28 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30962

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER

VE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması ve sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili birimler: Yabancı dil hazırlık sınıflarını bir fakülte çatısı altında organize eden ve kendi bölümünün öğrencilerine yabancı dil hazırlık eğitimi veren birimleri,

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde eğitim dili Türkçe olan ancak kendi istekleri ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

c) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil derslerini,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yabancı diller bölümü hazırlık sınıfı: Üniversitenin çeşitli yabancı dillerde eğitim veren bölümleri için hazırlık sınıflarını,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde eğitimin tamamen bir yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin %30 oranında bir yabancı dilde yapıldığı programlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme ile kendilerini kültürel ve sosyal hayatta yazılı ve sözlü olarak yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere, Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde verilir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi programları ilgili fakülte birimleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi ilgili fakülte kurulları ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir. Gerekli hallerde, ilgili birimlerin önerileri ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(4) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin %15’ine devam etmemesi halinde devamsızlıktan kalır. Mazeret ve rapor süreleri devamsızlıktan sayılır. Ancak, sağlık raporunun heyet raporu olması durumunda belirtilen süre toplam devamsızlıktan düşülür.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek zorundadır. Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(8) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

(9) Hazırlık eğitimi-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü kanuni eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(10) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresi en çok iki yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 6 – (1) Öğretiminin tamamı veya en az %30’u yabancı dille verileceği taahhüt edilen programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.

(2) Üniversite tarafından talep edilen yabancı dil yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler, söz konusu yeterlikleri sağlayana kadar ilgili ön lisans, lisans veya lisansüstü derslere başlayamazlar.

(3) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt haftası süresince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, ilgili birimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan, merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarında CEFR kapsamında B2 düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olmak ve belgelemek.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

ç) Üniversitenin veya başka bir üniversitenin son iki yılda ilgili yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak veya son iki yılda başka bir üniversitenin yaptığı ilgili yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmak. Ancak, Üniversitenin uluslararası diğer eğitim kurumları ile ortak olarak yürüttüğü lisans ve ön lisans program öğrencileri için başka bir üniversitenin yaptığı yeterlik sınavını başarmış olmak kendilerine muafiyet sağlamaz.

(2) Üniversitenin zorunlu hazırlık uygulanan yabancı dil eğitimi bölümü öğrencileri için ilgili birimler, Senato kararları doğrultusunda farklı muafiyet puanları isteyebilir.

(3) Muafiyet için gerekli belgelerin, sınav hazırlama ve değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması için bir dilekçe ile en geç yeterlik sınavından beş iş günü önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

(4) Yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen ve geldiği yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitiminden başarılı sayılmış öğrencilerin hazırlık programına dâhil edilip edilmeyeceğine öğrencilerin yerleştiği programların intibak komisyonları karar verir ve ilgili bölümler gerekli işlemleri yapar.

(5) Hazırlık programı okurken yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerin geldikleri üniversitede aldıkları hazırlık eğitimlerinin tanınmasına yabancı diller yüksekokulu hazırlık intibak komisyonu karar verir.

Yeterlik sınavı

MADDE 8 – (1) Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili birim kurulları ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. İlgili birimlerin ve Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi ve Senato kararı ile yeterlik sınavı için uluslararası kabul gören sınavlardan biri yaptırılabilir. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 9 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlik sınavında ya da hazırlık sınıfları yıl sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin ilgili programlarının birinci sınıflarına kaydı yapılır. Başarısız öğrenciler, yabancı dil yeterliğini sağlamadan kendi bölüm derslerini alamazlar.

(2) Hazırlık sınıfları süresince yabancı dil yeterliğini 7 nci maddede belirtilen sınavlar aracılığıyla sağlayan öğrenciler izleyen akademik dönemde kayıtlı bulunduğu bölüm/program derslerini alabilir.

(3) Zorunlu hazırlık uygulaması olan, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık eğitimini iki yıl içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

(4) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınavların sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanı

MADDE 10 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Bir bölüm için belirlenen kontenjanın %50’si dolmaz ise, o bölüm için o yıl yabancı dil hazırlık programı açılmayabilir ve ilgili bölüme ait kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir. Konu ile ilgili düzenleme Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ilgili bölüme ait ÖSYM yerleşme puanı esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir.

Başvuru ve kayıt

MADDE 11 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kayıt işlemleri sırasında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan matbu formlar aracılığı ile yapılır.

Eğitim-öğretim

MADDE 12 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de, bu Yönetmelikte belirtilen genel esaslar uygulanır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre kanuni öğretim süresine dâhil değildir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin başlamasından en geç on iş günü sonra dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık sınıfından ayrılamazlar.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 13 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırdığı programa devam edebilir. Bu öğrencinin, yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı notu 50-69 arasında ise bölümünde okutulan zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olur, ancak kayıt olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Seviye tespit sınavı

MADDE 14 – (1) Seviye tespit sınavı, hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek ve bu değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre başlangıç, orta ve üst düzeylerden oluşan gruplara ayrılır.

(2) Bu gruplar kendi içinde farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda, ilgili ders sorumlularının önerisi ile gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup değiştirmeyen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sınavından sonra gerekli görüldüğü takdirde grubu değiştirilebilir. Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri ait oldukları grupların ders programına tabi olurlar.

Sınavlar ve notlar

MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşup, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

(2) Ara sınavlar, her iki dönem de 3’er sınav olmak üzere toplam 6 sınav olarak uygulanır ve bu sınavların aritmetik ortalaması yıl içi sınav notu olarak %50 oranında genel başarı notuna yansıtılır.

(3) Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yıl sonu sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav sonucu %80, sözlü sınav sonucu %20 oranlarıyla yansıtılarak yıl sonu başarı notu hesaplanır. Yıl sonu başarı notu genel başarı notuna %50 oranında yansıtılır. Öğrenciler yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 70 puan almak zorundadır.

(4) Devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz.

(5) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun %50’si ile yıl sonu/bütünleme sınav notunun %50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

(6) Üniversitenin zorunlu hazırlık uygulanan, dil ve edebiyat, mütercim tercümanlık, çeviri bilim, yabancı dil eğitimi bölümleri öğrencileri için ilgili birimler, Senato kararları doğrultusunda farklı başarı notları isteyebilirler.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Mazeret sınavları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınav, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili birim kurulu ve Yabancı Diller Yüksekokulunca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını ilgili birim ve Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili birime ve Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Yüksekokulunca görevlendirilir ve yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 19 – (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar.

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, yazılı olarak muaf sayılma talebinde bulunabilir.

(3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir.

Başarı durumu

MADDE 20 – (1) Başarı durumu, 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 21 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.