24 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30958

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ROBOT

TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI SİSTEMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak kurulan Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ROTASAM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Robot ve robot teknolojilerini topluma tanıtmak, yapılacak çalışmalarla toplumu bu teknojiler hakkında bilinçlendirmek, robot kullanımını teşvik etmek, Üniversite ve sanayi işbirliğini sağlayarak robot teknolojilerinde ihtiyaç duyulan ara elemanları yetiştirmek.

b) Robot ve robot teknolojileri konusunda eğitimler düzenlemek, robot yarışmaları için ilgili mevzuata göre sertifikalı hakemler yetiştirmek, araştırma, bilimsel çalışma ve projeler yapmak ve desteklemek, bilimsel akademik çalışmalardan elde edilecek sonuçların ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlarda sunulmasını/yayımlanmasını desteklemek.

c) Robot teknolojileri konusunda ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek için Üniversite ve sanayi işbirliğini gerçekleştirmek.

ç) Robot teknolojilerine genç araştırmacıların ilgisini çekmek için sergi, yarışma, sempozyum, çalıştay, seminerler düzenlemek, bu alanda ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren özdeş merkezler ve sektör temsilcileri ile iyi bir işbirliği sağlamak, akademisyenlerin sanayi temsilcileri ile aralarında bir köprü oluşturmak.

d) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak.

e) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, konuyla ilgili lisans ve lisansüstü dersler için laboratuvar ortamları sağlamak; eğitime, mezuniyet çalışmalarına ve lisansüstü tez çalışmalarına destek olmak.

f) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularındaki işbirliğini teşvik etmek, düzenlemek ve uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak.

g) Endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere, diğer özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek ortak projeler ve eğitim programları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Endüstriyel robotlar birimi, mobil robot birimi, askeri (güvenlik) amaçlı robot birimi, sürü robot birimi, robot ar-ge birimi, robot görmesi, yapay zeka birimi, eğitim birimi alanlarında gerekli altyapı ve teknolojileri sağlamak. Bu alanla ilgili ihtiyaç duyulması durumunda yeni birimler ve benzer çalışma alanları oluşturmak.

b) İlgili birimlerde araştırma projeleri geliştirmek ve sanayinin bu alanda karşılaştığı problemlere çözümler üretmek ve projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

c) Dünyadaki ve ülkemizdeki benzer merkez ve ilgili sektör temsilcileri ile işbirliği yapmak ve merkezi uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek.

ç) Ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlar için bildiri/yayınlar yapmak ve desteklemek, bu tip organizasyon ve faaliyetleri desteklemek ve düzenlenmesine öncülük etmek.

d) Robot teknolojileri konularında lisans/yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarında kurulması gereken deney ve prototip tasarımlarında destek sağlamak.

e) Robot teknolojilerini topluma tanıtmak.

f) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine robot yapım eğitimleri düzenlemek.

g) Ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarını desteklemek ve yarışmalar için ilgili mevzuata göre sertifikalı hakem yetiştirmek.

ğ) Sanayinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek, gerekli eğitimleri vermek.

h) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ı) Merkezin çalışma amacına hizmet eden Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin laboratuvarlarından, laboratuvarlarındaki  makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı imkanlarından Merkezin araştırmacılarının faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla ilgili birimlerin gelişmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkezin çalışma alanı kapsamında çalışmalar yapmak.

ç) Fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerle Merkezin faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulması durumunda eşgüdümü sağlamak.

d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulu onayına sunmak.

e) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Müdür tarafından Rektör onayına sunulur.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları  ile Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş, proje ve danışmanlık tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan alt çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık planlamalar yapmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri organize etmek.

g) Merkezin destekleyeceği proje, araştırma, konferans, sempozyum ve benzeri alanla ilgili faaliyetleri belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından belirlenen diğer üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından seçilen altı üye ile Müdür dahil toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere gerekli hallerde daha sık olacak şekilde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Danışma Kurulu; Üniversitenin robot ve robot teknolojileri konusuyla ilgili Fakültelerine bağlı bölümlerin bölüm başkanlarından, meslek yüksekokullarının müdürlerinden, enstitü müdürlerinden oluşur. Bu birimlerden Danışma Kuruluna katılım mecburi değildir. Konu ve kapsam gereği Danışma Kuruluna sanayi temsilcileri ve alanında uzmanlar davetle çağrılabilir. Müdür, Danışma Kurulunun Başkanıdır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

c) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak, ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Araştırma grupları

MADDE 15 – (1) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin verimli yürütülebilmesi amacı ile belirlenmiş alt araştırma ve uygulama alanlarında bilimsel araştırma grupları oluşturulabilir. Araştırma grubu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kurulunca belirlenir. Araştırma gruplarına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör belirlenir ve grup faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

Merkez sekreteri

MADDE 16 – (1) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıllığına Merkez sekreteri görevlendirilir. Süresi dolan  Merkez sekreteri yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarında raportörlük yapar. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri, iş ve işlemleri yürütür.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.