22 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30956

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

3921.12.00.00.00

Vinilklorür polimerlerinden olanlar

3,5

3921.90.41.00.00

Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar

2,5

3921.90.43.00.00

Diğerleri

2,5

3921.90.90.90.00

Diğerleri

2,5

*Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2018

30352