22 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30956

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ
KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında; yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli erbaş, er, askerî öğrenci ve kazana dâhil olan diğer personel için yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri, sarf usulleri ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Harekâta katılan personelden, sınır ötesinde (Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve dalar unsurları hariç olmak üzere) ve yurt içi üs bölgelerinde 30 gün ve daha fazla süreyle görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenci, sivil memur, işçi ve erbaş ve erlere belirlenen esas ve usuller dâhilinde temizlik malzemesi verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasından doğan sorumluluk

MADDE 6/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak aksaklıklar zaman kaybetmeden ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilecektir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/6/2010

27624

2-

4/4/2012

28254

3-

3/7/2012

28342 

4-

16/4/2015

29328

5-

18/7/2016

29774