24 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30958

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları (sanat eseri hazırlayan öğrenci ise özgün eser raporunu), Senato tarafından kabul edilen ilgili enstitü tez/sanat eseri raporu yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü (sanat eserinde sözlü ve uygulamalı) olarak savunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim gördüğü dilde” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim gördüğü dilde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçe’dir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi bu dilde tamamlanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/1/2017

29957

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/6/2017

30108

2-

22/6/2018

30456