30 Kasım 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30964

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/1/2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.