28 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30962

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) ÖSYM tarafından veya uluslararası öğrenci statüsünde Üniversiteye yerleştirilen, özel yetenek sınavı ile Üniversiteye yerleşip ders muafiyetleri sonunda üst sınıflara intibakı yapılan öğrencilerin, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili Birim Kurul kararı ile kabul edilen süreler programın normal eğitim-öğretim süresine dâhildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dil seviyesi yeterlilikleri ve eğitimlerine başlama hususları Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı ile kendi ön lisans veya lisans programına ek olarak bir yandal ve/veya bir çift anadal programına kayıt olmasına izin verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için başvurmak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde varsa katkı payını veya öğrenim ücretini yatırarak ders ön kaydını yapar. Danışman, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde ders kaydını onaylar. Belirlenen kayıt yenileme süresi içerisinde dersini seçmeyen ve/veya varsa katkı payını yatırmayan öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 39 uncu madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak, stajını tamamlamadığı/tamamlayamadığı için mezun olamayan öğrenci kaydını yenilemekle birlikte katkı payı ödemez.

(3) Ön kayıt işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde danışmanının yardımıyla değişikliğini yapabilir.”

“(8) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içerisinde ders kaydı yapmayan öğrenciler, kayıt yenileme süresi boyunca mazeretli olduklarını belgelemeleri halinde, ilgili Birim Kurul Kararı ile eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurma isteminde bulunabilir. Lisans programlarında kayıtlı öğrenciye, belgeleyeceği önemli ve haklı sebebi bulunması halinde ilgili Alt Birim Kurul Kararıyla en çok iki yarıyıl daha izin verilebilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt dondurma talebi, ilgili yarıyıl için eğitim öğretimin başladığı ilk dört hafta içerisinde ilgili Alt Birime yapılır.”

“(4) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili Yönetim Kurulu Kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) İlgili Birim Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek, yönlendirmek ve ders kaydını onaylamak.”

“c) Öğrencilere verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından onaylanan esaslarca belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Öğrenci, Alt Birim onayıyla diğer Alt Birimlerden de eşdeğer ders alabilir.

(7) Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde ön kaydını yapmış olduğu herhangi bir dersi danışman onayıyla değiştirebilir.

(8) Öğrenci, kayıtlandığı bir dersten çekilmek istediğinde eğitim-öğretimin dördüncü haftası içerisinde danışman onayı ile ilgili dersi ders kaydından çıkartabilir. Dersin sorumlu öğretim elemanı Alt Birim tarafından bilgilendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere F1 notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalı yoklama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin durumları öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve en geç eğitim-öğretim döneminin son işgünü ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Birime yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim yarıyılı derslerinin başladığı ilk haftanın son işgününe kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.”

“(5) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen esaslara göre ilgili Alt Birim Kurulunca kararlaştırılır. İntibakı yapılan öğrenciler öncelikle varsa alt yarıyıllardaki muaf edilmeyen derslerini alırlar.”

“(7) Eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt hakkı kazanan öğrenciler muafiyet taleplerini, kayıtlarını müteakip beş işgünü içerisinde ilgili Alt Birimlere yaparlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile beşinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup beşinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş; aynı maddenin yedinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden yarıyıl sonu not ortalaması 59,99 ve daha düşük olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. İlgili dersin yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az iki gün ara verilir.”

“b)  Toplamda en fazla üç derse kadar başarısız dersi olmak veya tüm derslerinden başarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not ortalamasına sahip olmamak.”

“ç) Üç ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibarıyla kullandırılır. Yaz okulunda ders alarak üç ders sınav hakkı kazanan öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce üç ders sınav hakkı kullandırılır. Süresi içerisinde hakkını kullanmayan öğrenci, derse ilgili yarıyılda kayıt olduktan ve dersin gerekliliklerini yerine getirdikten sonra üç ders sınav hakkı sahibi olur.”

“g) Üç ders sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.

ğ) Üç ders sınavı sonunda alınan notlar başarı durumuna yansıtılır.”

“(7) Muafiyet sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu derslerden yabancı dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.”

“(11) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son ders günü, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı not giriş tarih aralığında olmak üzere ÖİBS'ye işlenir ve bütünleme sınavından sonra öğrencilerin son notlarını gösteren sınav sonuç listesi alınarak ilgili Alt Birim Başkanlığına öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde teslim edilir. Süresi içerisinde girilemeyen notlar ve uygulama dersleri için ilgili Alt Birim Kurul Kararı ile not girişinin yapılması sağlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde bağlı olduğu Alt Birim Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Alt Birim Başkanlığı maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Kurul kararı, ilgili Alt Birim Başkanlığına ve ÖİDB'ye bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam puan üzerinden başarı notu verilir:

a) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ilgili dersin yarıyıl ders başarı notunun 60,00 ve üzerinde olması gerekir. 50,00 ile 59,99 arasındaki ders başarı notuna ait başarı durumu üçüncü fıkrada belirtilmiştir.

b) Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Yarıyıl sonu sınavından 50,00’den düşük sınav puanı alan öğrencinin ders başarı notu hesaplanmaz.

c) Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları ilgili Alt Birim tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim Yönetim Kurulunca karara bağlanır.”

“(3) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

        Başarı Notu                Harf Notu                            Katsayı

        90,00 – 100                AA                                         4,00

        80,00 – 89,99             BA                                          3,50

        70,00 – 79,99             BB                                          3,00

        65,00 – 69,99             CB                                          2,50

        60,00 – 64,99             CC                                          2,00

        55,00 – 59,99             DC                                          1,50

        50,00 – 54,99             DD                                         1,00

        40,00 – 49,99             FD                                          0,50

          0,00 – 39,99             FF                                           0,00

          0                               F1, F2, F3                              0,00

b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarılıdır.

c) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrencinin dersin bulunduğu döneme ait dönem not ortalaması en az 60,00 ise dersi koşullu başarmış sayılır. Dönem not ortalaması en fazla 59,99 ise ders başarısızdır ve açıldığı ilk yarıyılda dersin yeniden alınması gerekir. Mezun durumda olan öğrencilerin DC ve DD notları başarılı kabul edilir.

ç) Bir dersten FD, FF, F1, F2 ve F3 notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır.”

“(4) F1, F2 ve F3 notları aşağıda tanımlanmıştır:

a) F1: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu yerine getirmediği ve yarıyıl sonu sınavına giremeyeceği durumlarda verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

b) F2: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirdiği ancak yarıyıl sonu sınavına girebileceği halde sınava girmediği durumlarda verilir.

c) F3: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirerek yarıyıl sonu sınavına girdiği, ancak bu sınavdan 50,00’den az puan aldığı durumlarda verilir. Bu durumda öğrencinin yarıyıl ders başarı notu hesaplanmaz.

ç) F1, F2 ve F3 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasına sıfır puanla katılır.

(5) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan öğrencilere verilir.

b) SD (Sorumluluğu Düşer): Kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir. Bu dersler ortalamaya girmez ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

c) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.

ç) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalışmalarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

d) DB (Dersten Çekilme): Ders seçimi yaptığı halde seçtiği derse devam etmek istemeyen ve dersi bırakmak isteyen öğrencilere verilir. Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk dört hafta sonuna kadar dersten çekilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenci; öncelikle, başarısız olduğu dersi/dersleri, açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tüm derslerinden başarılı oldukları halde sadece stajı kalan öğrencilerin, dört yarıyıl içinde stajlarını vermedikleri (kayıt yenilemedikleri) durumlarda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversiteden ilişikleri kesilir.

(4) Öğrenciler, talep etmeleri durumunda daha önce almadıkları dersleri veya uygulama derslerine bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulun lisans ve çift anadal programları için lisans, on yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan Eczacılık Fakültesi programı için Eczacılık Fakültesi diplomalarıdır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Üniversiteye kaydı olan öğrenciler yönünden bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2016

29827

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/1/2017

29964