21 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30955

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dönem sonu genel sınavı; I, II ve III üncü dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayacak şekilde yapılan tek bir sınavdır.”

“ç) Dönem sonu genel bütünleme sınavı; dönem sonu genel sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan tek bir sınavdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dönem sonu sınavı ve staj sınavına mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/9/2015

29477