24 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30958

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen tıp doktorluğu eğitimi ve öğretimi ile ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik öğrenci danışmanı: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenen ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Akademik takvim: Her yıl Rektörlük tarafından ilan edilen ve eğitim-öğretim yılı tarihlerini gösteren takvimi,

ç) Ara sınav (Formatif sınav): Bir ders kurulu mesleki uygulama süresince yapılan ara sınav ya da sınavları,

d) Baş koordinatör: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu ve Dekan tarafından belirlenen öğretim üyesini,

e) Bilim danışmanı: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilimsel araştırma uygulamalarında öğrencilere rehberlik eden öğretim üyelerini,

f) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yıl sonunda yapılan final sınavlarının, dördüncü ve beşinci sınıflarda ise her eğitim uygulama sınavının puan olarak yerine geçebilecek sınav şeklini,

g) Çekirdek eğitim programı (ÇEP): Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezuniyet öncesi bilgi, beceri ve tutum eğitimleri ile bilgi eğitiminin düzeyini belirleyen çerçeveyi,

ğ) Çerçeve eğitim programı: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminde, eğitim yaklaşımı ve ilkelerden yeterlik alanlarına, öğrenme içeriğinden öğrenme ve değerlendirme yöntemlerine, uygulama sürecinden değerlendirme sürecine kadar programın ana yapısını belirleyen esaslar bütününü,

h) Dekan: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ı) Dekan yardımcısı: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısını,

i) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik dersler, uygulama, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler gibi öğrencinin yerine getirmesi gereken çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

j) Ders kurulu (Komite): Eğitim programının ilk üç yılında fakültenin farklı anabilim dalları tarafından, süresi önceden belirlenmiş zaman dilimlerinde, birbirleri ile bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde verilen teorik ve uygulamalı dersler ile bütünleşmiş oturumlar ve panellerden oluşan dersler bütününü,

k) Ders kurulu sorumlusu: Sorumlu olduğu ders kurulunun eğitim programının işleyişinden, sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumlu öğretim üyesini,

l) Dikey koridor dersleri: Eğitim programının içeriğine uygun, sınıflar arası bağlam devamlılığı olan, belirli bir tema içerisinde kurgulanmış dersleri ve/veya sınıf amaç ve hedeflerine uygun olarak yapılandırılmış özel çalışma parçalarını,

m) Dönem (Sınıf): Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim verilen bir ders yılını,

n) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her bir yıl için atanan, ders kurulları ve mesleki uygulama grupları arasında, söz konusu yıl içindeki eğitim programlarını ve sınavlarını koordine eden sorumlu öğretim üyesini,

o) Entegre sistem: Konuların, ilgili bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp, sunulmasını,

ö) Fakülte: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

p) Fakülte Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

r) Fakülte Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

s) Faz: Fakültenin eğitim programında amaç, içerik, yöntem ve eğitim ortamları açısından ortak özellikler taşıyan eğitim dönemlerini,

ş) GNO (Genel Not Ortalaması): Öğrencinin programına aldığı tüm derslerin kredi ağırlıklı puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünmesiyle elde edilen puanı,

t) İntörnlük: Altıncı sınıfta klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönemi,

u) Kuramsal (Teorik) sınavlar: Amaç ve hedeflere yönelik, farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan, yazılı veya elektronik ortamdaki sınavları,

ü) Mesleki uygulama: Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri tarafından hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik konuların teorik ve/veya pratik/uygulamalı olarak işlendiği eğitim-öğretimi,

v) Mesleki uygulama sorumlusu: Mesleki uygulama programının düzenli yürütülmesinden sorumlu ilgili anabilim dalından öğretim üyesini,

y) Not çizelgesi (Transkript): Tıp eğitiminde, ölçme-değerlendirme sonuçlarına göre alınan notların tamamının gösterildiği belgeyi,

z) Objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE): Objektif yapılandırılmış klinik sınavları,

aa) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu ve mesleki uygulama dersleri dışındaki zorunlu dersleri,

bb) Ön değerlendirme sınavı (Diagnostik Sınav): Ders kuruluna veya mesleki uygulamaya başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ve bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan ön değerlendirme sınavı veya sınavlarını,

cc) Rektörlük: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünü,

çç) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,

dd) Seçmeli ders: Fakülte Faz 1’de bir yarıyıl süren, öğrencilerin ilgili alanlarına göre seçimleri ile belirlenen, Fakültenin eğitim programında ya da Bahçeşehir Üniversitesine bağlı lisans eğitim programlarında yer alan kuramsal ve/veya uygulamalı dersleri,

ee) Son değerlendirme sınavı (Summatif Sınav): Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için ders kurulu ve mesleki eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik sınavları,

ff) Uygulamalı sınavlar (Pratik sınavlar): Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,

gg) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

ğğ) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlandırılmış sözlü sınavı,

hh) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Fakülteye, 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca öğrenci kabulü yapılır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Tıp doktorluğu programına yatay geçiş başvurularında, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen koşullar geçerlidir. Kurumlar arası yatay geçişler, Fakültede yıl esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece ders yılı başında gerçekleştirilir.

Ders uyum ve muafiyetleri

MADDE 7 – (1) Öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri denkliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden ve mesleki uygulamalardan muaf olmak isterlerse, Dekanlığa muafiyet istedikleri dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları gerekir. Başvurular öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muaf sayılacak dersler ve mesleki uygulamalara gerek görüldüğünde ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, Fakülte İntibak Komisyonunca karar verilir.

Öğrenci kabul ve kayıta ilişkin diğer hususlar

MADDE 8 – (1) İlk kayıt, kayıt yenileme, kayıt sildirme, kayıt dondurma işlemleri ve öğrenim ücreti ile misafir ve özel öğrenci kabulünde Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Akademik takvim ile ilgili değişiklikler her yıl Tıp Eğitimini Geliştirme Üst Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından Senatoya sunulur. Senatoda karar alındıktan sonra Rektörlükçe ilan edilerek yürürlüğe girer.

(2) Her dönem güz ve bahar yarıyıllarının toplamından oluşur. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenlemeler yapmak üzere önerisini birinci fıkra kapsamında Senatoya sunabilir.

(3) Fakültede eğitim programının farklı olması nedeniyle yarıyıllar, Üniversite akademik takviminden farklılıklar gösterebilir.

Eğitim-öğretim süresi ve kredi değeri

MADDE 10 – (1) Tıp doktorluğu programında normal öğrenim süresi, altı akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süreleri dokuz akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere dahil değildir.

(2) Karşılıklı anlaşma, Erasmus ve benzeri değişim programlarıyla başka bir kuruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresiden sayılır ve aldıkları ders veya AKTS kredileri, Fakülte Kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Mezuniyet sürelerinin hesaplanmasında, hazırlık sınıfı ve öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Buna karşın Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır ve ilgili süreler için öğrenim ücreti ödenir.

(4) Tıp doktorluğu programının azami süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler için Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Bir dersin ilgili dönem koordinatörü tarafından belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü, dersin AKTS kredisini ifade eder. Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri için Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır. Tıp doktorluğu programının tamamlanabilmesi için öğrencinin en az 360 AKTS kredisi alması gerekir.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim dili İngilizcedir. Hasta başı uygulamalar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılır. Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir.

(2) Yabancı dil yeterliliğine ilişkin olarak Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İngilizce hazırlık sınıfı

MADDE 12 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretimi ile sınavlarda, 3/10/2008 tarihli ve 27013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 13 – (1) Fakültenin Tıp Eğitimi Programı, öğrencinin fakülte mezuniyet hedeflerinde belirtilen yeterliliklere ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanmış, entegre bir programdır.

(2) Fakültede entegre eğitim sistemi gereği, yürütülen teorik dersler ve uygulamalı eğitimler bir bütün olarak ele alınır ve uygulanır.

(3) Eğitim programı aşağıdaki evrelerden oluşur:

a) Faz 1: Temel Bilimler ve Kliniğe Giriş Dönemi (yıl 1-3).

b) Faz 2: Klinik Eğitim Dönemi (yıl 4-5).

c) Faz 3: İntörn Hekimlik (yıl 6).

(4) Eğitim programına yeni bir eğitim-öğretim yönteminin eklenmesi veya çıkarılmasına ilişkin öneriler, Tıp Eğitimini Geliştirme Üst Kurulu tarafından Fakülte Kuruluna iletilir. Fakülte Kurulu tarafından uygun görülen öneri Senato onayına sunulur.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistem ile yürütülür. Bu koordinasyon birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ders kurulları şeklinde düzenlenir. Her sınıftaki ders kurullarının sayı ve süreleri, Fakülte Müfredat Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

(2) Üçüncü sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenci, ilgili anabilim dalları tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen mesleki uygulamalara başlar. Her mesleki uygulama bir ders niteliği taşır.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıf mesleki uygulamaların hepsini başarı ile tamamlayan öğrenci altıncı sınıfta intörnlük dönemine başlar. İntörnlük dönemi kesintisiz 12 ay sürer.

(4) Fakültede sınıf geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir sınıfının başarılmış olması bir sonraki sınıfa başlamanın ön şartıdır.

Kurul dışı dersler

MADDE 15 – (1) Ders kurullarında verilen derslere ek olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olmak üzere kurul dışı dersler verilir.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil (İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama) gibi ortak zorunlu dersler, YÖK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde kurul dışı olarak yürütülür.

(3) Kurul dışı seçmeli dersler; bölüm seçmeli, bölüm dışı seçmeli ve genel eğitim dersleri olarak üç sınıfa ayrılır.

(4) Öğrenci geri bildirimleri ve öğretim üyelerinin önerileri doğrultusunda seçmeli ders havuzu oluşturulur. İlgili öğretim üyesi, seçmeli dersin amaç, hedef, başarı ölçütleri ve varsa ön koşulları ile ders içeriklerini seçmeli ders koordinatörlüğüne iletir. Bu derslerin açılmasına Fakülte Kurulu önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

(5) Seçmeli ders örgün ya da uzaktan eğitim şeklinde olabilir.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birimlerin belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak yarıyıl/yıl başının ilk haftasında ilan edilir ve öğrencilerin derslere devamları bu kurallara göre izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yıl sonu notları NA olarak değerlendirilir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası içerisinde öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler dönem sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verilemez. Seçmeli derslerin sınavları ve geçme barajına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Klinik mesleki uygulamalara başlamadan önce ilk 3 sınıfın derslerinin tümünden geçmiş olma şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzinler

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi, mesleki uygulamalar ve benzeri pratik çalışmaları kapsar.

(2) İlk üç yılda öğrenciler her ders kuruluna ilişkin teorik derslerin %70’ine katılmak zorundadırlar. Her ders kurulunun teorik derslerinin %30’undan fazlasına sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil devam etmeyen öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve sıfır puan alır.

(3) İlk üç yılda öğrenciler, her ders kurulunda ilgili anabilim dalına ilişkin pratik uygulamaların %80’ine katılmak zorundadırlar. Anabilim dalının pratik uygulamalarının %20’sinden fazlasına sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil devam etmeyen öğrenci o anabilim dalının pratik sınavına alınmaz ve sıfır puan alır.

(4) Uygulamalara/pratiklere devam şartını yerine getiremeyen ve devamsızlığa neden olan mazereti kabul edilen öğrenci; o eğitim grubunun sınavına girebilmek için devam etmediği uygulamaları anabilim dalının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci sınava alınmaz.

(5) Sınıf IV ve V’te, her bir mesleki uygulamanın teorik ve pratik tüm ders saatlerinin en az %80’ine devam zorunluluğu vardır. Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlık sınırını aşan öğrenci mesleki uygulama sonu sınavına alınmaz ve NA notu verilir. Bu öğrencilerin bütünleme sınav hakkı yoktur ve söz konusu mesleki uygulamayı tekrar etmesi gerekir.

(6) İntörn doktorlar, geçerli bir gerekçe belirtmeksizin ve eğitim sorumlularından izin almadan devamsızlık yapamazlar. Devam süresinin %10’undan fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan intörn doktor, başarısız kabul edilir ve tekrar yapar. %10’una kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından belirlenen günlerde öğrenciye telafi ettirilir. Mazeretin onayı Fakülte Kurulunca yapılır.

(7) Genel zorunlu derslerin devamlılık durumu için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul ettiği yatay geçiş ile ilgili gecikmeler öğrencinin devam edemediği süreler için devamsızlıktan sayılmaz.

(9) Mesleki uygulama geçme notunun geç açıklanması öğrencinin devam edemediği süreler için devamsızlıktan sayılmaz.

Mazeretler

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin her türlü mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(2) Öğrencinin sağlık mazeretine ilişkin sunulan sağlık raporları, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Sınavda bulunup, sınav sonrası rapor alan öğrenciler, girmiş oldukları sınavlar için mazeretli sayılmaz.

(3) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kaza, doğal afet, ailevi ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir.

(4) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak Fakültedeki Öğrenci İşleri Birimine yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

(5) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeretli oldukları süre içinde yapılan ve giremedikleri sınavlar için ilgili koordinatörlükçe belirlenecek bir günde mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavlarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Mazeret sınav hakkı her yıl tek bir kurul için geçerlidir.

(6) Mazeret sınavı sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı olabilir. Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı yapılamaz.

İzin

MADDE 18 – (1) Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere Rektörlükçe veya Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğrencinin görevli olduğu süre devamsızlıktan sayılmaz. Ancak bu süreler devam gerektiren sürenin 1/3’ünü geçemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

I, II ve III üncü Sınıflara İlişkin Esaslar

Ders kurulu

MADDE 19 – (1) I, II ve III üncü sınıflarda yer alan dersler, ders kurulları şeklinde verilir. Ders kurullarının konu, bütünlük ve uyumu ile lisans eğitiminin gereklerine uygunluğu Fakülte Müfredat Komisyonu önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile uygulanır. Her ders kurulunun bir ders kurulu sorumlusu vardır.

Dikey koridor dersleri

MADDE 20 – (1) İletişim becerileri, mesleksel beceri uygulamaları, öğrenci araştırmaları ve bilimsel toplantılara katılım, dikey koridor derslerini oluşturur. Bu derslerin değerlendirme yöntemleri ve not ağırlıkları Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılarak sene başında ilan edilir.

Kurul dışı dersler

MADDE 21 – (1) I, II ve III üncü sınıflarda yer alan kurul dışı dersler, 15 inci madde hükümlerine göre yürütülür.

Ders kurulu sınavı

MADDE 22 – (1) Ders kurulu sınavı (DKS), her ders kurulu sonunda yapılan, verilen eğitimin öğrenim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendiren, yazılı ve uygulamalı sınavlardır. Sınav, ders kurulunda yer alan tüm disiplinlerden ders ağırlığıyla orantılı olarak soru içerir. Ders kurulu sınavından alınan nota ders kurulu notu denir. Uygulamalı dersleri olan bölümlerin uygulama sınavlarının şekli ve DKS notuna katkısı kurul başında ders kurulu sorumlusu tarafından ilan edilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sonuçları en geç 10 iş günü içinde ilan edilir.

Ders kurulları dönem sonu sınavı

MADDE 23 – (1) Ders kurulları dönem sonu sınavı (final sınavı), her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan sınavdır. Sınav öğrencinin edindiği bilgileri birleştirme, problem çözmede kullanma becerilerini ölçecek biçimde hazırlanır ve bu amaçlara uygun sınav yöntemleri ve kapsam geçerliliğini sağlayacak sayıda sorudan oluşur.

Ders kurulları dönem sonu başarı notu

MADDE 24 – (1) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile ders kurulları dönem sonu sınavından alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen notun Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan ve dönem başında ilan edilen yüzdesi ile dikey koridor dersleri notlarının yüzdelerinin toplamından oluşur. İlk 3 yılda bir üst sınıfa geçmek için ders kurulları dönem sonu başarı notunun en az 60 olması gerekir.

Ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı

MADDE 25 – (1) Ders kurulları dönem sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı, ders kurulları dönem sonu sınavından itibaren en erken on beş gün sonra yapılır. Alınan not ders kurulları dönem sonu sınav notu yerine geçer.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve mazeretleri Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Sınav biçimi son ders kurulu bitiminde ilan edilir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. I, II ve III üncü yıllarda bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır. Bu öğrenciler katılmadıkları pratik dersleri telafi etmek zorundadırlar.

(2) Ders kurulları dönem sonu sınavı tarihinde yurtdışı bir araştırma veya eğitim kurumundan araştırma laboratuvarlarında çalışmak üzere kabul alan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurul Kararı onayı ile final sınavından muaf sayılabilirler. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu sınav notu olarak kabul edilir.

(3) Ders kurulları not ortalaması yüzlük not sisteminde 85 ve üzerinde olan öğrenciler final sınavına girmeme hakkına sahiptir.

ALTINCI BÖLÜM

IV, V ve VI ncı Sınıflara İlişkin Esaslar

Klinik dersler

MADDE 27 – (1) IV ve V inci sınıflarda klinik dersler mesleki uygulama grupları halinde yapılır. Mesleki uygulama yapılacak klinikler ve süreleri Fakülte Kurulu onayından sonra eğitim yılı başında ilan edilir.

Ara sınav

MADDE 28 – (1) Ara sınav, eğitim süresi beş haftanın üzerinde olan mesleki uygulamalarda, o tarihe kadar işlenmiş olan konuları içeren sınavdır. Amacı öğrencilerin düzenli çalışmasını, öğrendikleri bilginin kalıcı olmasını sağlamak, öğrencinin gelişimine destek olmak, öğrenim ve öğretimin verimliliğini arttırmaktır. Ara sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciler ara sınavdan sıfır not alırlar. Ara sınavdan alınan notun mesleki uygulama sonu notuna katkısı anabilim dalının önerisi ile Fakülte Müfredat Kurulu tarafından belirlenir ve sene başında öğrencilere duyurulur. Ara sınav ilgili öğretim üyeleri tarafından, belirlenen süre ve tarihte yapılır. Değerlendirmede mini sınavlar, konu bitimi veya dersin sonunda uygulanan kısa soru cevap şeklinde yapılan yeterlilik sınavları, sözlü değerlendirme sınavları, ev ödevleri ve pratik değerlendirme sınavları kullanılabilir.

Mesleki uygulama sonu sınavı

MADDE 29 – (1) Mesleki uygulama sonu sınavı, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen yöntemlerle yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, yapılandırılmış sözlü, hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri yöntemlerden oluşabilir. Sınavlar ilgili anabilim dalında ders veren öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Sınav sonuçları en geç beş iş günü içinde ilan edilir.

Mesleki uygulama geçme notu

MADDE 30 – (1) Mesleki uygulama geçme notu, mesleki uygulama sonu teorik ve pratik sınavlar, ara sınav ve mesleki uygulama karne notlarının sene başında ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen ve öğrencilere duyurulan yüzdelerinin toplamından oluşur. Mesleki uygulama geçme notu 70 ve üstüdür. Mesleki uygulama notları, ilgili anabilim dalı tarafından yazılı olarak dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

Mesleki uygulama bütünleme sınavı ve mesleki uygulama tekrarı

MADDE 31 – (1) Mesleki uygulama geçme notu 70’in altında olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilir. Bütünleme sınavları o yılın son mesleki uygulamasının bitiminden en az beş gün sonra olacak şekilde programlanır. Bütünleme sınavı mesleki uygulama sonu sınavları ile aynı şekilde yapılır. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu mesleki uygulamayı veya mesleki uygulamaları bir sonraki ders yılında tekrarlarlar. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(2) Mesleki uygulama tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, sürelere göre, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki mesleki uygulama sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf programına yerleştirilirler. Üst sınıfa intibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği mesleki uygulama takvimi çerçevesinde gerçekleşir.

(3) Öğrencinin mesleki uygulamalardaki devam durumu ilgili mesleki uygulama eğitim sorumlusu tarafından takip edilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak her bir mesleki uygulamanın teorik ve pratik tüm ders saatlerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve mesleki uygulama sonu sınavına alınmazlar, bütünleme hakları yoktur ve mesleki uygulama tekrarı yaparlar. Mesleki uygulama sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(4) IV ve V inci sınıflarda, o sınıf programında yer alan tüm mesleki uygulamalar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Ancak IV ve V inci sınıflarda mesleki uygulama bütünleme sınavlarının sonunda kısa süreli mesleki uygulamalardan sadece tek birinde başarısız olan ve bu yüzden üst sınıfa geçemeyen öğrencilere mesleki uygulama tekrarı olmadan ve tek bir mesleki uygulama için bir defaya mahsus olmak üzere ek sınav hakkı verilir. Bu sınav son bütünleme sınavı bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır ve başarılı olan öğrenciler üst sınıfa başlatılır. Başarısız olan öğrenciler ise mesleki uygulamayı tekrar alırlar.

VI ncı sınıfa ilişkin esaslar

MADDE 32 – (1) VI ncı sınıfa ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Not Değerlendirmeleri ve Mezuniyet

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Sınavlarda tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyükse bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

(2) Alınan notların 4’lük sistemdeki karşılıkları, YÖK’ün belirlediği katsayı cetveline göre hesaplanır.

(3) Sınav sonuçlarını tanımlamada notlara ilişkin aşağıdaki tablo kullanılır:

 

BAŞARI NOTU

(Yüzlük
Sistem)

BAŞARI DERECESİ

HARF NOTU

BAŞARI NOTU

(Dörtlük Sistem) (Katsayı Karşılığı)

93-100

Mükemmel

A

4.00

85-92

Pekiyi

A-

3.67

78-84

İyi

B+

3.33

70-77

Orta

B

3.00

60-69

Zayıf

B-(Faz I)

F(Faz II,III)

2.67

0-59

Başarısız

F

0.00          

 

Devamsız

NA

0.00

 

 

 

 

 

Yeterli

S

-

 

Yetersiz

U

-

 

Çekilmiş

W

 

 

a) Faz I (Birinci, ikinci, üçüncü sınıf)’de verilen tıbbi dersler için asgari başarı sınırı 60, Faz II’de her bir mesleki uygulama için asgari başarı sınırı 70’tir. Faz I’de A, A-, B+, B, B- notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Mesleki uygulamalarda A, A-, B+, B notları başarılı sayılır, B- notları da F olarak kabul edilir.

b) NA notu: Ders kurulları/mesleki uygulama devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencinin aldığı nottur. Not ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem görür.

c) S yeterli not: Not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) U yetersiz not: Not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

d) W: seçilen dersi bıraktığı için sınav notu oluşmamış öğrencilere verilir.

Sınavlarla ilgili genel hükümler

MADDE 34 – (1) Sınav yöntemi, kapsamı, not dağılımı, öğrenciden beklenen sınav başarısı ders kurulu ve mesleki uygulama başında yazılı ve sözlü olarak ilan edilir.

(2) Sınavlara girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşullar ile ilgili mevzuat kapsamında getirilen yükümlülükleri yerine getirmek gerekir.

(3) Öğrenciler sınavlara saptanan gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(4) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir.

(5) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir.

(6) Sınavlara çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmek yasaktır. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya çeken/teşebbüs eden öğrenci muamelesi yapılır.

(7) Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, bir kâğıda yazılarak sınav salonundan çıkartılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir.

(8) Uygulama sınav sonuçları ders kurullarında beş iş günü içerisinde dönem koordinatörlüğüne bildirilir.

(9) Sınav sonuçları Dekanlık tarafından Fakülte öğrenci işleri ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz

MADDE 35 – (1) Sınavlarda, derste anlatılmayan ancak ders programında yer alan konulardan soru sorulabilir. Öğrencinin, ders kurulu veya mesleki uygulama dersleri amaç ve hedefleri doğrultusunda bilgi edinme sorumluluğu bulunmaktadır.

(2) Eğitim programında uygulanan sınavlara ilişkin öğrenci itirazlarında aşağıdaki süreç izlenir:

a) Öğrenci sınav sorularına ilişkin itirazları için sınavı takip eden ilk beş iş günü içinde Fakültedeki öğrenci işleri birimine yazılı olarak başvurur. Öğrenci, itiraz ettiği her bir soru için ayrı itiraz dilekçesi yazmakla ve iki sayfayı geçmeyen kaynak göstermekle yükümlüdür.

b) Öğrencinin itirazı, dersin öğretim üyesi tarafından aynı gün içinde incelenir ve Dekanlığa iletilir. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, dönem koordinatörü, ilgili anabilim dalından bir öğretim üyesi ve Ölçme Değerlendirme Kurulunda görevli bir öğretim üyesinden oluşturulan üç kişilik komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, en geç beş iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa rapor edilir. Dekanlık sonucu öğrenciye yazılı olarak bildirir.

c) Öğrenci, sınav notuna ilişkin itirazı için sonuçların ilan edilmesini takip eden ilk beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Bu süre dışındaki itirazlar kabul edilmez.

ç) Alan içi seçmeli derslerin sonuçlarına yapılan itirazlar dekan yardımcısı, sınıf koordinatörü ve seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından sonuçlandırılır ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

Onur/yüksek onur öğrenciliği

MADDE 36 – (1) Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur derecesinin nasıl verileceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrencilere onur ve yüksek onur derecesi verilmez.

Mezuniyet

MADDE 37 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, mesleki uygulamaları ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00/4.00 her yıl için 60 AKTS olmak üzere 360 AKTS tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşulu ile diploma alma hakkını kazanır.

Diplomalar

MADDE 38 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Fakültenin ilk iki yılını en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bilimleri yüksek lisans kademesini toplam olarak en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara klinik bilimleri yüksek lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurullar

MADDE 39 – (1) Fakültede eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin süreçlerin sağlıklı işleyebilmesi için aşağıda yer alan kurul, komisyon, koordinatör, sorumlu ve danışmanlardan yararlanılır:

a) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu.

b) Program Değerlendirme Kurulu.

c) Fakülte Müfredat Kurulu.

ç) Ölçme Değerlendirme Kurulu.

d) Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu.

e) Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Değişim Programları Kurulu.

f) Koordinatörler Kurulu.

g) Öğrenci Eğitim Kurulu.

ğ) Mesleki Beceri Kurulu.

h) Fakülte İntibak Komisyonu.

ı) Mezuniyet Öncesi Eğitim Baş Koordinatörü.

i) Dönem Koordinatörü.

j) Seçmeli Dersler Koordinatörü.

k) Ders Kurulu Sorumlusu.

l) Mesleki Uygulama Sorumlusu.

m) Akademik Öğrenci Danışmanı.

(2) Birinci fıkrada yer alan kurul, komisyon, koordinatör, sorumlu ve danışmanların görevleri, teşkili ve diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslarla düzenlenir.

Fakülte dışında eğitim

MADDE 40 – (1) Öğrencinin yazılı talebi olması durumunda ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde düzenlenen öğrenci değişim programlarına katılımı, Fakülte Yönetim Kurulunun kararına göre olur.

(2) Ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesi dışında klinik mesleki uygulamaların kurum dışında yapılabilmesi için öğrencinin kurum dışında almayı planladığı mesleki uygulamaya ait içeriğin Fakülte Yönetim Kuruluna sunulması ve Fakülte Yönetim Kurulunun bu başvuruyu onaylaması gerekir.

Disiplin

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Tebligat

MADDE 43 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat; öğrencinin Üniversiteye ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya Fakülte tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler her kayıt yenileme döneminde iletişim adreslerini de güncellemek zorundadırlar.

(2) Öğrenci; kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini 15 gün içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.