21 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30955

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ortak zorunlu dersler; öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinden oluşan ortak zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Bu derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları not olarak değerlendirilip not döküm belgesine başarılı (S)/başarısız (U) olarak yazılır. Bu dersler kredisiz olup, kredi hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Alınan derslerin AKTS'ye karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelik hükümlerine göre Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenir ve Senato onayına sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu sınav dışında, ara sınav notunu etkileyecek kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce yapılabilir. Bu uygulamalar arasınav/yılsonu sınav notları ile birlikte değerlendirilip ilan edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2010

27671

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/4/2015

29331

2-

11/8/2017

30151