancı dil, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri eğitimi ve staj dersleri 40 AKTS sınırının dışındadır.”

“(7) Başka kurumlarda dersi alarak devam şartını yerine getirmiş, ancak sınavdan başarısız olmuş öğrencilerin dersi tekrarlaması durumunda ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla bu dersten devam şartı aranmayabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AGNO, tüm dönem notlarının derslerin kredi/AKTS ile çarpımları sonucu elde edilen not toplamlarının kredi/AKTS toplamına bölümü ile bulunur. AGNO’nun hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlama yapılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile normal öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sağlık sorunları süreklilik arz eden ve bu durumu bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2018

30372

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2019

30759