27 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30961

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/35)

MADDE 1 – 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/63)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “manda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “safkan arap atı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden bir veteriner hekim ve firmanın sorumlu veteriner hekiminden,

b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü olmayan yerlerde il müdürlüğünden bir veteriner hekim ve firmanın sorumlu veteriner hekiminden,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İthal edilecek olan veya üretilen spermalardan alınacak numuneler için; ithal edilecek veya üretim merkezlerinde üretimi yapılan spermaların her üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasını temsil edecek şekilde ve ikişer payet kontrol ve şahit olmak üzere komisyon tarafından iki takım numune alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Safkan arap atı sperması ithalatında sadece DNA analizi için numune alınır ve izinli laboratuvara gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Fiili ithalat amacı ile getirilen veya üretilen spermalara ait muayene sonucunun uygun olması durumunda yediemin kararı kaldırılarak spermaların dağıtımı, satışı ve kullanımına izin verilir.

(2) İthal amacı ile gelen veya üretilen spermalara Bakanlığın uygun gördüğü türler için yapılan DNA testinde;

a) İthal edilecek olan spermaların her ithalatında her hayvan için bir numune,

b) Üretim izni başvurusu yapılan her hayvan için müracaat başvurusunda ve üretimde bulunan damızlık hayvanların kan ve spermalarından da yılda bir numune,

alınarak gerekli kontroller yapılır.

(3) Sperma muayenesi yapan laboratuvar tarafından; sonucu uygun bulunan üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasına satışa esas olmak üzere Bakanlığın belirlediği formatta kullanılabilirlik yazısı verilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Fiili ithalat işlemini tamamlayan müdürlük, işleme ait gümrük giriş beyannamesi ve uygunluk yazısını Bakanlığa gönderir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-1 ila Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/12/2013

28855

Ekleri için tıklayınız